Infrastruktura

01.04.2022, aktualizováno 30.05.2023
  • Odbor technické regulace elektroenergetiky a plynárenství

Aktuality

Upozornění na konzultační proces provozovatele přepravní soustavy k návrhu Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2023-2032

  • Regulace
  • Plyn
  • Infrastruktura

ERÚ informuje účastníky trhu s plynem, že provozovatel přepravní soustavy, společnost NET4GAS, s.r.o., dne 1. července 2022 zahájil veřejnou konzultaci Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v České republice 2023–2032. 

Energetická infrastruktura v rámci Evropské unie, respektive České republiky, je primárně založena na PCI (Project of Common Interest) a ukotvena v TYNDP (Ten Years Network Development Plan).

Infrastrukturní balíček

Základním legislativním aktem v oblasti infrastruktury je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2022/869, jehož úkolem je usnadnit investice do rozvoje infrastruktury v určených prioritních koridorech a oblastech energetické infrastruktury.

Nařízení obsahuje proces identifikace projektů evropského zájmu (PCI – Project of Common Interest), které významně přispívají k propojování přenosových soustav evropských zemí. Aby projekt na úrovni přenosové soustavy mohl obdržet status PCI, musí být splněno několik kroků. Prvním krokem je zahrnutí projektu do národního desetiletého plánu rozvoje a poté do desetiletého plánu rozvoje sítě pro Evropské společenství (TYNDP – Ten Years Network Development Plan), který obsahuje projekty s přeshraničními dopady.

TYNDP

Český provozovatel přenosové a přepravní soustavy (společnost ČEPS, a.s. a NET4GAS, a.s.) předkládá na základě energetického zákona ERÚ desetiletý plán rozvoje přenosové a přepravní soustavy. Po provedení veřejné konzultace a schválení plánu ze strany ERÚ mohou být projekty zařazeny do regionálního, potažmo desetiletého plánu rozvoje soustavy Evropského společenství (TYNDP), který je zpracováván Evropskou sítí provozovatelů přenosových soustav elektřiny (ENTSO-E) a Evropskou sítí provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSO-G)Cílem TYNDP je představit současnou podobu soustavy a její předpokládaný rozvoj v dlouhodobém horizontu na základě realizace projektů s různým stupněm vyzrálosti (méně pokročilý, pokročilý a FID status). Proces přijímání TYNDP probíhá ve více krocích – nejprve jsou modelovány scénáře předpokládaného vývoje trhu, poté dochází k definování požadavků na soustavu v souvislosti s výslednými scénáři a následně předkladatelé projektů předloží své projekty, které jsou podrobeny analýze přínosů a nákladů (tzv. CBA).

Bližší informace o TYNDP včetně interaktivní mapy.

Bližší informace o TYNDP včetně interaktivní mapy.

PCI

Příprava PCI seznamu probíhá v rámci regionálních skupin, kterých se účastní dotčené subjekty jako např. předkladatelé projektů, členské státy, národní regulační orgány, Evropská komise, provozovatelé soustav, NGOs atd., přičemž rozhodovací pravomoc mají pouze členské státy a Evropská komise. Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) vydává k vybraným projektům stanovisko zaměřující se zejména na konzistentnost předkládaných dat a analýzu nákladů a přínosů. Rozhodnutí o konečné podobě seznamu PCI vydává Evropská komise, pokud neobdrží připomínky Evropského parlamentu nebo Rady (EU), ve formě aktu v přenesené působnosti. Tento proces se cyklicky opakuje, a tak zajišťuje průběžné hodnocení projektů každé dva roky.

Projekty společného zájmu na úrovni přenosové a přepravní soustavy jsou klíčovými infrastrukturními projekty, které musí mít významný dopad na trh s energiemi a jeho integraci minimálně ve dvou zemích, stimulovat tržní prostředí na trhu s energiemi, napomáhat zvyšování energetické bezpečnosti EU pomocí diverzifikace zdrojů a umožňovat integraci obnovitelných zdrojů energie. Předkladatelé PCI projektů jsou také oprávněni žádat o dotaci z fondu Connecting Europe Facility (CEF), nástroje pro propojení Evropy.

Aktuální seznam projektů společného zájmu a další informace lze nalézt na stránkách Evropské komise, a to včetně interaktivní mapy PCI projektů.

Bližší informace o rozhodnutích Agentury ACER je možné najít na stránkách Agentury ACER.