Udělení licence

26.08.2022, aktualizováno 11.09.2023
 • Oddělení správy licencí
 • Licence

Upozornění

Proces udělování licencí se zaměřením na FVE II.

 • Licence
 • Elektřina
 • Webinář
 • Pomoc
 • Průběh vydávání licencí
 • Upozornění k licencím

Webinář je určen pro držitele licencí, všechny zájemce o výstavbu FVE a také společnosti, které instalují FVE na domy a zajišťují servis v podobě vyřízení licence.

Proces udělování licencí se zaměřením na FVE

 • Licence
 • Elektřina
 • Webinář
 • Pomoc
 • Průběh vydávání licencí
 • Upozornění k licencím

Webinář je určen pro držitele licencí, všechny zájemce o výstavbu FVE a také společnosti, které instalují FVE na domy a zajišťují servis v podobě vyřízení licence.

Informace k fotovoltaickým elektrárnám

 • Regulace
 • Licence
 • Elektřina
 • POZE
 • Fotovoltaika
 • Upozornění k licencím

Doba zahájení licencované činnosti/Předpokládaná doba podnikání

Vznik oprávnění k licencované činnosti

Oprávnění k výkonu licencované činnosti vznikne nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. Vznik oprávnění může být také posunut v souvislosti s termínem zániku licence předcházejícího provozovatele téhož energetického zařízení.

Právní moc rozhodnutí o udělení/změně/zrušení licence

Je v zájmu držitele licence, aby si opatřil rozhodnutí o udělení/změně/zrušení licence doložkou právní moci. ERÚ ji vyznačí na žádost držitele licence po nabytí právní moci daného rozhodnutí. Doložku právní moci lze vyznačit pouze na originál (stejnopis) rozhodnutí o udělení/změně/zrušení licence či na jeho ověřenou kopii.

 • Rozhodnutí o udělení/změně/zrušení licence nabývá právní moci marným uplynutím 15denní lhůty pro podání rozkladu (pokud připadá poslední den, kdy je možné podat rozklad /15. den/ na sobotu, neděli či státní svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den a rozhodnutí nabývá právní moci až den následující).
 • Žadatel se může písemně nebo ústně do protokolu vzdát práva na podání rozkladu. Při vzdání se práva na podání rozkladu písemně a jeho zasláním pomocí poštovního doručovatele je ovšem nutné počítat s nezbytnou administrativní lhůtou. Toto vzdání se může držitel licence provést až po převzetí rozhodnutí o udělení/změně/zrušení licence. Vzdání se práva podat rozklad je účinné od okamžiku, kdy je doručeno ERÚ.

Žadatel si může osobně (popř. jeho zástupce s plnou mocí) a po předchozí dohodě s příslušnou oprávněnou úřední osobou odboru licencí vyzvednout rozhodnutí o udělení/změně/zrušení licence přímo v dislokovaném pracovišti ERÚ v Ostravě, kde potvrdí převzetí rozhodnutí a může se také vzdát práva na podání rozkladu. Poté mu bude vyznačena právní moc na originál rozhodnutí o udělení/změně/zrušení licence (bude-li to požadovat).

Platnost licence

 • Licence pro podnikání v energetických odvětvích jsou udělovány s platností 25 let (pro výrobu elektřiny, plynu či tepelné energie) nebo na dobu neurčitou (pro přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu, uskladňování plynu, rozvod tepelné energie či činnosti operátora trhu), a to ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence, nejdéle však na dobu, na kterou je doloženo vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení pro výkon licencované činnosti.
 • Licence pro obchod s elektřinou a pro obchod s plynem jsou udělovány na dobu 5 let. Tyto licence lze prodloužit vždy o dalších 5 let, je-li žádost o tuto změnu podána v časovém úseku nejdříve 6 měsíců a nejpozději 90 dní před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena.

Všeobecné předpoklady

Za všeobecné předpoklady pro udělení licence je nutno považovat dosažení věku 18 let, svéprávnost (dříve úplná způsobilost k právním úkonům), bezúhonnost a odborná způsobilost žadatele o udělení licence nebo ustanoveného odpovědného zástupce.

Bezúhonnost žadatele o licenci a odpovědného zástupce

Ve smyslu energetického zákona (§ 5 odst. 1 a 2) je požadavek na bezúhonnost vztažen na:

 • žadatele o licenci – fyzickou osobu;
 • všechny členy statutárního orgánu žadatele o licenci – právnickou osobu;
 • všechny členy statutárního orgánu právnické osoby, která je členem statutárního orgánu žadatele o licenci;
 • odpovědného zástupce žadatele o licenci (viz dále o odpovědném zástupci).

Za tímto účelem žadatel předkládá výpis z Rejstříku trestů odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání žádosti (originál nebo ověřená kopie) nebo formulář "Údaje pro informace z Rejstříku trestů" (naleznete zde).

Pokud je kdokoli z výše uvedených subjektů cizím státním příslušníkem, je podle energetického zákona (§ 7 odst. 4 písm. b) vyžadován výpis z cizozemské evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný orgánem státu, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy osoba v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců. Nevydává-li stát takové doklady, pak prohlášení o bezúhonnosti učiněné před příslušným orgánem takového státu. Tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší než 6 měsíců, musí se jednat o originály nebo úředně ověřené kopie (v požadovaných případech opatřené doložkou, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí – apostila apod.) a musí být opatřeny úředně ověřeným překladem.

Odborná způsobilost (žadatele o licenci nebo odpovědný zástupce)

Předpoklad odborné způsobilosti musí splňovat

 • žadatel o licenci – fyzická osoba – pokud sama nesplňuje podmínky být odpovědným zástupcem, musí ustanovit odpovědného zástupce;
 • žadatel o licenci – právnická osoba – musí vždy ustanovit odpovědného zástupce.

Odborná způsobilost žadatele nebo odpovědného zástupce se neprokazuje pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu 50 kW včetně.

Odborná způsobilost může být splněna tímto vzděláním a praxí

 • ukončeným vysokoškolským vzděláním technického směru a min. 3 roky praxe v oboru nebo úplným středním odborným vzděláním technického směru s maturitou a min. 6 lety praxe v oboru;
 • u výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu výroby 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a min. 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě (tuto rekvalifikaci a osvědčení lze získat u Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů).

Odborná způsobilost musí být doložena úředně ověřenou kopií diplomu či maturitního vysvědčení, výučního listu nebo jiným dokladem o dosaženém vzdělání, které bylo vydáno příslušnou školou v souladu s právními předpisy a potvrzením o zaměstnání (dokladem o odborné praxi vystavené zaměstnavatelem ve smyslu ust. § 313 zákoníku práce) nebo pracovním posudkem, popřípadě jiným hodnověrným způsobem, získal-li praxi v oboru v pracovním nebo jiném obdobném poměru, v případě vlastního podnikání výpisem z živnostenského rejstříku a daňovým přiznáním nebo jiným dokladem, z něhož je patrné, že žadatel nebo odpovědný zástupce vykonával danou podnikatelskou činnost v oboru po dobu vyžadovanou energetickým zákonem, případně jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti o odborné způsobilosti.

Odpovědný zástupce

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné předpoklady, bezúhonnost a odbornou způsobilost (vše viz výše). Ustanovení odpovědného zástupce držitele licence schvaluje ERÚ.

K žádosti se připojuje

Formulář B "Ustanovení odpovědného zástupce" a formulář "Prohlášení odpovědného zástupce".

Formulář B musí být podepsán oprávněnou osobou a formulář Prohlášení odpovědného zástupce musí být opatřen úředně ověřeným podpisem odpovědného zástupce. Ustanovit odpovědného zástupce může pouze osoba oprávněná jednat podle obchodního rejstříku, jinak podle plné moci.

Odpovědným zástupcem právnické osoby nesmí být z důvodu možného konfliktu zájmů člen dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu této právnické osoby.

Ukončí-li odpovědný zástupce svou činnost, nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon této funkce, je držitel licence povinen navrhnout nového odpovědného zástupce do 15 dnů od doby, kdy odpovědný zástupce svou činnost ukončil, nebo od okamžiku, kdy odpovědný zástupce přestal splňovat podmínky pro výkon této funkce. Nedodržení tohoto požadavku je podle § 91 odst. 1 písm. a) správním deliktem. Do doby schválení nového odpovědného zástupce odpovídá za výkon licencované činnosti držitel licence.

Majetkový vztah k zařízení, které bude využíváno pro výkon licencované činnosti

Žadatel je povinen doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti. Není-li žadatel o licenci vlastníkem energetického zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelu vymezeným energetickým zákonem, a to nejméně po dobu, na kterou má být licence udělena, v případě pochybností na dobu neurčitou.

Souhlas pro fotovoltaické elektrárny naleznete na straně Formuláře a vzory dokumentů; v případě jiných energetických zařízení nutno upravit.

Vlastní-li energetické zařízení více osob (spoluvlastnictví společné věci), je požadováno, aby se spoluvlastník, který nebude energetické zařízení provozovat, písemně kladně vyjádřil (udělil souhlas) k použití energetického zařízení jiným spoluvlastníkem k účelům vymezeným energetickým zákonem. Souhlas spoluvlastníka je vyžadován v případě, kdy žadatel o udělení licence není většinovým vlastníkem, a tudíž není oprávněn samostatně disponovat se společnou věcí.

Majetkový vztah musí být doložen tzv. nabývacím titulem nebo titulem k užívání, což může být např. kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, smlouva o koupi závodu nebo jeho části, smlouva leasingová, smlouva nájemní, prohlášení o vkladu do společnosti spolu s příslušným zakladatelským právním jednáním, popř. jeho dodatkem a jiné.

Vlastnické právo k energetickému zařízení se prokazuje

 • výpisem z katastru nemovitostí, zapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí, nebo
 • smlouvou nebo jiným dokladem o nabytí vlastnického práva, nezapisuje-li se vlastnické právo do katastru nemovitostí.

Užívací právo k energetickému zařízení se prokazuje

 • výpisem z katastru nemovitostí, vyplývá-li právo užívat nemovitost ze zápisu v katastru nemovitostí, nebo
 • smlouvou nebo jiným dokladem, na základě kterého žadateli vzniká právo užívat dané energetické zařízení, nezapisuje-li se užívací právo do katastru nemovitostí.

Nelze-li vlastnické právo nebo užívací právo k energetickému zařízení prokázat způsoby uvedenými výše, lze takové právo k energetickému zařízení prokázat i jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti. Není-li žadatel vlastníkem energetického zařízení, dokládá na vyžádání i vlastnické právo vlastníka způsoby uvedenými výše.

Technické předpoklady

Technické předpoklady se považují za splněné u energetického zařízení, u kterého je osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou dokumentací. Pokud je energetické zařízení stavbou, musí žadatel o udělení licence rovněž prokázat, že je oprávněn stavbu užívat nebo jinak provozovat.

Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů energetického zařízení dokladem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení, kterým je

 • U energetických zařízení nově uváděných do provozu zpráva o výchozí revizi energetického zařízení, pokud jiný právní předpis ukládá povinnost nebo technická norma stanoví provedení výchozí revize před uvedením do provozu.
 • U již provozovaných energetických zařízení zpráva o výchozí revizi, pokud nevznikla povinnost provést pravidelnou nebo provozní revizi energetického zařízení, jinak zpráva o pravidelné nebo provozní revizi energetického zařízení, doklad o provedené zkoušce energetického zařízení, pokud jiný právní předpis nebo technická norma neukládá povinnost provedení revize energetického zařízení nebo zkoušek energetického zařízení.   
 • Revizní zpráva musí zejména obsahovat:
  • určení druhu revize (výchozí, pravidelná, mimořádná);
  • vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení;
  • datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy;
  • jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem;
  • v závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu. V případě, že při revizi byly zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu.
 • V případě nízkotlaké kotelny zápis o odborné prohlídce kotelny.       
 • Prohlídku může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení a kotelny a předpisy související, například tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik. O výsledku prohlídek vyhotoví zápis. Při prohlídkách se zjišťuje zejména stav kotelny, vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vod, zauhlovacího a odpopílkovacího zařízení, kouřových kanálů a komínů. (Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.)

Doklad osvědčující bezpečnost energetického zařízení je možné nahradit znaleckým posudkem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení.

Doklady prokazující provedení revize, odborné prohlídky nebo zkoušky nebo znalecký posudek podle předchozích bodů nesmějí být ke dni, ke kterému jsou předkládány ERÚ, starší 6 měsíců, pokud jiný právní předpis nebo technická norma nestanoví pro jejich provedení jinou lhůtu.

Doklady uvedené v předchozích bodech musí osvědčovat bezpečnost celého energetického zařízení. U žádostí týkajících se energetických zařízení větších výkonů žadatelé pokazují jeho bezpečnost zpravidla několika revizními zprávami.

V případě oprav dodaných revizních zpráv je nutno odlišit původní a opravenou revizi změnou identifikátorů – dvě naprosto identické revize (datum, číslo revize atd.) s rozdílnými údaji jsou nelogické a mohou vyvolat pochybnosti stran jejich věrohodnosti.

Pokud jsou v předmětném energetickém zařízení obsaženy výrobky, u kterých byla posouzena shoda podle zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejich bezpečnost prokazuje označení značkou "CE" na výrobku.

U žádostí na udělení licence k energetickým zařízením podle druhu žadatel dále předkládá

 • sluneční elektrárna: součet štítkových výkonů jednotlivých FV panelů a jejich typ (počet ks x jednotkový výkon panelu);
 • kogenerační jednotka (spalovací): foto štítku soustrojí, jeho technický list;
 • vodní elektrárna: foto štítku el. generátoru;
 • paroplynová elektrárna: foto štítku celého turbosoustrojí, pokud není, foto štítku el. generátoru;
 • větrná elektrárna (turbína): foto štítku el. generátoru a technický list;
 • parní elektrárna (vodní, ORC): foto štítku celého turbosoustrojí, pokud není, foto štítku el. generátoru;
 • kotel: foto štítku kotle, případně pasport, technický list (v případě, že je uveden výkon v t (páry)/hodinu – žadatel dokládá přepočet výkonu na MW).

Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů dále

 • rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami, pokud je podle vodního zákona povolení k nakládání s vodami podmínkou k provozování energetického zařízení,
 • rozhodnutím o povolení k příslušné hornické činnosti, pokud je podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě povolení k příslušné hornické činnosti podmínkou k provozování energetického zařízení.

Je-li energetické zařízení stavbou podle stavebního zákona, prokazuje žadatel splnění technických předpokladů energetického zařízení dále

 • U předčasně užívaného energetického zařízení povolením stavebního úřadu k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.
 • U energetického zařízení ve zkušebním provozu:
  • stavebním povolením, pokud provedení zkušebního provozu uložil stavební úřad ve stavebním povolení, nebo
  • rozhodnutím stavebního úřadu o povolení nebo nařízení zkušebního provozu.
 • U ostatních energetických zařízení nově uváděného do provozu:
  • územním rozhodnutím, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo
  • územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo
  • veřejnoprávní smlouvou, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo
  • regulačním plánem nahrazujícím příslušné územní rozhodnutí, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo
  • oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, nebo
  • kolaudačním souhlasem.
 • U již provozovaného energetického zařízení:
  • územním rozhodnutím, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo
  • územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo
  • oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad užívání stavby nezakázal, nebo
  • kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem uděleným podle stavebního zákona, popřípadě dokumentací skutečného provedení stavby nebo zjednodušenou dokumentací, nebo
  • jiným dokladem stavebního úřadu nebo jiným věrohodným způsobem dokládajícím splnění podmínek pro užívání nebo provozování stavby podle stavebního zákona.

Všechny předkládané dokumenty stavebních úřadů a jiných správních orgánů musí být předloženy s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, pokud je to možné.

V případě stavebních úprav nezbytných pro instalaci zařízení pro výrobu elektřiny využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW ERÚ nevyžaduje doložení stavebního povolení nebo ohlášení, není-li ohlášení, stavební povolení či jiný doklad vyžadován stavebním úřadem. V opačném případě je žadatel o udělení licence povinen takový dokument ERÚ bez vyzvání předložit.

Je-li licence udělena na základě dokumentu stavebního úřadu, který osvědčuje oprávnění žadatele užívat nebo jinak provozovat energetické zařízení a který má omezenou dobu platnosti (např. povolení k předčasnému užívání nebo povolení zkušebního provozu), musí žadatel následně před vypršením povoleného termínu doložit kolaudační souhlas, případně jiný dokument o prodloužení oprávnění užívat nebo jinak provozovat energetické zařízení.

Finanční předpoklady

Pro udělení licence je podle energetického zákona (§ 5 odst. 3) žadatel povinen prokázat finanční předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti.

Finanční předpoklady se neprokazují POUZE u činností

 • výroba elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon zařízení nižší než 200 kW,
 • výroba tepelné energie, pokud je instalovaný tepelný výkon zařízení nižší než 1 MW.

Pokud dochází ke změně licence (typicky doplnění zdroje do výrobny) a nový součet instalovaného výkonu zdrojů ve výrobně (nikoli na celé licenci) přesáhne 200 kW respektive 1 MW včetně, pak je nutno finanční předpoklady doložit.

Finanční předpoklady jsou upraveny v energetickém zákonu (§ 5 odst. 6) a podle věty první tohoto ustanovení se finančními předpoklady rozumí schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence, a schopnost zabezpečit současné i budoucí závazky nejméně na období 5 let.

Způsob prokazování finančních předpokladů stanovuje licenční vyhláška (§ 2). Žadatel finanční předpoklady prokazuje:

 • objemem dostupných finančních prostředků:
  • měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných zůstatcích za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo
  • vyjádřením banky, u níž má žadatel veden účet, o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo
  • smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, pokud žadatel nemá dostatečné vlastní zdroje (zde je potřeba prokázat vázanost finančních prostředků na podnikání v požadovaných energetických odvětvích; v případě, že je poskytovatelem úvěru žadateli spojená osoba podle zákona o daních z příjmů, dokládá žadatel objem dostupných finančních prostředků dle předcházejících dvou bodů /výpisy z bankovního účtu nebo vyjádření banky/ také za tuto osobu);
 • daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech a výdajích podle zákona o daních z příjmů nebo poslední účetní závěrkou včetně její přílohy ve zjednodušeném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost; poslední účetní závěrka je předkládána v plném rozsahu v případě, že žadatel má povinnost zpracovat audit;
 • podnikatelským plánem obsahujícím popis dlouhodobé schopnosti financování licencované činnosti;
 • finanční bilancí obsahující předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti; obsah finanční bilance žadatele je uveden v příloze č. 22 licenční vyhlášky, v platném znění;
 • výstupem z insolvenčního rejstříku odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání žádosti, že v průběhu uplynulých 3 let ode dne podání žádosti o udělení licence soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující. V případě, že žadatel není zapsán v obchodním rejstříku nebo veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku, nebo nevykonával v období uplynulých 3 let podnikatelskou činnost, prokazuje tyto skutečnosti jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti – např. prohlášením účastníka;
 • potvrzeními (originál, nebo ověřená kopie), že:
  • nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání žádosti, a
  • nemá evidován nedoplatek u orgánů Celní správy České republiky odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání žádosti, a
  • nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydaným příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání žádosti;
 • způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti – např. prohlášením účastníka, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a jiné nedoplatky na pokutách a poplatcích, které nelze doložit doklady vydanými podle předchozích dvou bodů.
 • Žadatel o licenci není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.

Žadatel nesplňuje finanční předpoklady, pokud v průběhu uplynulých 3 let soud zrušil konkurs vedený na jeho majetek proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující.

Za nedoplatek se v souladu s příslušnými právními předpisy považuje také předepsané penále. Existence nedoplatku není dotčena uzavřením splátkového kalendáře.

Pokud o licenci žádá česká právnická osoba, která ještě není zapsaná v obchodním rejstříku, neexistenci nedoplatků prokazuje prohlášením účastníka. U nově založených právnických osob nelze vyžadovat zahajovací rozvahu.

Pokud o licenci žádá zahraniční právnická osoba, která ještě nemá zřízenu organizační složku, neexistenci nedoplatků prokazuje potvrzeními od příslušných úřadů, které jsou vydány na mateřskou společnost.

Pokud o licenci žádá zahraniční právnická osoba, která již má organizační složku, neexistenci nedoplatků prokazuje potvrzeními od příslušných úřadů, které jsou vydány taktéž na mateřskou společnost.