Věda a výzkum

01.04.2022, aktualizováno 08.09.2023
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Spolupráce
  • Věda a výzkum

ERÚ se věnuje oblasti vědy a národního i mezinárodního výzkumu a jejich přenositelnosti do působnosti úřadu. ERÚ monitoruje probíhající výzkumné aktivity v oblasti nových technologických trendů a vyhodnocuje jejich vliv na segment energetiky a na činnosti zajišťované úřadem. Na základě výsledků projektů výzkumu, vývoje a inovací se pak podílí na přípravě návrhů a úprav souvisejících koncepcí, strategií i dílčích programů podpory aktivit výzkumu, vývoje a inovací.

Aktuality

Postup ERÚ v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2

  • Úřad
  • Ostatní
  • Věda a výzkum

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. 

ERÚ nabízí partnerství univerzitám v ČR

  • Úřad
  • Ostatní
  • Věda a výzkum

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

VAVAI

ERÚ podporuje činnosti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v oborech souvisejících s agendou a činnostmi úřadu. Podpora VaVaI probíhá na ERÚ přímo, prostřednictvím přípravy a realizace programů podpory, i nepřímo, prostřednictvím spolupráce s výzkumnými organizacemi a univerzitami. Cílem je nejen využití moderních a pokročilých výsledků VaVaI v činnostech vykonávaných úřadem, ale i akcelerace výzkumu v souvisejících oblastech a provázání vědecko-výzkumné sféry s aplikací a implementací výsledků v rámci orgánů státní správy.

TA ČR

ERÚ se podílí na přípravě a realizaci programů Technologické agentury ČR, konkrétně se jedná o Program BETA2 (program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy) a Program THÉTA (program modernizace energetického sektoru, včetně výzkumu ve veřejném zájmu a energetických strategií).

V rámci programu BETA2 připravuje ERÚ výzkumné potřeby, které jsou následně programem realizovány formou veřejných zakázek. V rámci programu THÉTA se ERÚ spolupodílí na přípravě prioritních výzkumných cílů v Podprogramu 1 – Výzkum ve veřejném zájmu. V programu THÉTA poskytuje ERÚ roli aplikačního garanta projektům zaměřeným na oblasti související s činnostmi úřadu a výkonem regulace v energetických odvětvích.

Podpora výzkumných projektů

ERÚ je dále připraven poskytnout záštitu dalším projektovým žádostem a návrhům projektů i v programech, na jejichž přípravě se přímo nepodílí, jako jsou např. národní a resortní programy TRENDProstředí pro životEnerDigit, či též mezinárodní programy podpory administrované Evropskou komisí či dalšími institucemi jako jsou např. Interreg, Horizont 2020, Horizont Evropa či CETPartnership. ERÚ je připraven podpořit návrhy projektů souvisejících s vlastní agendou a podnítit tak rozvoj mezinárodního výzkumu ve veřejném zájmu pro uplatnění v podmínkách ČR. 

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí záštity probíhá v souladu se schválenou interní metodikou.