Nařízení ER

01.04.2022, aktualizováno 29.06.2023
 • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

NC ER je nařízení Evropské komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.

Nařízení bylo zveřejněno dne 28.11.2017 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost dne 18.12.2017.

Cílem nařízení je zachovat bezpečnost provozu, zabránit šíření či zhoršení mimořádné události a zamezit rozsáhlému narušení či zamezit stavu blackoutu, jakožto i umožnit účinnou a rychlou obnovu elektrizační soustavy po nouzovém stavu či stavu blackoutu. Toto nařízení stanoví kodex sítě, který vymezuje požadavky týkající se:

 • řízení nouzového stavu, stavu blackoutu a stavu obnovy provozovateli přenosových soustav;
 • koordinace provozu soustavy za nouzového stavu, stavu blackoutu a stavu obnovy v celé Unii;
 • simulací a zkoušek, které mají zaručit spolehlivou, účinnou a rychlou obnovu navzájem propojených přenosových soustav a jejich návrat z nouzového stavu či stavu blackoutu do normálního stavu;
 • nástrojů a zařízení, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné zaručit spolehlivou, účinnou a rychlou obnovu navzájem propojených přenosových soustav a jejich návrat z nouzového stavu či stavu blackoutu do normálního stavu.

Regulační aspekty podle čl. 4 odst. 2 NC ER

Regulační aspekty podle článku 4 odst. 2 NC ER předkládá provozovatel přenosové soustavy, společnost ČEPS, a.s., v souladu s článkem 37 směrnice 2009/72/ES, ERÚ ke schválení.

Tyto regulační aspekty je možné najít ve společném dokumentu Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 schváleném v původní verzi rozhodnutím ERÚ ze dne 28.06.2019 a v aktualizovaných verzích rozhodnutím ze dne 01.04.2020 a rozhodnutím ze dne 19.05.2020, v rámci kterých přibyl aktualizovaný seznam významných uživatelů sítě s vysokou prioritou podle ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. d), respektive plán zkoušek podle ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. g).

Nejaktuálnější znění ze dne 19.05.2020 a rozhodnutí ERÚ k verzi ze dne 19.05.2020 jsou dostupné v boxu ke stažení.

Z dokumentu Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2196 ke schválení dle čl. 4 odst. 2 zároveň vyplývá, že:

 •  regulační aspekty podle čl. 4 odst. 2 písm. a), tedy podmínky, za nichž může na smluvním základě v souladu s čl. 4 odst. 4 působit jako poskytovatel služeb obrany soustavy;
 • regulační aspekty podle čl. 4 odst. 2 písm. b), tedy podmínky, za nichž může na smluvním základě v souladu s čl. 4 odst. 4 působit jako poskytovatel služeb obnovy soustavy;
 • jsou součástí pravidel provozování přenosové soustavy (Kodex přenosové soustavy), které je možné najít na webových stránkách společnosti ČEPS, a.s., https://www.ceps.cz/cs/kodex-ps.
 • u čl. 4 odst. 2 písm. c) nevyplývá nová povinnost pro významné uživatele sítě v elektrizační soustavě ČR;
 • seznam významných uživatelů sítě podle čl. 4 odst. 2 písm. d) je přílohou č. 1 aktualizovaného dokumentu schváleného rozhodnutím ERÚ ze dne 01.04.2020 i 19.05.2020;
 • pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností podle čl. 4 odst. 2 písm. e), která byla ERÚ schválena rozhodnutím ze dne 14.05.2019, jsou součástí separátního dokumentu;
 • zvláštní pravidla pro zúčtování odchylek a zúčtování týkajícího se regulační energie podle čl. 4 odst. 2 písm. f.) byla doručena operátorem trhu s elektřinou, společností OTE, a.s., jakožto pověřenou entitou; tento separátní dokument byl schválen rozhodnutím ze dne 15.04.2019;
 • plán zkoušek podle čl. 4 odst. 2 písm. g) je přílohou č. 2 aktualizované verze společného dokumentu schváleného rozhodnutím ERÚ ze dne 19.05.2020.

Ke stažení

Nejaktuálnější znění ze dne 19. 5. 2020.

Typ: pdf
Velikost: 359.61 KB

k verzi ze dne 19. 5. 2020

Typ: pdf
Velikost: 3.26 MB