Metodiky regulace

01.04.2022, aktualizováno 21.07.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

Metodiku regulace ovlivňují regulační období, která se snaží obsáhnout vývoj a hlavní trendy v energetice. Postupně probíhalo druhé regulační období (mezi lety 2005 až 2009), třetí (2010 až 2015), čtvrté (2016 až 2020) a v roce 2021 začalo páté regulační období.

Cenová regulace

Cenové regulaci podléhají subjekty podnikající v té části energetických odvětví, kde z technických, organizačních, ekonomických nebo legislativních důvodů neexistuje účinná hospodářská soutěž. Provozovatelé infrastrukturních energetických soustav, dodavatelé poslední instance, operátor trhu a povinně vykupující jsou v oboru svého působení monopolními společnostmi. Regulace cen brání tomu, aby tyto subjekty účtovaly nepřiměřené a z celospolečenského hlediska nevhodné ceny, zároveň však stanovené ceny musí zajistit poskytování stabilní služby požadované úrovně.

Cílem regulace je vytvořit předvídatelné, stabilní a proinvestiční prostředí a zajistit, aby cena odpovídala službám, které zákazníci požadují a dostávají. Zároveň musí regulace umožnit regulovaným subjektům dynamicky reagovat na transformaci energetiky a zachovat jejich finanční stabilitu. Tato úloha je v současné době, kdy se energetika nachází na prahu významných změn, obtížnější než v předcházejícím období.

Zásady cenové regulace stanovují v souladu s energetickým zákonem a zákonem o podporovaných zdrojích energie:

  • postupy regulace ceny za související službu v elektroenergetice a plynárenství,
  • postupy regulace cen za činnost organizace trhu,
  • ceny za činnosti poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích,
  • ceny související s vydáváním záruk původu pro operátora trhu,
  • postupy regulace ceny za činnost povinně vykupujícího.