Jak na vyúčtování a reklamace?

22.06.2022, aktualizováno 04.09.2023
 • Oddělení ochrany spotřebitele
 • Vyúčtování
 • Nedoplatek
 • Platby
 • Přeplatek
 • Reklamace
 • Zálohy

Video

Vyúčtování, zálohy a ceny

Standardní lhůta pro zaslání vyúčtování dodavatelem je 15 dnů od zjištění spotřeby (podklady dává distributor). Vyúčtování za elektřinu nebo plyn (energie) vám přijde podle zvolené možnosti ve smlouvě – vytištěné na papíře do poštovní schránky, nebo elektronicky do vaší e-mailové schránky či do aplikace dodavatele. I náležitosti vyúčtování a vše kolem něj se řídí zákonem a smlouvou mezi vámi a vaším dodavatelem. I když máte jednoho dodavatele na veškeré energie, pro plyn a elektřinu máte každou smlouvu zvlášť, a dostáváte tedy zvlášť i vyúčtování. Termíny obdržení vyúčtování tak nemusí být shodné, i když jsou odběrná místa elektřiny nebo plynu na stejné adrese.

Každé vyúčtování vypadá trochu jinak, ale všechna obsahují stejné náležitosti zejména:

 • výši celkové fakturované částky za celkové množství dodané energie a související služby,
 • výši přeplatku nebo nedoplatku za zúčtovací období,
 • datum splatnosti přeplatku nebo nedoplatku a způsob jeho úhrady podle smlouvy.

Na vyúčtování dále najdete:

 • vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne,
 • celkové množství energie dodané do odběrného místa za zúčtovací období včetně uvedení způsobu zjištění spotřeby (odečet, samoodečet nebo odhad spotřeby),
 • celkovou výši uhrazených záloh za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě,
 • specifikaci odběrného místa adresou a EAN (elektřina) nebo EIC (plyn) kódem,
 • rozpis plateb a cen za dodávku energie.

S účinností od 1. 1. 2022 najdete nově v části C vašeho vyúčtování datum ukončení smlouvy, které je pro Vás důležité v případě, že chcete dodavatele změnit bez sankce za předčasné ukončení smlouvy.

Vyúčtování

Zálohy

Zálohy jsou částka, kterou musíte pravidelně dodavateli platit a jejich výše a způsob platby jsou na počátku sjednány ve smlouvě, následně mohou být stanoveny dodavatelem vždy maximálně do výši důvodně předpokládané spotřeby v odběrném místě (na základě vaší reálné minulé nebo budoucí spotřeby podle charakteru odběru).

Spotřeba je typicky uvedená v kWh či MWh, u plynu jsou uvedeny i měrné jednotky, které najdete přímo na plynoměru (m3 = metry krychlové).

Celková cena za spotřebu a služby

Částka za energii vychází z cen v ceníku – u spotřeby jde o množství spotřebované energie násobené jednotkovou cenou za kWh nebo MWh, a případně stálým platem, je-li sjednán. Stálý plat je pevná částka za měsíc nebo den násobená počtem měsíců či dní.

Celková cena za dodávku energie sestává z:

 • obchodní ceny (cena komodity = spotřeba x jednotková cena + stálý plat) = neregulovaná část ceny,
 • ceny za související službu = regulovaná část ceny (daná cenovým rozhodnutím ERÚ).

Když od celkové ceny za dodávku energií odečtete zaplacené zálohy:

 • kladný výsledek znamená, že zaplacené zálohy byly vyšší než celková částka a vznikl přeplatek, který Vám dodavatel vrátí způsobem podle smlouvy,
 • pokud jsou zaplacené zálohy nižší, vznikne nedoplatek, který je třeba dodavateli uhradit.

Na řádné vyúčtování máte nárok zpravidla jednou za rok. Požádat ale můžete také o mimořádné vyúčtování k 31.12. kalendářního roku, součástí žádosti musí být samoodečet elektroměru či plynoměru.

Odpovědi na nejčastější otázky a nejasnosti ohledně vyúčtování.

Reklamace

ERÚ o reklamacích nerozhoduje.

V případě, že nesouhlasíte s vyúčtováním, musíte jej písemně reklamovat přímo u svého dodavatele.

V reklamaci je třeba uvést vaše identifikační údaje, číslo smlouvy a uvést důvod a předmět reklamace. Písemná reklamace je významná z toho důvodu, že dodavatel má zákonnou lhůtu, ve které je povinen reklamaci vyřídit.

Lhůta činí:

 • 15 dní,
 • nebo 30 dní v případě reklamace souvisejících služeb (např. výše spotřeby).

Reklamovat je možné zejména:

 • výši vyúčtovaných záloh,
 • účtovanou cenu, která musí odpovídat smlouvě.

Aktuality

I v prosinci dodavatelé poslední instance umožňují platbu snížených záloh – podrobný přehled

 • Spotřebitel
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Sdělení
 • Platby
 • Zálohy
 • Cena
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance

Většina dodavatelů poslední instance (DPI) zaslala spotřebitelům rozpis záloh v plné výši, ale později na základě dohody s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) umožnila spotřebitelům zaplatit v listopadu 50 % a v prosinci 60 % předepsané částky.

Vyúčtování dodávek elektřiny nebo plynu, spotřeba a reklamace

 • Spotřebitel
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Sdělení
 • Vyúčtování
 • Reklamace

Během října několik dodavatelů elektřiny a plynu ukončilo svou činnost a jejich zákazníci přešli k dodavatelům poslední instance. Od původního dodavatele přijde zákazníkům vyúčtování, a jakmile opustí dodavatele poslední instance, zašle jim fakturu i on. Jaká jsou pravidla pro vyúčtování, stanovení spotřeby a případné reklamace?

