REMIT

01.04.2022, aktualizováno 19.09.2023
 • Oddělení REMIT
 • REMIT

REMIT je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Nařízení bylo zveřejněno dne 08.12.2011 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 28.12.2011.

Nařízení poprvé zavádí konzistentní rámec pro celou EU:

 • definuje zneužívání trhu ve formě skutečné manipulace s trhem nebo pokusu o manipulaci s trhem a obchodování zasvěcených osob na velkoobchodních trzích s energií,
 • zavádí výslovný zákaz zneužívání trhu na velkoobchodních trzích s energií,
 • stanoví nový rámec pro monitorování velkoobchodních trhů s energií při odhalování a zabraňování zneužívání trhu,
 • zajišťuje vynucování zákazů a trestání porušení pravidel zneužívání trhu na vnitrostátní úrovni.

Nařízení REMIT zakazuje manipulaci s trhem a obchodování zasvěcených osob na základě důvěrných informací na velkoobchodních trzích s energií a ukládá účastníkům trhu povinnost zveřejňovat důvěrné informace. Nařízení REMIT ovlivňuje každého, kdo se podílí na velkoobchodních trzích s energií nebo jehož chování je ovlivněno velkoobchodními trhy s energií.

Základní rolí ERÚ v oblasti nařízení REMIT je správa národního registru účastníků trhu zřízeného Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a ostatními vnitrostátními regulačními orgány při monitorování velkoobchodních trhů s energií a zejména pak uplatňování vyšetřovacích, vynucovacích a sankčních pravomocí při porušení ustanovení nařízení REMIT vůči účastníkům trhu.

Informace k nařízení REMIT

ERÚ zpracoval informační dokument na základě komunikace s účastníky trhu a ostatními zainteresovanými subjekty. Cílem je poskytnout zainteresovaným stranám aktuální a ucelené informace k implementaci nařízení REMIT.

 • Kdo je ovlivněn nařízením REMIT?
 • Na které produkty a trhy se vztahuje nařízení REMIT?
 • Jaká je role agentury ACER v rámci nařízení REMIT?
 • Co je zneužití trhu?
 • Co jsou to důvěrné informace?

Odpovědi na tyto otázky naleznete v dokumentu Otázky a odpovědi k implementaci nařízení REMIT. Tento dokument si lze prohlédnout rovněž v původním znění zde.

V současné době agentura ACER zveřejňuje dokument Questions & Answers on REMIT, který bývá v pravidelných intervalech aktualizován. V dokumentu lze dohledat otázky týkající se nejen samotného nařízení REMIT, ale také prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Pokyny agentury ACER

Tento dokument obsahuje nezávaznou Příručku, která je určena vnitrostátním regulačním orgánům v souladu s článkem 16 (1) nařízení č. 1227/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) o uplatňování definic stanovených článkem 2 nařízení REMIT. Pokyny agentury ACER

Reportovaná data

Podle REMIT (čl. 8) mají účastníci trhu, osoby nebo orgány uvedené v odst. 4 písm. b) až f) jednající jejich jménem, povinnost poskytnout agentuře ACER záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování. V této sekci najdete veškerou dokumentaci související s povinností reportovat data.

 • RRM

Dokument by měl obsahovat požadavky, které hodlá ACER zavést pro reportování obchodních a fundamentálních dat pro registrační proces reportujících stran. Dále by měl obsahovat způsob, jakým bude ACER posuzovat, zda jsou splněny tyto požadavky. RRM

 • Manual of Procedures on transaction and fundamental data reporting

ACER vydala a zveřejnila příručku pro oznamování jak transakčních, tak fundamentálních dat. V příručce lze dohledat postupy, standardy a elektronické formáty pro oznamování transakcí podle čl. 6 a pro oznamování fundamentálních dat podle čl. 8 a 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1348/2014.

 • TRUM

Účelem dokumentu TRUM je poskytnout účastníkům trhu dostatečné vodítko k rozhodování o reportovací povinnosti transakcí.