Ochrana osobních údajů

01.04.2022, aktualizováno 24.08.2023

Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ" nebo „úřad") informuje osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci činnosti ERÚ zpracovávány (dále „subjekty údajů") o jejich právech souvisejících s daným zpracováním. Při zpracovávání se Úřad řídí právními předpisy, které se týkají zpracování osobních údajů, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU). Zpracování probíhá vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném a daném konkrétním účelem.

Úřad nakládá s osobními údaji s řádnou péčí a chrání je v maximální možné míře odpovídající technické úrovni dostupných prostředků.

Správce

Správcem osobních údajů je ERÚ, zastoupený Radou ERÚ. Správce údaje, které získal k naplnění jednoho nebo více účelů, shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Úřad proto průběžně zavádí a aktualizuje vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany osobních údajů.

Zpracovávané údaje

Osobní údaje zpracovává ERÚ tak, aby jejich okruh byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou shromažďovány. Zároveň dodržuje zákonné povinnosti a chrání své oprávněné zájmy. K osobním údajům mají přístup zaměstnanci dle jejich pracovních povinností. O činnostech zpracování vede Úřad záznamy.

Osobní údaje, které může ERÚ zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů:

 • identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, podpis, u fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo aj.);
 • kontaktní údaje – údaje poskytnuté subjektem údajů za účelem zpětného kontaktu ze strany ERÚ (např. e-mail, telefonní číslo apod.);
 • údaje uvedené v životopise uchazečů o zaměstnání.

Právní tituly, na základě kterých úřad údaje zpracovává

Proč úřad údaje zpracovává

ERÚ je správní úřad zřízený pro výkon regulace v energetice. Osobní údaje jsou zpracovávány ze zákonných důvodů, na jejichž základě ERÚ plní svou funkci. Mnohé údaje musí být následně zpracovávány pro účely archivace.

Jak dlouho jsou údaje uchovávány

ERÚ uchovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou blíže specifikuje zákonná norma, podle které jsou informace zpracovávány. Pokud tato doba není obsažena v právní normě, řídí se Úřad skartačním plánem v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Při nakládání s osobními údaji ctí úřad pravidla datové minimalizace a nezbytnou časovou omezenost uchovávání.

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání osobních údajů ERÚ vyžaduje z důvodu zpracování nezbytného pro splnění právních povinností, pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo plnění smlouvy. V těchto případech je předání osobních údajů povinné.

Zdroje osobních údajů

Úřad zpracovává především údaje, které mu poskytují subjekty údajů. V případech, kdy je to k dosažení účelu zpracování osobních údajů nezbytné, doplňuje tyto údaje o data z dalších zdrojů, a to ze základních registrů nebo veřejných rejstříků, stanoví-li tak právní předpis.

Příjemci osobních údajů

ERÚ poskytuje osobní údaje státním orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, apod.

Práva subjektu údajů

Informaci o tom, zda a jaké osobní údaje ERÚ zpracovává o konkrétním subjektu údajů, si může tento subjekt vyžádat na základě žádosti.
V rámci ERÚ může subjekt údajů uplatnit svá práva prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, který je povinen zpracovávat podněty a žádosti související s ochranou osobních údajů.

Právo na přístup může být omezeno zejména z důvodu ochrany obchodního tajemství, duševního vlastnictví, know-how a z důvodu ochrany osobních údajů třetích osob; a dále v případech, kdy by byl přístup k údajům omezen zvláštním právním předpisem.

Další práva subjektů údajů ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům:

 • požadovat přístup k osobním údajům, přičemž práva třetích stran však nesmí být dotčena;
 • žádat jejich opravu, případně doplnění;
 • žádat o omezení jejich zpracování;
 • kdykoli vznést námitku proti jejich zpracování;
 • žádat výmaz;
 • požadovat přenositelnost;
 • podat stížnost na zpracování u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Veškeré žádosti jsou evidovány v registru žádostí subjektů údajů, včetně popisu způsobu jejich řešení.
V souvislosti s těmito právy platí, že:

 • v případě opětovné žádosti o informace či další úkony má ERÚ právo účtovat poplatek dle administrativních nákladů;
 • ERÚ má právo odmítnout vyhovět žádostem v případě, že subjekt údajů prokazuje svou totožnost nedostatečně;
  • Totožnost lze prokázat:
   • při osobním doručení listinné žádosti, prokázáním se pomocí platného identifikačního dokladu;
   • doručením listinné žádosti opatřené úředně ověřenou pravostí podpisu;
   • doručením e-mailové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem žadatele;
   • zasláním žádosti datovou schránkou z datové schránky žadatele.
 • ne všem právům musí úřad vyhovět, ERÚ např. nemůže provést výmaz, jelikož osobní údaje zpracovává z důvodů daných zmíněnými zákony;
 • pověřenec poskytuje informace bez zbytečného odkladu, do jednoho měsíce. Lhůtu je nicméně možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Kontakt

Správce

podatelna a ústředna

Masarykovo náměstí 91/5
586 01  Jihlava

IČO 70894451
DIČ ERÚ není plátcem daně
Číslo účtu 19-2421001/0710 (ČNB)

eeuaau7 (datová schránka)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dozorový úřad