Máte problém s dodavatelem nebo zprostředkovatelem?

01.04.2022, aktualizováno 16.01.2024
 • Oddělení ochrany spotřebitele
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Cena
 • Pomoc
 • Smlouva
 • Změna dodavatele
 • Vyúčtování
 • Platby
 • Reklamace
 • Zálohy
 • Zprostředkovatel

V čem vám pomůže ERÚ?

Radíme

Máte dotazy týkající se dodávek elektřiny, plynu nebo tepla? Chcete poradit, jaká práva a jaké povinnosti máte v určité situaci? Nejste si jistí, kdy a jak můžete smlouvu ukončit?

V těchto a dalších podobných případech se nejprve obraťte na svého dodavatele. Neodpověděl vám, není komunikace s ním možná? Pak můžete využít naše často kladené dotazy. V případě, že stále nemáte odpovědi, obraťte se na nás přímo. Dokážeme také zprostředkovat komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem a pokusit se přispět k smírnému řešení (nemůžeme však situaci řešit a jednat jménem zákazníka).

podatelna a ústředna

Masarykovo náměstí 91/5
586 01  Jihlava

IČO 70894451
DIČ ERÚ není plátcem daně
Číslo účtu 19-2421001/0710 (ČNB)

eeuaau7 (datová schránka)

Řešíme (mimosoudně) spory

Za návrh na zahájení sporu nic neplatíte a nemusíte si najímat advokáta.

S dodavateli a distributory

Neplní váš dodavatel nebo distributor plynu, elektřiny či tepelné energie řádně a včas povinnosti, které vyplývají z vaší smlouvy? Máte s dodavatelem nebo distributorem spor o to, zda právní vztah popsaný smlouvou trvá, zda vůbec vznikl či zanikl a kdy se tak stalo?

Pak se na nás můžete obrátit! V tomto případě se jedná o formální správní řízení, v němž musíte podat řádný projednatelný návrh, srozumitelně vylíčit všechny okolnosti a prokázat, čeho se dovoláváte.

Se zprostředkovateli

Využili jste služeb prostředníka mezi vámi a dodavatelem elektřiny a (nebo) plynu a máte s ním spor, zda svou povinnost ze smlouvy řádně splnil?

Také v těchto situacích jsme vám k dispozici! Oproti sporu s dodavatelem a distributorem nemůže být výsledkem závazné rozhodnutí, nýbrž pouze dohoda obou stran. Řešit můžeme pouze případy, kdy zprostředkovatel neplní smlouvu o zprostředkování.

Kontrolujeme

Jste přesvědčení, že vás dodavatel či zprostředkovatel oklamal? Stanovil vám neúměrně vysokou výši záloh? Nesdělil vám informace, které vám sdělit měl? Vystavil vám vyúčtování pozdě?

Pokud máte podezření, že dodavatel nebo zprostředkovatel porušil zákon, kontaktujte nás.

Pokutujeme

Máme na základě kontroly podezření ze spáchání přestupku?

Pak zahájíme sankční řízení, na jehož konci můžeme dodavateli či zprostředkovateli, který vás poškodil, udělit pokutu podle zákona o ochraně spotřebitele, energetického zákona nebo zákona o cenách. Kromě toho ještě dozorujeme řádné plnění zákona o podporovaných zdrojích energie. Můžeme ovšem zasahovat jen v situacích, kdy nám to umožňuje zákon.

V čem si poradíte bez nás?

Nezměníme smlouvu

Musíme respektovat práva všech účastníků trhu, a proto nemůžeme z moci úřední nijak upravit, změnit či zrušit povinnosti, které vám vyplývají z uzavřené smlouvy. Změnit cokoliv ve smlouvě mají právo pouze smluvní strany, tedy vy, nebo dodavatel, a to po vzájemné dohodě, popř. soud.

Nesnížíme vám cenu elektřiny a plynu

Součástí smlouvy je i dohoda o ceně. Ani do ní nemůžeme nijak zasahovat, pokud neodporuje zákonu nebo jinému právnímu předpisu (jako je např. nařízení vlády o zastropování cen elektřiny a plynu). Princip je tedy stejný jako u každého jiného nákupu – pokud nejste s některým dodavatelem nebo produktem spokojeni, můžete ho změnit. Je však třeba dodržet smlouvu se stávajícím dodavatelem, v případě porušení smlouvy může uplatnit smluvní sankci.

