Organizační struktura

01.04.2022, aktualizováno 01.03.2024
  • Oddělení personální a mzdové

Rada Energetického regulačního úřadu

předseda Rady
Energetický regulační úřad
členka Rady
Energetický regulační úřad
členka Rady
Energetický regulační úřad

Informace o Radě ERÚ, výtahy ze zápisů z jejích jednání a historie vedení ERÚ.

Úsek Rady ERÚ

Zahrnuje dvě samostatná oddělení, pozici bezpečnostního ředitele a dva tiskové mluvčí.

Oddělení interního auditu zabezpečuje činnosti v souladu se zákonem o finanční kontrole a pomáhá udržovat efektivní vnitřní kontrolní systém.

Oddělení kanceláře Rady poskytuje organizační i administrativní servis členkám a členům Rady ERÚ a zajišťuje interní a externí komunikaci ERÚ.

Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

Zabezpečuje regulatorní rámec, dohled nad trhy, podporu hospodářské soutěže, mezinárodní spolupráci a podílí se na tvorbě legislativy. V rámci činnosti připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu, připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, stanovuje pravidla pro organizování trhu s energií, provádí monitoring a analýzu fungování trhu s energií. Dále stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb a v oblastech své působnosti komunikuje a spolupracuje se zahraničními regulačními orgány.

ředitel
Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

Odbor analytický a datové podpory

ředitel
Odbor analytický a datové podpory
vedoucí
Oddělení monitoringu trhu
vedoucí
Oddělení statistiky a sledování kvality

Odbor cenové regulace elektroenergetiky a plynárenství

ředitel
Odbor cenové regulace elektroenergetiky a plynárenství
vedoucí
Oddělení regulace cen v elektroenergetice
vedoucí
Oddělení regulace cen v plynárenství

Odbor POZE

Odbor technické regulace elektroenergetiky a plynárenství

ředitel
Odbor technické regulace elektroenergetiky a plynárenství
vedoucí
Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
vedoucí
Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství

Oddělení mezinárodní spolupráce

vedoucí
Oddělení mezinárodní spolupráce

Oddělení regulace teplárenství

vedoucí
Oddělení regulace teplárenství ‎

Sekce správních řízení

Zajišťuje činnosti legislativně právního charakteru a vykonává kontroly a dozor nad ochranou spotřebitele. V rámci činnosti připravuje návrhy zákonů a jiných právních předpisů a zabezpečuje úkony v oblasti licencí a registru zprostředkovatelů.

ředitel
Sekce správních řízení

Odbor II. instance

Odbor sankčních řízení

ředitel
Odbor sankčních řízení

Odbor legislativně právní

ředitelka
Odbor legislativně právní
vedoucí
Oddělení legislativní
vedoucí
Oddělení ochrany spotřebitele

Oddělení sporných a schvalovacích řízení

vedoucí
Oddělení sporných a schvalovacích řízení

Oddělení správy licencí

Sekce kontroly

Provádí dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona o kontrole, pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. ERÚ provádí kontroly na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu nebo z vlastního podnětu, kdy před zahájením kontroly hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly. Zabezpečuje dohled nad zajištěním integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení REMIT na národní úrovni. Dále zajišťuje správu a kontrolu odvodu z nadměrných příjmů dle daňového řádu a úkony v rámci správy kompenzací prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v energetických odvětvích v souladu s energetickým zákonem (§ 19f).

Odbor kontroly a elektroenergetiky a plynárenství

ředitelka
Odbor kontroly elektroenergetiky a plynárenství
vedoucí
Oddělení kontroly elektroenergetiky a plynárenství Jihlava
vedoucí
Oddělení kontroly elektroenergetiky a plynárenství Ostrava

Odbor kontroly teplárenství a správy kompenzací

ředitel
Odbor kontroly teplárenství a správy kompenzací
vedoucí
Oddělení kontroly teplárenství Jihlava
vedoucí
Oddělení kontroly teplárenství a správy kompenzací

Oddělení kontroly a správy odvodu

vedoucí
Oddělení kontroly a správy odvodu

Oddělení REMIT

pověřen vedením
Oddělení REMIT

Odbor správy úřadu

Zabezpečuje, koordinuje a organizuje materiálně technický chod úřadu, zpracovává návrhy rozpočtů na příslušný rok, zajišťuje účetnictví, finanční statistiku a rozbory, spolupracuje při vedení účetnictví Energetického regulačního fondu ve smyslu energetického zákona (§ 14). V oblasti veřejných zakázek odpovídá za komplexní koordinaci postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Dále zpracovává návrhy koncepce personálního rozvoje, navrhuje systemizaci ERÚ, vede seznam systemizovaných míst a zajišťuje další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.

vedoucí
Oddělení personální a mzdové
vedoucí
Oddělení ekonomické a finanční
vedoucí
Oddělení hospodářské správy

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 401.13 KB
Aktualizováno: