Uznávání odborné kvalifikace

01.04.2022, aktualizováno 08.02.2023
 • Oddělení správy licencí
 • Licence

Řízení o uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti se NEVZTAHUJE na osoby, které získaly odbornou kvalifikaci na území České republiky.

Dne 1. května 2004 nabyl účinnosti zákon o uznávání odborné kvalifikace. ERÚ se od tohoto data stává uznávacím orgánem pro uznávání odborné kvalifikace v energetických odvětvích ve smyslu energetického zákona.

Regulovanými jednotkami (činnostmi podle výše uvedených zákonů) jsou:

 • držitel licence – fyzická osoba

 • odpovědný zástupce za licencovanou činnost

Platné znění zákona o uznávání odborné kvalifikace, včetně přehledu regulovaných činností a povolání, je umístěno na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Postup při žádosti o uznání odborné kvalifikace pro podnikání ve smyslu energetického zákona

Tato informace je určena zejména státním příslušníkům členských států Evropské unie (EU), včetně České republiky, Evropského hospodářského prostoru (EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska, kteří chtějí vykonávat v České republice regulované povolání nebo činnost.

1. Žadatel vyplní žádost a přiloží požadované doklady

Vzor žádosti o uznání odborné kvalifikace 

Podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (§ 22 odst. 2) uchazeč v žádosti uvede

 • jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresu pro doručování písemností;
 • regulovanou činnost, kterou hodlá v ČR vykonávat;
 • zamýšlenou formu výkonu regulované činnosti (podnikatel, zaměstnanec, jiný vztah).

K žádosti je třeba doložit

 • doklad k prokázání totožnosti;
 • doklad osvědčující státní příslušnost;
 • doklad o odborné kvalifikaci
  • doklad o vzdělání a odborné přípravě (z něho musí být zřejmý jeho stupeň, tj. vzdělání základní, střední, vyšší odborné, vysokoškolské bakalářské nebo magisterské, a musí z něj vyplývat délka a obsah vzdělání a přípravy, které se prokazují),
  • doklad o výkonu předmětné činnosti, jenž musí obsahovat údaje potřebné pro posouzení žádosti o uznání odborné kvalifikace, zejména údaje o délce, obsahu a formě výkonu předmětné činnosti,

Návrh je nutné předložit v originále a ostatní dokumenty si uznávací orgán může vyžádat v originále nebo úředně ověřené kopii v případě pochybností.
 

Doklady o odborné a jiné způsobilosti musí být přeloženy do češtiny, pokud v ní nejsou vydány, nebo pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

 • doklad o jiné způsobilosti
  • doložení bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů nebo odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem členského státu původu, který dokládá, že požadavky na bezúhonnost pro výkon regulované činnosti jsou splněny (nevydávají-li příslušné orgány členských států tyto doklady, nahrazují se čestným prohlášením, které uchazeč učinil před příslušným orgánem členského státu původu anebo, je-li to vhodné, před notářem usazeným v členském státu původu),
  • doložení finanční způsobilosti;
 • doklad o zaplacení správního poplatku:
  • poplatek činí 2.000,- Kč

lze jej uhradit při podání žádosti kolkem, bezhotovostním převodem na zvláštní účet ERÚ nebo v hotovosti na pokladně ERÚ, nejdéle však do doby před rozhodnutím ERÚ jako uznávacího orgánu.

2. Žadatel předloží žádost uznávacímu orgánu – ERÚ

Vyplněnou žádost s přílohami předloží žadatel ERÚ. Žádost lze předložit i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které je povinno ji bez zbytečného odkladu ERÚ postoupit.

Řízení o uznání odborné kvalifikace probíhá v českém jazyce.

3. Rozhodnutí o žádosti

Podle zákona o uznávání odborné kvalifikace (§ 24 odst. 5) je ERÚ povinen o žádosti rozhodnout bezodkladně, nejdéle však ve lhůtě 60 dnů ode dne předložení úplné žádosti, tzn. mající vyplněné všechny povinné údaje a doložené všemi doklady nezbytnými k posouzení žádosti.

Pokud byly dokumenty předloženy v originále (doklad osvědčující jeho státní příslušnost, prokázání totožnosti, doklad o odborné kvalifikaci, doklad o jiné způsobilosti a doklad o zaplacení správního poplatku), je uznávací orgán povinen je vrátit uchazeči, a to po nabytí právní moci rozhodnutí.

ERÚ vydá rozhodnutí, kterým

 • uzná odbornou kvalifikaci, nebo
 • požaduje od žadatele před uznáním odborné kvalifikace splnění kompenzačních opatření (výkon předmětné činnosti ve stanovené délce, absolvování adaptačního období nebo složení rozdílové zkoušky), nebo
 • zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace.

Formulář pro čestné prohlášení odborně způsobilé osoby

Kontakt

Podrobnější informace k zákonům, vyhláškám a směrnicím, které se týkají uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti na území České republiky, lze získat u resortního koordinátora ERÚ.

Odborný rada
Oddělení správy licencí