Spor s dodavatelem

24.10.2022, aktualizováno 13.10.2023
 • Oddělení sporných a schvalovacích řízení
 • Konec dodavatele
 • Dodavatel poslední instance
 • Cena
 • Pomoc
 • Smlouva
 • Změna dodavatele
 • Vyúčtování
 • Platby
 • Reklamace
 • Zálohy
 • Zprostředkovatel

Zákonné vymezení spotřebitelského sporu

ERÚ je podle zákona o ochraně spotřebitele [§ 20e písm. c)] subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v rozsahu působnosti stanovené energetickým zákonem.

Kdo může podat návrh na zahájení spotřebitelského sporu?

Podle zákona o ochraně spotřebitele [§ 2 odst. 1 písm. a)] se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zákon o ochraně spotřebitele (§ 20d) přiznává spotřebiteli právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Tímto způsobem zákon o ochraně spotřebitele vymezuje tzv. spotřebitelský spor.

Pro jaké případy je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů určeno?

V oblasti energetiky jsou spotřebitelským sporem spory vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, jejichž předmětem je dodávka elektřiny, plynu, tepelné energie nebo jejich distribuce. Typicky se jedná o smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, případně smlouvu o dodávce tepelné energie.

Působnost ERÚ rozhodovat spotřebitelské spory na návrh spotřebitele upravuje energetický zákon [§ 17 odst. 7 písm. e) bod 1. a 2.], podle něhož rozhoduje ERÚ na návrh spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti:

 • spory mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv, jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie,
  • ERÚ rozhoduje spotřebitelský spor, ve kterém se spotřebitel domáhá splnění povinnosti, která vyplývá pro držitele licence (dodavatele elektřiny nebo plynu) ze smlouvy a tato povinnost není řádně a včas splněná. ERÚ rozhodnutím držiteli licence uloží povinnost v navržené lhůtě splnit, např. zahájit dodávku elektřiny či plynu, pokud nebyla zahájena v dohodnutém termínu, provést vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu, nebo zaslat přeplatek z vyúčtování dodávky elektřiny a plynu ve stanovené lhůtě.
 • spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo,
  • ERÚ rozhodnutím určí, např. zda právní vztah mezi spotřebitelem a držitelem licence zanikl, a kdy se tak stalo, pokud spotřebitel učinil právní jednání směřující k zániku právního vztahu výpovědí, odstoupením, oznámením o nezájmu prodloužit smlouvu uzavřenou na dobu určitou a držitel licence právní následky takového právního jednání výslovně nerespektuje. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy jsou jednostranná právní jednání, která vyvolávají právní následky doručením držiteli licence.
  • Předmětem určování nemohou být požadavky např. na určení platnosti nebo účinnosti smlouvy, určení nesprávnosti zamítnutí reklamace, určení nesprávné výše zálohových plateb, určení konkrétní ceny dodávky elektřiny nebo plynu, určení neexistence povinnosti hradit smluvní pokutu a další požadavky, které nelze podřadit pro pravomoc ERÚ na určení vzniku, trvání nebo zániku právního vztahu.

Věcnou příslušnost ERÚ jako správního orgánu nelze výkladem rozšiřovat na rozhodování v jiných věcech, než jak vymezuje energetický zákon [§ 17 odst. 7 písm. e) bod 1. a 2.].

ERÚ není podle energetického zákona [§ 17 odst. 7 písm. e)] věcně příslušný k rozhodování sporů ze smluv, jejichž předmětem není poskytování služby dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie. Jedná se především o smlouvy, jejichž předmětem je koupě věci nebo poskytování jiné služby mimo energetiku (např. poskytování různých služeb poradenství v energetice, telekomunikačních služeb atd.).

ERÚ dále není věcně příslušný k rozhodování o nárocích na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo poskytování náhrady za nedodržení standardů kvality dodávek a služeb stanovených vyhláškou č. 540/2005 Sb. a vyhláškou č. 545/2006 Sb. Návrhy obsahující tyto požadavky budou ERÚ postupem podle správního řádu (§ 43) odloženy. Tyto a další nároky mimo věcnou příslušnost ERÚ je třeba uplatnit žalobou u příslušného soudu.

Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu s dodavatelem

ERÚ je vedený v seznamu Evropské komise jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v energetice, v ČR je tímto subjektem podle zákona o ochraně spotřebitele.

Spotřebitelským sporem v pravomoci ERÚ nelze rozumět jakýkoli problém s držitelem licence ohledně dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie. ERÚ je věcně příslušný pouze k projednání a rozhodnutí spotřebitelského sporu ve věci plnění smluvní povinnosti nebo určování existence právního vztahu podle energetického zákona [§ 17 odst. 7 písm. e) bod 1. a 2.].

Řízení ve věci spotřebitelského sporu je vedeno podle správního řádu, v řízení se písemnosti vyhotovují v českém jazyce, popřípadě v jazyce slovenském.

Sporné řízení se zahajuje na návrh zákazníka; návrh musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem (§ 37 a 45).

Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu nepodléhá zaplacení správního poplatku.

 • Náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, přizná správní orgán účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl; měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, může správní orgán náhradu nákladů rozdělit, popřípadě rozhodnout, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo; i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu správní orgán přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze správního orgánu.
 • V případě neúspěchu ve věci může být spotřebiteli uložena povinnost náhrady nákladů řízení držiteli licence, pokud byl zastoupený advokátem.

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí ve věci, které je okamžikem právní moci závazné pro účastníky sporu; pravomocné rozhodnutí ve věci je vykonatelné, pokud není účastníky řízení dobrovolně splněno.

 • Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh spotřebitele činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů; průměrná délka mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je 4 měsíce.

Proti rozhodnutí lze podat opravný prostředek (rozklad), o kterém rozhoduje Rada ERÚ; rozhodnutí do doby rozhodnutí o rozkladu není pravomocné a vykonatelné.

Navrhovatel může ukončit účast ve spotřebitelském sporu zpětvzetím návrhu, pokud se v mezidobí předmět sporu vyřešil jednáním s držitelem licence nebo zákazník již nemá zájem na projednání a rozhodnutí sporu; řízení je následně zastaveno.

Pokud je předmětem návrhu věc, jejíž řešení není ve věcné působnosti ERÚ, takový návrh bude odložen, případně postoupen příslušnému správnímu orgánu.

Náležitosti návrhu na zahájení řízení ve věci spotřebitelského sporu

Náležitosti návrhu na zahájení řízení jsou stanovené správním řádem (§ 37 a 45)

 1. Označení účastníků řízení
 • Navrhovatel – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
 • Odpůrce (držitel licence na obchod s elektřinou nebo plynem nebo rozvod tepelné energie podle energetického zákona, který je dodavatelem elektřiny, plynu nebo tepelné energie) – název nebo obchodní firma, IČO, adresa sídla
 1. Srozumitelný a věcný popis problému týkající se dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie
 2. Návrh rozhodnutí, co konkrétně navrhovatel požaduje.
 • V případě požadavku na splnění smluvní povinnosti držitelem licence je třeba přesně, srozumitelně a určitě vymezit splnění jaké smluvní povinnosti má být držiteli licence uloženo.
 1. Vlastnoruční podpis
 2. Přílohy
 • K podání je třeba přiložit všechny dokumenty týkající se problému, zejména smlouvy, jejich dodatky, všeobecné obchodní podmínky dodávky, vyúčtování, jednostranná jednání zákazníka v podobě odstoupení nebo výpovědi smlouvy, oznámení o nezájmu prodloužit smlouvu uzavřenou na dobu určitou, dokumenty o dosavadní komunikaci s držitelem licence, popř. jiné dokumenty, pokud se týkají věci
 1. Návrh je třeba označit jako návrh na rozhodnutí spotřebitelského sporu a je třeba jej zaslat ERÚ jedním z těchto způsobů:
 • poštou na adresu Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
 • do datové schránky ERÚ eeuaau7

Ke stažení

Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle energetického zákona, formát doc.x

Typ: docx
Velikost: 15.43 KB
Aktualizováno:

Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle energetického zákona, formát pdf

Typ: pdf
Velikost: 721.34 KB
Aktualizováno:

Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle energetického zákona, formát doc.x

Typ: docx
Velikost: 17.3 KB
Aktualizováno:

Vzorový návrh na rozhodnutí sporu podle energetického zákona, formát pdf

Typ: pdf
Velikost: 827.72 KB
Aktualizováno: