Infrastruktura, kodexy a pokyny

22.05.2024, aktualizováno 31.05.2024
  • Odbor technické regulace elektroenergetiky a plynárenství
  • Infrastruktura
  • Rámcové pokyny a síťové kodexy

Aktuality

Provozovatel přepravní soustavy společnost NET4GAS zahajuje konzultační proces k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy 2025-2034

  • Regulace
  • Plyn
  • Infrastruktura

ERÚ informuje účastníky trhu s plynem, že provozovatel přepravní soustavy, společnost NET4GAS, s.r.o., zahájil veřejnou konzultaci Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2025–2034.

Síťové kodexy a rámcové pokyny

Aktuální znění evropských síťových kodexů a rámcových pokynů naleznete na webech provozovatelů sítí.

Elektroenergetika

Plynárenství

Kategorizace kodexů sítě a rámcových pokynů

Původní plán byl vydat všechna nařízení jako kodexy sítě. Z právního důvodu však nakonec došlo k rovnoměrnému rozdělení na čtyři kodexy sítě (RfG NC, DCC NC, HVDC NC a ER NC) a na čtyři rámcové pokyny (CACM GL, FCA GL, EB GL a SO GL).

Tržní

připojovací

Provozní

Implementace a monitoring

Národní regulační orgány schvalují metodiky vyplývající primárně z rámcových pokynů (tržních a provozních), které připravují zejména nominovaní organizátoři trhu a provozovatelé přenosových soustav na třech úrovních (Evropské, regionální a národní).

Nicméně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942, ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů, konkrétně článek 5 odst. 2 písm. b), převádí pravomoc schvalovat metodiky na evropské úrovni na ACER.

Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po publikaci v Úředním věstníku Evropské unie, po tomto termínu národní regulační orgány schvalují pouze metodiky na dvou úrovních (regionální a národní).

Národní regulační orgány rovněž schvalují obecně platné požadavky vyplývající z kodexů sítě (připojovacích). Nad to mohou národní regulační orgány vydávat výjimky z plnění některých požadavků rámcových pokynů a kodexů sítě, avšak vždy v souladu s příslušnými ustanoveními daného rámcového pokynu nebo kodexu sítě, na základě kterého je výjimka udělována.

V rámci České republiky byl Úřadem vlády ČR pověřen gestorstvím nad jejich implementací ERÚ.

Národní regulační orgány jsou rovněž povinné provádět dohled nad plněním rámcových pokynů a kodexů sítě. S tím souvisí i monitoring trhu, který současně provádí ACER a Sdružení provozovatelů přenosových soustav v Evropě (ENTSO-E).

Konzultační procesy

Provozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu mají dle rámcových pokynů povinnost konzultovat s tzv. zúčastněnými stranami návrhy podmínek a metodik, a to po dobu minimálně jednoho měsíce.

Na stránkách ENTSO-E je možné najít konzultační procesy provozovatelů přenosových soustav.

Na stránkách EUROPEX je možné najít informace o proběhlých konzultačních procesech v případě nominovaných organizátorů trhu.

Na stránkách All NEMO Committee je možné najít informace o proběhlých konzultačních procesech v případě nominovaných organizátorů trhu.

Infrastruktura

Energetická infrastruktura v rámci Evropské unie, respektive České republiky, je primárně založena na PCI (Project of Common Interest) a ukotvena v TYNDP (Ten Years Network Development Plan).

Infrastrukturní balíček

Základním legislativním aktem v oblasti infrastruktury je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2022/869, jehož úkolem je usnadnit investice do rozvoje infrastruktury v určených prioritních koridorech a oblastech energetické infrastruktury.

Nařízení obsahuje proces identifikace projektů evropského zájmu (PCI – Project of Common Interest), které významně přispívají k propojování přenosových soustav evropských zemí. Aby projekt na úrovni přenosové soustavy mohl obdržet status PCI, musí být splněno několik kroků. Prvním krokem je zahrnutí projektu do národního desetiletého plánu rozvoje a poté do desetiletého plánu rozvoje sítě pro Evropské společenství (TYNDP – Ten Years Network Development Plan), který obsahuje projekty s přeshraničními dopady.

Desetiletý plán - TYNDP

Český provozovatel přenosové a přepravní soustavy (společnost ČEPS, a.s. a NET4GAS, a.s.) předkládá na základě energetického zákona ERÚ desetiletý plán rozvoje přenosové a přepravní soustavy. Po provedení veřejné konzultace a schválení plánu ze strany ERÚ mohou být projekty zařazeny do regionálního, potažmo desetiletého plánu rozvoje soustavy Evropského společenství (TYNDP), který je zpracováván Evropskou sítí provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) a Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSO-G)Cílem TYNDP je představit současnou podobu soustavy a její předpokládaný rozvoj v dlouhodobém horizontu na základě realizace projektů s různým stupněm vyzrálosti (méně pokročilý, pokročilý a FID status). Proces přijímání TYNDP probíhá ve více krocích – nejprve jsou modelovány scénáře předpokládaného vývoje trhu, poté dochází k definování požadavků na soustavu v souvislosti s výslednými scénáři a následně předkladatelé projektů předloží své projekty, které jsou podrobeny analýze přínosů a nákladů (tzv. CBA).

Bližší informace o TYNDP včetně interaktivní mapy.

Bližší informace o TYNDP včetně interaktivní mapy.

Projekty společného zájmu - PCI

Příprava PCI seznamu probíhá v rámci regionálních skupin, kterých se účastní dotčené subjekty jako např. předkladatelé projektů, členské státy, národní regulační orgány, Evropská komise, provozovatelé soustav, NGOs atd., přičemž rozhodovací pravomoc mají pouze členské státy a Evropská komise. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) vydává k vybraným projektům stanovisko zaměřující se zejména na konzistentnost předkládaných dat a analýzu nákladů a přínosů. Rozhodnutí o konečné podobě seznamu PCI vydává Evropská komise, pokud neobdrží připomínky Evropského parlamentu nebo Rady (EU), ve formě aktu v přenesené působnosti. Tento proces se cyklicky opakuje, a tak zajišťuje průběžné hodnocení projektů každé dva roky.

Projekty společného zájmu na úrovni přenosové a přepravní soustavy jsou klíčovými infrastrukturními projekty, které musí mít významný dopad na trh s energiemi a jeho integraci minimálně ve dvou zemích, stimulovat tržní prostředí na trhu s energiemi, napomáhat zvyšování energetické bezpečnosti EU pomocí diverzifikace zdrojů a umožňovat integraci obnovitelných zdrojů energie. Předkladatelé PCI projektů jsou také oprávněni žádat o dotaci z fondu Connecting Europe Facility (CEF), nástroje pro propojení Evropy.

Aktuální seznam projektů společného zájmu a další informace lze nalézt na stránkách Evropské komise, a to včetně interaktivní mapy PCI projektů.

Bližší informace o rozhodnutích Agentury ACER je možné najít na stránkách Agentury ACER.