Povinné informace

01.04.2022, aktualizováno 29.08.2023
  • Oddělení sporných a schvalovacích řízení
  • Povinné informace

Postup ERÚ

Formuláře

Typ: doc
Velikost: 32 KB
Aktualizováno:
Typ: docx
Velikost: 12.07 KB
Aktualizováno:

Vzory dokumentů, které vám mohou být zaslány

Typ: pdf
Velikost: 51.54 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 49.22 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 68.63 KB
Aktualizováno:

Informace zveřejňované podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace zveřejňované podle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou č. 515/2020 Sb. Žadatelé mají možnost pořízení kopie zveřejňovaných informací (§ 5 odst. 2 zákona), a dále mají rovněž možnost získat tyto informace v sídle ERÚ.

1. Název

Energetický regulační úřad

2. Důvod a způsob založení

ERÚ byl zřízen 1. ledna 2001 energetickým zákonem jako správní úřad pro výkon regulace  v energetice.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

Všechny kontakty

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

 

Všechny kontakty

 

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetových stránek

http://www.eru.cz

4.6 Adresa podatelny

Všechny kontakty

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@eru.cz

4.8 Datová schránkaeeuaau7

5. Případné platby lze poukázat

 

Bankovní spojení

 

6. IČO

7. Plátce daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Pro tento bod nejsou položky, které by bylo možné uvést.

8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Povinné informace

10. Příjem podání a podnětů

Všechny kontakty

11. Předpisy 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Legislativa a správní činnost

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Povinné informace

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licence

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Povinné informace

 

 

 

Informace zveřejňované podle energetického zákona

§ 17 odst. 10 – zprávy o činnosti a hospodaření

Zprávy o činnosti a hospodaření

§ 17 odst. 10 – národní zprávy

Národní zprávy

§ 17e odst. 1 písm.:

a) organizační strukturu Energetického regulačního úřadu včetně působnosti jednotlivých útvarů,

Organizační struktura

b) pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaná při výkonu dozoru v energetických odvětvích a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele na úseku podnikání v elektroenergetice a plynárenství,

Pravomocná rozhodnutí

c) další pravomocná rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, pokud mají po právní stránce zásadní význam,

d) výsledky monitorovací činnosti v energetických odvětvích,

Energetika v číslech

e) etický kodex zaměstnanců zařazených do Energetického regulačního úřadu.

Etický kodex zaměstnanců

f) metodiku cenové regulaceMetodiky regulace

§ 17e odst. 2 písm.:

a) návrh metodiky cenové regulace a návrhy cenových rozhodnutí,

Veřejné konzultační procesy

b) návrhy prováděcích právních předpisů,

c) návrh Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu nebo návrhy jejich změn,

d) desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy,

e) další návrhy opatření nebo postupů ERÚ, pokud povinnost konzultace stanoví tento zákon, jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo pokud tak ERÚ rozhodne.

§ 17e odst. 6 – výsledky vypořádání připomínek uplatněných v rámci konzultace.

§ 17e odst. 8 – návrh metodiky cenové regulace.

§ 17e odst. 11 – vypořádání připomínek podaných k návrhu metodiky cenové regulace.

§ 58k odst. 6 – desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy. Oznámení o zveřejnění vyvěsí ERÚ na úřední desce.

§ 58k odst. 7 – připomínky k plánu, výsledky vypořádání připomínek k desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy.

§ 97a odst. 6 – návrh řádu.

Oznámení o zveřejnění vyvěsí ERÚ na úřední desce.

§ 97a odst. 7 připomínky k řádu, výsledky vypořádání připomínek.