Rámcové pokyny a síťové kodexy

01.04.2022, aktualizováno 26.05.2023
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

Rámcové pokyny a Síťové kodexy vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou (článek 6) a obsahují tržní a technická pravidla pro trh s elektřinou.

Z procesu předjímaného Nařízením č. 714/2009 vzešlo osm nařízení Evropské Komise (EK), která jsou obecně závazná, přímo použitelná a mají zpravidla přímý účinek (viz čl. 288 Smlouva o fungování Evropské unie). Jinými slovy se vztahují na kterýkoliv subjekt práva v rámci EU a mají v zásadě charakter zákona s působností celé unii.

Rámcové pokyny a Síťové kodexy jsou zaměřeny primárně na provozovatele přenosových soustav, provozovatele distribučních soustav, výrobce elektřiny a na energetické burzy. Sekundárně dopadají na ostatní účastníky elektroenergetického trhu, tj. obchodníky a spotřebitele.

Ke dni 1. ledna 2018 jsou všechny nařízení EK již v platnosti.

Kategorizace rámcových pokynů a kodexů sítě

Původní plán byl vydat všechna nařízení jako kodexy sítě. Z právního důvodu však nakonec došlo k rovnoměrnému rozdělení na čtyři kodexy sítě (RfG NC, DCC NC, HVDC NC a ER NC) a na čtyři rámcové pokyny (CACM GL, FCA GL, EB GL a SO GL).

Tržní

Připojovací

Provozní

 

Implementace a monitoring

Národní regulační orgány schvalují metodiky vyplývající primárně z rámcových pokynů (tržních a provozních), které připravují zejména nominovaní organizátoři trhu a provozovatelé přenosových soustav na třech úrovních (Evropské, regionální a národní).

Nicméně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942, ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů, konkrétně článek 5 odst. 2 písm. b), převádí pravomoc schvalovat metodiky na evropské úrovni na ACER.

Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po publikaci v Úředním věstníku Evropské unie, po tomto termínu národní regulační orgány schvalují pouze metodiky na dvou úrovních (regionální a národní).

Národní regulační orgány rovněž schvalují obecně platné požadavky vyplývající z kodexů sítě (připojovacích). Nad to mohou národní regulační orgány vydávat výjimky z plnění některých požadavků rámcových pokynů a kodexů sítě, avšak vždy v souladu s příslušnými ustanoveními daného rámcového pokynu nebo kodexu sítě, na základě kterého je výjimka udělována.

V rámci České republiky byl Úřadem vlády ČR pověřen gestorstvím nad jejich implementací ERÚ.

Národní regulační orgány jsou rovněž povinné provádět dohled nad plněním rámcových pokynů a kodexů sítě. S tím souvisí i monitoring trhu, který současně provádí ACER a Sdružení provozovatelů přenosových soustav v Evropě (ENTSO-E).

Konzultační procesy

Provozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu mají dle rámcových pokynů povinnost konzultovat s tzv. zúčastněnými stranami návrhy podmínek a metodik, a to po dobu minimálně jednoho měsíce.

 

Na stránkách ENTSO-E je možné najít konzultační procesy provozovatelů přenosových soustav.

Na stránkách EUROPEX je možné najít informace o proběhlých konzultačních procesech v případě nominovaných organizátorů trhu.

Na stránkách All NEMO Committee je možné najít informace o proběhlých konzultačních procesech v případě nominovaných organizátorů trhu.