Správní poplatky - Licence

18.08.2022, aktualizováno 24.04.2023
 • Oddělení správy licencí
 • Licence

Udělení licence

na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně1 000,- Kč
na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně1 000,- Kč
na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu10 000,- Kč
na výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie s instalovaným výkonem nad 1 MW10 000,- Kč
na distribuci elektřiny, plynu a rozvod tepelné energie s přenosovou kapacitou nad 1 MW10 000,- Kč
na obchod s elektřinou a obchod s plynem

100 000,-  Kč

Změna licence

jakákoli změna licence včetně prodloužení licence na žádost držitele licence s výjimkou změn, které navazují na změny již provedené v základních registrech1 000,- Kč

Zrušení licence

pro všechny skupiny bez omezení včetně zrušení uznání oprávnění podnikat500,- Kč

Uznání odborné kvalifikace

POZOR: poplatek je hrazen za přijetí žádosti - nelze jej tedy vrátit;2 000,- Kč

Stejnopisy licencí, pořizování kopií

za vydání stejnopisu licence

každá započatá strana 50,- Kč
za kopii pořizovanou na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

1. strana 15,- Kč

každá další strana 5,- Kč

kopie technického nosiče dat (CD)

40,- Kč

vydání duplikátu licence (v případě její ztráty, zničení či odcizení)500,- Kč

Způsob platby správních poplatků

 • do 5 000,- Kč včetně lze platit správní poplatek kolkem či více kusy kolků,
 • převodem na bankovní účet úřadu dle pokynů níže.

Každý poplatek je nutné zaplatit jedním příkazem. Kumulace poplatků do jedné částky není možná z důvodu jejich identifikace.

Platba v ČR

ČÍSLO ÚČTU ERÚ

19-2421001/0710

Konstantní symbol

vždy 558

Variabilní symbol

(smí obsahovat maximálně 10 číslic)

 • právnická osoba - uvede své IČO;
 • fyzická osoba - uvede své IČO, má-li jej přiděleno; nemá-li IČO, uvede své rodné číslo bez lomítka; nemá-li fyzická osoba přiděleno ani rodné číslo, uvede své datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Specifický symbol

(smí obsahovat maximálně 10 číslic, liší se podle typu žádosti)

SS pro uznání odborné kvalifikace - ALLRRMMPPP:

 • A - vždy 5 (znak pro uznání odborné kvalifikace),
 • LL - číslo licence, ke které se vztahuje,
 • RRMM - poslední dvojčíslí roku a měsíce platby,
 • PPP - pořadové číslo (žadatel jej obdrží na žádost od pracovníka zabývajícího se touto problematikou);

SS pro žádost o licenci - ALLZ:

 • A - vždy 1 (znak pro žádosti o vydání licenci, její změnu a zrušení),
 • LL - číslo skupiny licence:
  • 11 - výroba elektřiny,
  • 12 - distribuce elektřiny,
  • 13 - přenos elektřiny,
  • 14 - obchod s elektřinou,
  • 21 - výroba plynu,
  • 22 - distribuce plynu,
  • 23 - přeprava plynu,
  • 24 - obchod s plynem,
  • 25 - uskladňování plynu,
  • 31 - výroba tepelné energie,
  • 32 - rozvod tepelné energie,
 • Z - typ žádosti:
  • 1 - žádost o udělení licence,
  • 2 - žádost o změnu licence,
  • 3 - žádost o zrušení licence.

(Např.: SS 1112 = žádost o změnu licence pro výrobu elektřiny, SS 1223 = žádost o zrušení licence pro distribuci plynu, SS 1321 = žádost o udělení licence pro rozvod tepelné energie.)

Platba ze zahraničí

KÓD IBAN

CZ78 0710 0000 1900 0242 1001

SWIFT CODE

CNB ACZ PP

Ostatní údaje jsou stejné jako pro platby v ČR.