Změna licence

26.08.2022, aktualizováno 31.08.2022
 • Oddělení správy licencí
 • Licence

Upozornění

Proces udělování licencí se zaměřením na FVE II.

 • Licence
 • Elektřina
 • Webinář
 • Pomoc
 • Průběh vydávání licencí
 • Upozornění k licencím

Webinář je určen pro držitele licencí, všechny zájemce o výstavbu FVE a také společnosti, které instalují FVE na domy a zajišťují servis v podobě vyřízení licence.

Proces udělování licencí se zaměřením na FVE

 • Licence
 • Elektřina
 • Webinář
 • Pomoc
 • Průběh vydávání licencí
 • Upozornění k licencím

Webinář je určen pro držitele licencí, všechny zájemce o výstavbu FVE a také společnosti, které instalují FVE na domy a zajišťují servis v podobě vyřízení licence.

Informace k fotovoltaickým elektrárnám

 • Regulace
 • Licence
 • Elektřina
 • POZE
 • Fotovoltaika
 • Upozornění k licencím

Povinnosti držitele

Držitel licence je podle energetického zákona (§ 9) povinen neprodleně oznámit změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence - předložit o takových změnách doklady a požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence.

V případě změny odpovědného zástupce se přikládají příslušné formuláře a dokumenty, týkající se odpovědného zástupce. V případě přidání či změn energetických zařízení včetně zrušení provozovny nebo vymezeného území se přikládají příslušné formuláře a dokumenty k provozovnám a vymezeným územím.

Pokud se při vyjmutí provozovny nebo vymezeného území z licence snižuje rozsah podnikání tak, že snížení bude mít dopad na dosavadní odběratele, je nutné postupovat jako při zrušení licence.

V případě rozšíření počtu provozoven, nových vymezených území nebo změny technických parametrů stávajících provozoven je držitel licence oprávněn zahájit výkon licencované činnosti v těchto provozovnách nebo na vymezeném území v daném rozsahu nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Výjimky ze změn licencí zahajovaných na žádost držitele

Žádat o změnu licence z důvodu nových energetických zařízení provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a držitele licence na rozvod tepelné energie není nutné v případě, že tato nová energetická zařízení byla vybudována v rámci území, na nichž je příslušný provozovatel energetického zařízení držitelem odpovídající licence. Tento oznámí souhrnně změny za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných energetických zařízení, získaných energetických zařízení nebo energetických zařízení, která přestal využívat pro svou licencovanou činnost (včetně odstraněných energetických zařízení), a to vždy nejpozději do 30. dubna v rámci regulačních výkazů zasílaných ERÚ.

Je nutno si uvědomit, že tento způsob se:

 • vztahuje pouze na energetická zařízení výše uvedených držitelů licencí, u kterých byly změny provedeny (tj. započetí provozování, ukončení provozování atp.) za uplynulý kalendářní rok,
 • nevztahuje na nová vymezená území.

Nadále platí povinnost prokázat, že energetická zařízení splňují majetkoprávní a technické předpoklady. V případě odebíraných zařízení není třeba dokládat seznámení odběratelů nebo návrh na řešení vzniklé situace podle energetického zákona (§ 10 odst. 6), jako je tomu v případě řízení na žádost.

Existuje možnost souhrnného ohlašování změn za předešlý kalendářní rok. Upozorňujeme, že tento způsob se nevztahuje na nová vymezená území. 

Také není nutné žádat o změnu licence související se změnami již zapsanými v základních registrech (změna sídla či názvu společnosti, změna jména či trvalého pobytu atp.). Nicméně z důvodu přehlednosti a aktuálnosti doporučujeme tyto změny ERÚ alespoň ohlásit.