Nesnížíme vám platby za teplo

Můžeme řešit pouze případy, kdy dodavatel tepla poruší pravidla kalkulace cen (tzv. věcné usměrnění) pro zákazníka. Tím je majitel příslušného objektu, typicky SBD (stavební bytové družstvo), nebo SVJ (společenství vlastníků jednotek). Rozúčtování nákladů na jednotlivé bytové jednotky jsou už mimo naše kompetence, stejně jako stanovení výše záloh (energetickým zákonem je však omezená jejich maximální výše, a to na úrovni důvodně očekávané spotřeby). Případný spor týkající se rozúčtování musí rozhodnout nezávislý soud.

Nepřepočítáme vyúčtování

V rámci poradenství zodpovíme otázky související s vyúčtováním. Bez upřesnění konkrétní výhrady či pochybnosti ale nemůžeme „kontrolovat vyúčtování dodávky energie“, jak často zákazníci požadují. V případě, že vám vyúčtování nesedí, je třeba ho u dodavatele reklamovat. V reklamaci zároveň uveďte, s čím konkrétně nesouhlasíte. Dodavatelé by měli na vyžádání poskytnout jasné a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo vyúčtování vypracováno.

Nemůžeme vám finančně pomoci

Když se ocitnete v situaci, že ceny energií jsou pro vás neúnosné a ruinují vám domácí rozpočet, můžete využít systému státní sociální podpory. Požádejte o pomoc Úřad práce vám, který může přiznat příspěvek na bydlení, který pomáhá nízkopříjmovým občanům nebo rodinám při placení nákladů na bydlení a žádat o něj můžete až tři měsíce zpětně. Pokud ani příspěvek nepomůže, lze na Úřadě práce požádat ještě o doplatek na bydlení.

Neděláme právní analýzy

V případě, že potřebujete zanalyzovat konkrétní náležitosti vašeho závazkového vztahu s dodavatelem či potřebujete komplexní právní rozbor, doporučujeme obrátit se na právníka. Závazný výklad smlouvy může provést jedině soud nebo orgán mimosoudního řešení sporů v rámci sporného řízení.

Podání spotřebitele na ERÚ

Každé spotřebitelské podání, které ERÚ obdrží, vyřizuje způsobem upraveným zákonem. V praxi se může jednat o tato podání:

Formální podání podle správního řádu (§ 37) (žádost, stížnost, opravný prostředek, úkony ve správním řízení, návrhy na zahájení sporného řízení) – tato podání musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, zejména z nich musí být patrno, čeho se podání týká a co je navrhováno.

 • Podání můžete učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Úkon, který je učiněn elektronicky, ale bez uznávaného elektronického podpisu, a který není v zákonné pětidenní lhůtě potvrzen nebo doplněn řádným způsobem, není podáním ve smyslu zákona a nepřihlíží se k němu. Správní orgán nemá podle správního řádu povinnost vyzývat podatele úkonu bez uznávaného elektronického podpisu k potvrzení, či doplnění tohoto úkonu.

Podnět podle správního řádu (§ 42) (podatel v podání poukazuje nedostatky jednání účastníků trhu a požaduje, aby se uvedené skutečnosti staly předmětem kontroly nebo uplatnění jiného postupu v kompetenci ERÚ vůči držiteli licence) ERÚ přijme, posoudí jej a prověří v něm uvedené skutečnosti. Pokud ERÚ dospěje k závěru, že je podnět důvodný, bude ERÚ postupovat zákonem stanoveným způsobem, tj. zpravidla zahájí správní řízení, přistoupí k výkonu kontroly apod. Pokud o to jako podatel podnětu požádáte, sdělí vám ERÚ ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že na jeho základě zahájil správní řízení či jiný obdobný postup, případně, že neshledal důvody k jeho zahájení.

Podnět je možno učinit i neformálně

Podání, které nespadá mezi shora uvedená a má charakter dotazu, upozornění, žádosti o pomoc či radu, řeší Oddělení ochrany spotřebitele ERÚ.

 • Tato podání lze učinit neformálním způsobem, nejedná se o podání ve smyslu správního řádu.