Jak se zorientovat v řádném vyúčtování za elektřinu

05.05.2023, aktualizováno 16.05.2023
 • Oddělení ochrany spotřebitele
 • Spotřebitel
 • Vyúčtování

Dostali jste vyúčtování za elektřinu a tápete, co které pojmy a položky přesně znamenají? Nevíte, na co přesně se zaměřit? Co přednostně zkontrolovat? Které údaje z vyúčtování můžete potřebovat pro další komunikaci s dodavatelem…? Připravili jsme pro vás „nápovědu“!

Část A vyúčtování

 • Informace o zákazníkovi. Obsahuje údaje, které jste o sobě dodavateli poskytli. Nechybí ani vaše zákaznické číslo – podle něj vás společnost může dohledat, když s ní cokoliv řešíte. Jestliže se některé údaje změnily, nebo chcete jiné doplnit, nahlaste to dodavateli, ať nemá problém s tím vás kontaktovat.
 • Výše přeplatku / nedoplatku. Klíčový údaj celého dokumentu! Pokud jste na zálohách za zúčtovací období zaplatili větší částku, než jakou skončilo samotné vyúčtování, pak máte přeplatek a dodavatel vám bude peníze vracet. V opačném případě musíte uhradit nedoplatek. V této pasáži najdete formu úhrady (nejčastěji číslo účtu), výše pak také vymezení zúčtovacího období, datum splatnosti a variabilní symbol.
 • Výše nové zálohy. Zálohy na nadcházející zúčtovací období vám dodavatel může změnit (zvýšit i snížit), v některých případech (u SIPa záleží na limitu, jaký máte nastavený) si podle toho musíte upravit pravidelné platby.  
 • Údaje o celkovém množství dodané elektřiny a celkové výši uhrazených záloh za zúčtovací období. V podstatě výpočet toho, jak přeplatek či nedoplatek vznikl. Najdete zde celkovou spotřebu.
 • Kontaktní údaje na dodavatele. Jsou důležité hlavně v případě, že chcete vyúčtování reklamovat či dodavatele oslovit s jakýmkoliv dotazem.  
 • Přehled vyúčtování. Kromě již zmíněných údajů najdete v úvodní části také přehled vyúčtování. To je rekapitulace spotřeby a plateb za zúčtovací období s uvedením výše DPH a aktuálně také informace o státním příspěvku na elektřinu (tzv. „úsporný tarif“ – 2022), stanovení cen elektřiny (tzv. „zastropování“ – 2023) a odpuštěné platbě za podporované zdroje energie (2022, 2023). V případě, že využíváte vysoký i nízký tarif, najdete v přehledu plateb „rozpad“. Pro vysvětlení: Nízký tarif je levnější, zapíná se v různých časech podle regionu a podmínkou pro jeho využívání je, že elektřinou topíte, ohříváte vodu, dobíjíte elektromobily či máte tzv. víkendový tarif elektřiny (tarifní sazba D61d).

Část B vyúčtování

 • Informace k odběrnému místu. Číslo odběrného místa (EAN kód). Pokud byste si chtěli provádět samoodečet, budete tento údaj potřebovat.  
 • Distribuční sazba. Jedná se o tarif, který stanovuje ceny a podmínky pro její dodávky. Tarify pro domácnosti začínají písmenem D, podrobnosti najdete na našem webu pod často kladenými dotazy. Kromě sazby na tomto místě najdete i název konkrétního produktu, který jste si u dodavatele sjednali.
 • Informace o měření. Hodna pozornosti je kolonka „způsob odečtu“. Kromě odečtu distributorem a samoodečtu se zde může objevit také odhad distributora. To je náhradní způsob stanovení spotřeby (podle tzv. typových diagramů dodávky – TDD). Pokud byl použitý při posledním měření, ale stav vašeho elektroměru ukazuje jinou hodnotu, můžete tuto skutečnost u dodavatele reklamovat, a to písemně. Podrobnosti najdete na našem webu v rubrice Spotřebitel
 • Obchodní část ceny. Nejprve následuje podrobné vyúčtování týkající se ceny za vaši spotřebu (samotná spotřeba x jednotková cena dle vašeho produktu), dál pak položky "stálá platba" (platíte ji bez ohledu na spotřebu) a daň z elektřiny (aktuálně 28,30 Kč/MWh + 21 % DPH).
 • Regulovaná část ceny. Zbytek vaší ceny (obvykle 15-20 %) tvoří tzv. regulovaná (či distribuční část) složka ceny, jejíž výši stanovuje Energetický regulační úřad prostřednictvím svých cenových rozhodnutí. Platíte v ní za rezervovaný příkon (tzv. za „jistič" –fixní měsíční poplatek), za samotnou distribuci ve vysokém, případně nízkém tarifu (podle vaší spotřeby), systémové služby (podle vaší spotřeby), za činnost operátora trhu (OTE) – fixní měsíční poplatek) a za tzv. POZE, tedy podporované zdroje energie (tato platba, která se odvíjí od vaší spotřeby, je do konce roku 2023 odpuštěna na základě vládního nařízení).
 • Historie spotřeby a plateb. Najdete zde zejména soupis všech záloh, které jste v zúčtovacím období zaplatili, a to podle dat, kdy je dodavatel obdržel.

Část C vyúčtování

 • Způsob uplatnění reklamace. Pokud s vyúčtováním nesouhlasíte, můžete jej reklamovat. I když dodavatelé často dávají možnost telefonické reklamace, vždy doporučujeme učinit tak písemně. Podrobnější informace k reklamaci najdete na našem webu v rubrice Spotřebitel.  
 • Informace o trvání smlouvy (případně též o datu změny produktu nebo ceny). Smlouvu můžete mít uzavřenou na dobu určitou, nebo neurčitou. V prvním případě musíte standardně dodržet délku jejího trvání, v případě předčasného vypovězení vám hrozí sankce. Smlouvu na dobu neurčitou mohou kdykoliv ukončit obě smluvní strany, standardně ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň 3 měsíce předem. Podrobnosti k ukončení smlouvy najdete na našem webu v rubrice Spotřebitel.
 • Rozpis nových záloh. Samotnou výši už znáte z části A vyúčtování, na jeho konci najdete i splatnost jednotlivých záloh (typicky měsíčních) a údaje pro platby.

Vyúčtování je modelové, konkrétní podoba (např. uspořádání a použité termíny) se podle jednotlivých dodavatelů může lišit.