Zánik licence

26.08.2022, aktualizováno 08.02.2023
  • Oddělení správy licencí
  • Licence

Licence zaniká ze zákona (tzn. i zpětně) v níže uvedených případech

  • u fyzických osob smrtí nebo prohlášením za mrtvého; to neplatí, pokud dědic nebo správce dědictví pokračuje ve výkonu licencované činnosti podle energetického zákona (§ 10 odstavců 8 až 10),
  • zánikem nebo přeměnou právnické osoby, nejde-li o případy podle energetického zákona (§ 10 odstavce 11),
  • uplynutím doby, na kterou byla licence udělena.

Upozorňujeme, že přeměnou právnické osoby se rozumí také změna právní formy, např. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Účinností přeměny pak dochází k zániku licence.

Sdílejte

Share icon