Rada ERÚ

01.04.2022, aktualizováno 02.01.2024
  • Rada ERÚ

ERÚ má pětičlennou Radu. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Předseda Rady řídí činnost Rady,  jedná jménem ERÚ a stojí v jeho čele.

Rada rozhoduje ve stanovených případech. Rada ERÚ rozhoduje hlasováním. Každý radní má jeden hlas. Rozhodnutí Rady je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň tři její členové. Jednání Rady ERÚ se řídí jednacím řádem.

Za vedoucího služebního orgánu a služební orgán podle zákona o státní službě se považuje předseda Rady.

Funkční období členů Rady je pět let a začíná dnem 1. ledna. Každý rok je jmenován jeden člen Rady. Nikdo nemůže být členem Rady jmenován více než dvakrát za sebou.

Složení Rady ERÚ

předseda Rady
Energetický regulační úřad
členka Rady
Energetický regulační úřad
členka Rady
Energetický regulační úřad

Jednání Rady ERÚ

Jednání Rady ERÚ jsou neveřejná. Rada ERÚ rozhoduje hlasováním. Každý člen Rady ERÚ má jeden hlas. Rozhodnutí Rady ERÚ je přijato, pokud pro něj hlasovali alespoň tři její členové postupem podle tohoto jednacího řádu

Jednací řád Rady Energetického regulačního úřadu je dokumentem, kterým se jednání Rady ERÚ řídí.

Výtah ze zápisu je schvalován na dalším jednání, poté je publikován.

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ ze dne 06.02.2024

  • Úřad
  • Ostatní
  • Řádné jednání Rady ERÚ

1) Program řádného jednání Rady ERÚ
Rada schválila program řádného jednání Rady ERÚ.
2) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024
Rada schválila zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024.
3) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024
Rada schválila výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024.
4) Rada projednala návrh rozhodnutí o stížnosti pana T. P. ve věci žádosti o informace. Rada přikázala ERÚ, aby žádost o informace v bodě 2. do 15 dnů vyřídil a postup Energetického regulačního úřadu při vyřízení bodu 3. téže žádosti potvrdila.
5) – 10) Rozhodnutí o opravných prostředcích
11) Rada projednala způsob vyřízení podnětu k přezkumu příkazu Energetického regulačního úřadu společnosti KOVOŠROT LORENZ, s.r.o. ve věci spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona. Rada neshledala důvody k přezkumu příkazu a uložila Odboru II. instance o této skutečnosti podatele vyrozumět.

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024

  • Úřad
  • Ostatní
  • Řádné jednání Rady ERÚ

1) Program řádného jednání Rady ERÚ
2) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 09.01.2024
3) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 09.01.2024
4) – 11) Rozhodnutí o opravných prostředcích

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ ze dne 09.01.2024

  • Úřad
  • Ostatní
  • Řádné jednání Rady ERÚ

1) Program řádného jednání Rady ERÚ
2) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 29.11.2023
3) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 29.11.2023
4) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 12.12.2023
5) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 12.12.2023
6) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 28.12.2023
7) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 28.12.2023
8) – 15) Rozhodnutí o opravných prostředcích

16) Rada projednala způsob vyřízení podnětu k prohlášení nicotnosti společnosti CELIO a.s. ve věci opravy nesprávnosti v rozhodnutí o změně licence. Rada neshledala důvody k prohlášení nicotnosti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a uložila Odboru II. instance podatele o této skutečnosti vyrozumět.

 

Historie

Předsedové Rady ERÚ v minulých letech

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D.1. srpna 2019
Ing. Jan Pokorný1. května 2019 – 31. července 2019
JUDr. PhDr. Vratislav Košťál1. srpna 2018 – 30. listopadu 2018
Ing. Vladimír Outrata1. srpna 2017 – 31. července 2018

Předsedkyně a předsedové ERÚ v minulých letech

Ing. Alena Vitásková1. srpna 2011 – 31. července 2017
Ing. Josef Fiřt1. září 2004 – 4. července 2011
Ing. Pavel Brychta, CSc.22. března 2001 – 31. srpna 2004
Ing. Pavel Prouza8. února 2001 – 21. března 2001 (pověřen řízením)
Ing. Jana Novotná1. ledna 2001 – 7. února 2001