V letošním roce ERÚ očekává více než 13 tisíc spotřebitelských podání

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Ostatní
 • Tisková konference ERÚ
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Smlouva
 • Vyúčtování

Kdo stojí za letošními podáními spotřebitelů na Energetický regulační úřad (ERÚ)? Z více než poloviny jsou to zprostředkovatelé, ale řada stížností míří i na dodavatele energií a některá pochybení, bohužel, jdou také za samotnými spotřebiteli. Ti totiž ne vždy znají svá práva, nevyužívají jich včas a dostatečně, nebo je naopak přeceňují. I proto ERÚ na dnešní tiskové konferenci ohlásil podzimní kampaň, kterou odstartuje, bude-li přijata novela energetického zákona, aby novinky spotřebitelům přiblížil.

Udržovací nabídky dodavatelů mohou skončit pokutou pro spotřebitele

 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Nedoplatek
 • Změna dodavatele
 • Nabídky

Energetický regulační úřad (ERÚ) řešil minulý rok stovky stížností od spotřebitelů, kterým hrozí sankce kvůli tomu, že přistoupili na udržovací (retenční) nabídku svého stávajícího dodavatele energií ve chvíli, kdy už měli podepsanou smlouvu s jiným dodavatelem. Nejvíce podání k tomuto tématu se na ERÚ sešlo na přelomu roku. Zatímco dříve retenční nabídky zaznívaly především v rámci marketingových akcí, v poslední době jsou spíše pravidlem, kterým se dodavatelé snaží zabránit ztrátě zákazníka. Úřad proto nabádá spotřebitele k obezřetnosti a zároveň vyzývá dodavatele k zodpovědnému přístupu.

Polovinu podání na ERÚ za loňský rok mají na svědomí zprostředkovatelé energií

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele
 • Zprostředkovatel

Energetický regulační úřad (ERÚ) přijal v loňském roce 13 192 podání od spotřebitelů. Mezi nejčastěji zmiňovaná témata stále patří aukce a energetičtí zprostředkovatelé, kteří stojí až za polovinou z veškerých podání. Coby nový trend se ukazuje také navyšování pokut od dodavatelů nebo rostoucí počet lidí, kteří řeší problém s tzv. udržovací (retenční) nabídkou.

Novinka pro ochranu spotřebitele v energetice

 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Sdělení
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Smlouva
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele

Od 4. ledna 2021 přichází Energetický regulační úřad (ERÚ) s novinkou pro spotřebitele. Otevíráme on-line poradnu na sociální síti Facebook, respektive Messenger. Facebookový profil ERÚ se tím zařadí mezi další komunikační kanály, kterými lidé mohou úřad požádat o radu či o pomoc. Odpovědi budeme zpracovávat každý pracovní den.

Reklamujete vyúčtování u dodavatele energií? Za pozdní vyřízení máte nárok na finanční náhradu

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Vyúčtování
 • Reklamace

Podobu vyúčtování za odebranou elektřinu nebo plyn upravuje vyhláška ERÚ. Nedodržel dodavatel energií termín, uvedl špatnou cenu nebo jinak pochybil? Ozvěte se a vyúčtování reklamujte.  Využijte toho, že takové reklamace mají kratší lhůty pro vyřízení, typicky patnáctidenní. Za překročení lhůty přitom můžete požadovat několikatisícovou finanční náhradu.

ERÚ vyzývá dodavatele a distributory energie ke shovívavosti vůči spotřebitelům

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Pomoc
 • Vyúčtování

Energetický regulační úřad zveřejnil výzvu, kterou žádá všechny účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií COVID-19. U drobných spotřebitelů hrozí v důsledku zásahu vyšší moci zejména potíže s opožděnými platbami. U velkých odběratelů se jedná především o nevyužití rezervované kapacity v důsledku omezení výroby.

Upozornění pro někdejší zákazníky dodavatele STABIL ENERGY

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Sdělení
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele

Na Energetický regulační úřad se od července roku 2019 do dnešního dne obrátila přibližně tisícovka spotřebitelů, kteří byli v rámci prodeje části závodu někdejšího dodavatele energie STABIL ENERGY s.r.o. převedeni k novému dodavateli Zelená elektřina s.r.o. Stěžují si na to, že jim bylo dodáno chybné vyúčtování nebo jim nebylo zasláno vůbec. Nevědí přitom, u koho urgovat vyúčtování nebo uplatnit reklamaci, zda u minulého nebo nového dodavatele. Stejně problematické je i řešení přeplatků, které by jim měly být vráceny.

Počet spotřebitelských podání na ERÚ rostl v 1. pololetí o desetinu, přibývá hlavně problémů s aukcemi a zprostředkovateli

 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Smlouva
 • Vyúčtování
 • Změna dodavatele

V prvním pololetí tohoto roku řešil Energetický regulační úřad (ERÚ) 7 567 podání spotřebitelů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku tak došlo k nárůstu přibližně o desetinu. Z hlediska problematiky témat podání vzrůstá počet těch, která se týkají zprostředkovatelů, aukcí a poradců. Daná skupina během šesti měsíců postoupila o tři příčky a v aktuálním žebříčku podání figuruje na druhém místě. První místo náleží dlouhodobě nejčastějším problémům s fakturacemi a platebními podmínkami, kam spadají např. nevyřízené či pozdě vyřízené reklamace vyúčtování.