Připojovací síťové kodexy

01.04.2022, aktualizováno 29.04.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

Připojovací síťové kodexy (rozlišujeme tři, RfG NC, DCC NC, HVDC NC) jsou nařízení Evropské komise, kterými se stanovuje kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, pro připojení spotřeby a pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě.

RfG NC

RfG NC je nařízení Evropské komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě.

Nařízení bylo zveřejněno dne 27. dubna 2016 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost dne 17. května 2016.

Nařízení zavádí kodex sítě, jenž stanoví požadavky na připojení výroben elektřiny, jmenovitě synchronních výrobních modulů, nesynchronních výrobních modulů a nesynchronních výrobních modulů na moři, k propojené elektrizační soustavě. Přispívá tak k zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu s elektřinou, k zajištění bezpečnosti provozu soustavy a integrace obnovitelných zdrojů energie do soustavy a k usnadnění obchodu s elektřinou v celé Unii.

V souvislosti s nařízením RfG obdržel ERÚ na základě Hlavy VI „Přechodná ustanovení o vznikajících technologiích" šest žádostí o klasifikaci výrobního modulu jako vznikající technologie. Ani jeden žadatel nesplnil požadavky uvedené v Hlavě VI nařízení RfG, a proto ERÚ zastavil všechna správní řízení o klasifikaci výrobních modulů jako vznikajících technologií.

V souvislosti s nařízením RfG dále ERÚ schválil žádost provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS, a.s., na stanovení limitů prahových hodnot maximální kapacity pro výrobní moduly typu B, C, D podle čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení. Toto rozhodnutí je možné najít zde.

DCC NC

DCC NC je nařízení Evropské komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby.

Nařízení bylo zveřejněno dne 18. srpna 2016 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost dne 7. září 2016.

Nařízení zavádí kodex sítě, jenž stanoví požadavky na připojení následujících prvků k elektrizační soustavě:

a) odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě;

b) distribučních zařízení připojených k přenosové soustavě;

c) distribučních soustav, včetně uzavřených distribučních soustav;

d) odběrných jednotek používaných odběrným elektrickým zařízením nebo uzavřenou distribuční soustavou k poskytování služeb odezvy na straně poptávky příslušným provozovatelům soustav a příslušným provozovatelům přenosových soustav.

HVDC NC 

HVDC NC je nařízení Evropské komise (EU) 2016/1447 ze dne 26. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě.

Nařízení bylo zveřejněno dne 8. září 2016 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost dne 28. září 2016.

Nařízení zavádí kodex sítě, jenž stanoví požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě. Přispívá tak k zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu s elektřinou, k zajištění bezpečnosti provozu soustavy a integrace obnovitelných zdrojů energie do soustavy a k usnadnění obchodu s elektřinou v celé Unii.

Nařízení RfG, DCC a HVDC se v současnosti implementují, přičemž v rámci implementace byla odsouhlasena a zveřejněna Kritéria pro udělování výjimek z uvedených nařízení Komise, dostupná zde.

OBECNĚ POUŽITELNÉ POŽADAVKY PODLE NAŘÍZENÍ RFG, DCC A HVDC

Obecně použitelné požadavky, které na základě nařízení RFG, DCC a HVDC stanovují provozovatelé soustav a které podléhají schválení ERÚ, byly stanoveny v termínech podle příslušných nařízení. Obecně použitelné požadavky stanovené provozovatelem přenosové soustavy, společností ČEPS, a.s., lze v původním znění nalézt níže. V současnosti probíhá jejich implementace do pravidel provozování přenosové soustavy a jejich případné změny budou nadále schvalovány v rámci těchto pravidel zveřejněných na internetových stránkách společnosti ČEPS, a.s.

Provozovatelé regionálních distribučních soustav (ČEZ Distribuce, a.s.; E.ON distribuce, a.s.; PREdistribuce, a.s.) stanovili obecně použitelné požadavky prostřednictvím pravidel provozování distribuční soustavy, jejichž znění je zveřejněno na internetových stránkách jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav.

Aktuality

Nebyly nalezeny žádné stránky.