Žadatel o licenci

18.08.2022, aktualizováno 15.11.2023
  • Oddělení správy licencí
  • Licence

Podání žádosti činí žadatel písemně nebo elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem) na podatelně ERÚ pomocí příslušného formulářeNení nutné posílat žádost poštou a následně i datovou schránkou - postačí jedním z výše uvedených způsobů.

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná ERÚ musí splňovat náležitosti stanovené ve správním řádu (§ 37). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být ERÚ doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení ERÚ jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce (např. bez dalšího seznam jednotlivých provozoven) nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou, a nelze k němu přihlížet.

V zájmu zrychlení celého procesu zpracování žádosti a zamezení případných pochybností žádáme všechny potencionální žadatele, aby v případě současného podání více žádostí o udělení/změnu/zrušení licence pro různé licencované činnosti (např. výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou atd.), dodávali formuláře pro každou licencovanou činnost zvlášť. Správní poplatek je potřeba uhradit za každé udělení/změnu/zrušení licence pro jednotlivé licencované činnosti.

Identifikace žadatele

Žadatel o udělení licence musí být jako nezaměnitelný právní subjekt řádně identifikován. Způsob identifikace je přitom rozdílný podle toho, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. V případě doplnění podkladů musí být dbáno na to, aby bylo z podání jednoznačné, ke kterému žadateli doplnění patří. Není-li na zaslaném dokumentu uveden žadatel o licenci (např. na zákresu energetického zařízení do katastrální mapy) a není ani odesílatelem uvedeným na obálce, je nutné, aby žadatel přiložil k podání průvodní dopis nebo poznámku. 

Fyzická osoba

Fyzická osoba musí být identifikována jménem a příjmením, rodným číslem a trvalým pobytem podle údajů v občanském průkazu, u cizích státních příslušníků jménem a příjmením, datem narození, bydlištěm mimo území ČR a případně místem pobytu v ČR, pokud byl povolen.

Přidělení identifikačního čísla může fyzická osoba doložit kopií živnostenského listu nebo výpisem z  živnostenského nebo obdobného rejstříku, ve kterém je vedena. Na základě oprávnění ERÚ jakožto jednoho z editorů registru osob (ROS) je možné zprostředkovat žadatelům o licenci - fyzickým osobám, které ještě nemají identifikační číslo (IČ) přiděleno, jeho přidělení. IČ musí být přiděleno každému ekonomickému subjektu, tedy i držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích. Za tímto účelem může žadatel o licenci - fyzická osoba, které ještě nebylo IČ nikdy přiděleno, vyplnit formulář žádost o přidělení nebo evidenci IČO. 

Právnická osoba

Tyto subjekty předkládají aktuální výpis z obchodního rejstříku. Jestliže subjekt výpis nepředloží, ERÚ si jej obstará sám. Pokud je právnická osoba ustavena (založena) a ještě není zapsána v obchodním rejstříku, postačuje k tomuto účelu kopie zakladatelského právního jednání (stanov nebo jiné smlouvy, zakladatelské listiny apod.) o ustavení právnické osoby. Nepodá-li žadatel návrh na zápis do obchodního rejstříku ve lhůtě 90 dnů od doručení rozhodnutí o udělení licence nebo není-li takovému návrhu vyhověno, platnost rozhodnutí o udělení licence zaniká. Obdobně je postupováno v případě zahraničních právnických osob se sídlem mimo EU - nemají-li zřízenu organizační složku v ČR, musí do 90 dnů od doručení rozhodnutí o udělení licence podat návrh na její zapsání do obchodního rejstříku. Pokud tak neučiní nebo není návrhu na vklad vyhověno, platnost rozhodnutí o udělení licence zaniká.

Žadatelem o licenci může být i jiný subjekt (spolek - dříve sdružení osob podle zákona o sdružování občanů, státní podnik, obec, příspěvkové organizace, zájmové sdružení právnických osob, organizační jednotka státu nebo státní organizace vzniklé podle zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, obecně prospěšná společnost apod.). I u těchto subjektů je nutné předkládat doklad o jejich právní existenci výpisem z rejstříku, kde jsou registrovány nebo zakladatelskými dokumenty.

Doba platnosti licence

Licence na obchod s elektřinou a plynem5 let
Licence na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie25 let
Licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu, uskladňování plynu, rozvod teplené energie a licence na činnosti operátora trhuna dobu neurčitou

Pokud žadatel o udělení licence doloží vlastnické nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než na dobu, na kterou požaduje licenci udělit, licence spojená s tímto zařízením se uděluje nejvýše na dobu trvání vlastnického nebo užívacího práva.

V případě více energetických zařízení (provozoven), kdy k některé z nich je doloženo užívací právo na dobu kratší, než na kterou lze licenci udělit, jsou pro jednotlivé provozovny uvedeny termíny platnosti odpovídající délce doloženého užívacího práva.

Seznam dokumentů k žádosti

Podepisování žádostí o licence, osoby oprávněné k jednání s ERÚ ve věci udělení, změny či zrušení licence

Žádost musí být vlastnoručně podepsána samotným žadatelem - fyzickou osobou nebo za právnickou osobu podle správního řádu (§ 30) těmi, kteří mají takové právo podle občanského soudního řádu (§ 21) a podle výpisu z obchodního rejstříku společnosti. Podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen, v případě pochybností si však může ERÚ vyžádat úřední ověření pravosti podpisu.

V případě, že by žádost byla podepsána někým jiným, než samotným žadatelem - fyzickou osobou nebo statutárním orgánem právnické osoby nebo jeho členem oprávněným k tomu podle občanského soudního řádu (§ 21)  - musí být doložena plná moc nebo písemné pověření pro jinou osobu k vyřízení žádosti o udělení, změnu či zrušení licence s ERÚ. V tomto případě bude ERÚ obvykle požadovat, aby šlo o tzv. speciální pověření nebo speciální plnou moc pro veškerá jednání s ERÚ ve věci udělení, změny či zrušení licence. Dokument je ERÚ zpravidla vyžadován v originále nebo ověřené kopii.

Upozorňujeme, že vzor licenční plné moci je zcela nezávazný a z jeho případného použití nelze proti ERÚ uplatnit žádné nároky. Pečlivě si přečtěte úvodní poznámku k plné moci.

Typ: pdf
Velikost: 262.06 KB