Jak na vyúčtování a reklamace?

22.06.2022, aktualizováno 04.09.2023
 • Oddělení ochrany spotřebitele
 • Vyúčtování
 • Nedoplatek
 • Platby
 • Přeplatek
 • Reklamace
 • Zálohy

Video

Vyúčtování, zálohy a ceny

Standardní lhůta pro zaslání vyúčtování dodavatelem je 15 dnů od zjištění spotřeby (podklady dává distributor). Vyúčtování za elektřinu nebo plyn (energie) vám přijde podle zvolené možnosti ve smlouvě – vytištěné na papíře do poštovní schránky, nebo elektronicky do vaší e-mailové schránky či do aplikace dodavatele. I náležitosti vyúčtování a vše kolem něj se řídí zákonem a smlouvou mezi vámi a vaším dodavatelem. I když máte jednoho dodavatele na veškeré energie, pro plyn a elektřinu máte každou smlouvu zvlášť, a dostáváte tedy zvlášť i vyúčtování. Termíny obdržení vyúčtování tak nemusí být shodné, i když jsou odběrná místa elektřiny nebo plynu na stejné adrese.

Každé vyúčtování vypadá trochu jinak, ale všechna obsahují stejné náležitosti zejména:

 • výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané energie a související služby,
 • výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,
 • datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady podle smlouvy.

Na vyúčtování dále najdete:

 • vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne,
 • celkové množství energie dodané do odběrného místa za zúčtovací období včetně uvedení způsobu zjištění spotřeby (odečet, samoodečet nebo odhad spotřeby),
 • celkovou výši uhrazených záloh za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě,
 • specifikaci odběrného místa adresou a EAN (elektřina) nebo EIC (plyn) kódem,
 • rozpis plateb a cen za dodávku energie.

S účinností od 1. 1. 2022 najdete nově v části C vašeho vyúčtování datum ukončení smlouvy, které je pro Vás důležité v případě, že chcete dodavatele změnit bez sankce za předčasné ukončení smlouvy.

Vyúčtování

Zálohy

Zálohy jsou částka, kterou musíte pravidelně dodavateli platit a jejich výše a způsob platby jsou na počátku sjednány ve smlouvě, následně mohou být stanoveny dodavatelem vždy maximálně do výši důvodně předpokládané spotřeby v odběrném místě (na základě vaší reálné minulé nebo budoucí spotřeby podle charakteru odběru).

Spotřeba je typicky uvedená v kWh či MWh, u plynu jsou uvedeny i měrné jednotky, které najdete přímo na plynoměru (m3 = metry krychlové).

Celková cena za spotřebu a služby

Částka za energii vychází z cen v ceníku – u spotřeby jde o množství spotřebované energie násobené jednotkovou cenou za kWh nebo MWh, a případně stálým platem, je-li sjednán. Stálý plat je pevná částka za měsíc nebo den násobená počtem měsíců či dní.

Celková cena za dodávku energie sestává z:

 • obchodní ceny (cena komodity = spotřeba x jednotková cena + stálý plat) = neregulovaná část ceny,
 • ceny za související službu = regulovaná část ceny (daná cenovým rozhodnutím ERÚ).

Když od celkové ceny za dodávku energií odečtete zaplacené zálohy:

 • kladný výsledek znamená, že zaplacené zálohy byly vyšší než celková částka a vznikl přeplatek, který Vám dodavatel vrátí způsobem podle smlouvy,
 • pokud jsou zaplacené zálohy nižší, vznikne nedoplatek, který je třeba dodavateli uhradit.

Na řádné vyúčtování máte nárok zpravidla jednou za rok. Požádat ale můžete také o mimořádné vyúčtování k 31.12. kalendářního roku, součástí žádosti musí být samoodečet elektroměru či plynoměru.

Odpovědi na nejčastější otázky a nejasnosti ohledně vyúčtování.

Reklamace

ERÚ o reklamacích nerozhoduje.

V případě, že nesouhlasíte s vyúčtováním, musíte jej písemně reklamovat přímo u svého dodavatele.

V reklamaci je třeba uvést vaše identifikační údaje, číslo smlouvy a uvést důvod a předmět reklamace. Písemná reklamace je významná z toho důvodu, že dodavatel má zákonnou lhůtu, ve které je povinen reklamaci vyřídit.

Lhůta činí:

 • 15 dní,
 • nebo 30 dní v případě reklamace souvisejících služeb (např. výše spotřeby).

Reklamovat je možné zejména:

 • výši vyúčtovaných záloh,
 • účtovanou cenu, která musí odpovídat smlouvě.

Aktuality

Konec povinnosti odvodu z nadměrných příjmů

 • Regulace
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Teplo
 • Vyúčtování
 • Odvod z nadměrných příjmů

Vyúčtování 2. odvodového období - 2023

 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Teplo
 • Vyúčtování
 • Odvod z nadměrných příjmů

Jak si zkontrolovat zálohy na energie

 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Vyúčtování
 • Zálohy

Vyúčtování 2. odvodového období - 2023

 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Teplo
 • Vyúčtování
 • Odvod z nadměrných příjmů

Dluh na přeplatcích si mohou spotřebitelé od svých dodavatelů „odebírat“ ze záloh

 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Přeplatek

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se denně obracejí spotřebitelé, jimž dodavatelé nevracejí přeplatky z vyúčtování. V některých případech se přitom jedná o desetitisícové částky. Občané mohou v těchto případech obchodníkům oznámit, že jim nebudou hradit zálohy na energie, neboť vůči nim započítávají pohledávku představovanou přeplatkem. V některých případech je také možné odstoupit od smlouvy. Je ovšem třeba postupovat velmi precizně a přesně. 

Dluží vám dodavatel elektřiny či plynu přeplatek? Zodpovídáme nejčastější dotazy

 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Spotřebitel
 • Přeplatek

ERÚ se ve zvýšené míře setkává s případy či dotazy zákazníků, kterým byl dodavatelem elektrické energie a plynu v rámci vyúčtování stanoven přeplatek za dodávku energie, často ve výši desítek tisíc korun. Tento přeplatek však následně není dodavatelem po splatnosti uhrazen a zákazníci jej musí vymáhat. Radíme, jak v takovém případě postupovat.

SIPO pana Martina

 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Příběhy spotřebitelů
 • Vyúčtování
 • Zálohy

Příběhy ze spotřebitelské linky - Radíme, jak obnovit platby za energie.

Přeplatek paní Kamily

 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Příběhy spotřebitelů
 • Vyúčtování

Příběhy ze spotřebitelské linky - Radíme, jak na vyúčtování a přeplatky za energie

Dotazy paní Marie

 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Příběhy spotřebitelů
 • Nabídky
 • Cena
 • Smlouva
 • Vyúčtování
 • Reklamace

Příběhy ze spotřebitelské linky - Radíme, jak najít odpovědi na otázky

Odpojení pana Tomáše

 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Příběhy spotřebitelů
 • Sankce
 • Vyúčtování
 • Nedoplatek
 • Zálohy

Příběhy ze spotřebitelské linky - Radíme, jak předcházet odpojení od energií