Vzory pro odstoupení, nebo výpověď smlouvy

01.04.2022, aktualizováno 11.01.2024
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Konec dodavatele
  • Smlouva
  • Změna dodavatele

Při ukončování smlouvy je nutné přihlédnout k obsahu ujednání smluvních stran. V případě smlouvy uzavřené na dobu určitou, je třeba ukončit smlouvu k datu výročí smlouvy, jinak se zákazník vystavuje riziku vystavení smluvní sankce.

Občanský zákoník a energetický zákon umožňují spotřebiteli ukončení smluvního vztahu bez sankce rovněž v některých dalších případech předpokládaných zákonem.

Výpověď podle § 11a odst. 4 energetického zákona

Důvodem výpovědi je zvýšení ceny dodavatele, ale jde pouze o tu část ceny, kterou dodavatel může ovlivnit (neregulovaná část ceny) nebo změna jiných smluvních podmínek.

Pokud je zvýšena ta část ceny, která je regulována státem (cenové rozhodnutí ERÚ), není důvod k výpovědi dán.

Typ: docx
Velikost: 19.28 KB

Výpověď podle §11b odst. 1 energetického zákona

Výpověď můžete podat, pokud jste uzavřeli smlouvu při změně dodavatele mimo obchodní prostory nebo distančním způsobem.

Výpověď lze podat od okamžiku podpisu smlouvy, až do 15. dne po zahájení dodávek.

Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.

Typ: docx
Velikost: 17.83 KB

Výpověď podle § 11c odst. 1 energetického zákona

Výpověď smlouvy, ve které je sjednána automatická prolongace, můžete podat kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy.

Typ: docx
Velikost: 17.27 KB

Výpověď podle § 11ca odst. 2 energetického zákona

Můžete vypovědět smlouvu, pokud máte sjednáno tzv. dynamické určení ceny (způsob určení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu, kdy se cena v průběhu doby trvání závazku ze smlouvy mění v závislosti na změnách cen elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích s elektřinou nebo plynem v časových intervalech, které odpovídají nejméně obchodní periodě vypořádání obchodů na těchto trzích).

Právo vypovědět smlouvu podle tohoto ustanovení má i spotřebitel, který má sjednanou smlouvu s jiným způsobem určení ceny závislým na změnách ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem (§ 11ca odst. 4 energetického zákona).

Typ: docx
Velikost: 18.79 KB

Výpověď podle § 11c odst. 4 energetického zákona

Můžete vypovědět smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavřenou na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

Vzor výpovědi se vztahuje k ukončení smlouvy podle § 11c odst. 4 energetického zákona s tříměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Jestliže máte ve smlouvě sjednanou kratší výpovědní dobu, platí tato kratší výpovědní doba. Smlouvu je v takovém případě třeba vypovídat nikoli na základě zákona, ale na základě smlouvy (smluvního ujednání). Vzor výpovědi je tak možné využít pouze jako šablonu, je nutné jej upravit a přizpůsobit podmínkám konkrétní smlouvy (např. uvést ustanovení smlouvy, které výpověď upravuje).

Typ: docx
Velikost: 17.52 KB
Aktualizováno:

Výpověď podle § 11e energetického zákona

Můžete vypovědět smlouvu při ztrátě vlastnického nebo užívacího práva.

Typ: docx
Velikost: 19.09 KB

Výpověď podle § 11n energetického zákona

Smlouvu se zprostředkovatelem můžete vypovědět kdykoliv bez výpovědní doby.

Typ: docx
Velikost: 19.16 KB

Výpověď podle § 11o energetického zákona

Smlouvu uzavřenou s dodavatelem přes zprostředkovatele můžete vypovědět od okamžiku podpisu smlouvy s dodavatelem až do 15. dne po zahájení dodávek.

Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího.

Typ: docx
Velikost: 17.6 KB

Odstoupení podle § 1829 občanského zákoníku

Odstoupení můžete podat, pokud jste uzavřeli smlouvu mimo obchodní prostory nebo distančním způsobem.

Odstoupení lze podat ve lhůtě 14-ti dnů od data podpisu smlouvy.

Odstoupení je účinné od okamžiku doručení dodavateli elektřiny nebo plynu.

Typ: doc
Velikost: 28.5 KB

Odstoupení podle § 1829a občanského zákoníku

Pokud jste smlouvu s dodavatelem nebo zprostředkovatelem uzavřeli mimo obchodní prostory, a to buď během tzv. organizované prodejní akce, nebo při nevyžádané návštěvě podnikatele ve své domácnosti, můžete od smlouvy odstoupit ve lhůtě třiceti dnů od jejího uzavření.

Odstoupení je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Typ: docx
Velikost: 16.12 KB
Aktualizováno:

Video