Dozorová činnost

05.05.2022, aktualizováno 30.05.2023
  • Sekce kontroly
  • Dozorová činnost

ERÚ zajišťuje výkon dozoru v energetických odvětvích podle energetického zákona (§ 18); jde zejména o provádění kontrol (zákon o kontrole), vedení správních řízení (správní řád) a rozhodování o přestupcích (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) podle energetického zákonazákona o cenách a zákona o ochraně spotřebitele v prvním stupni. Dozor ERÚ dále zahrnuje monitoring chování dodavatelů, odběratelů a dalších účastníků trhu, šetření v provozovnách, výrobnách či sídlech energetických firem, zajišťování dokumentace a ověřování skutečného stavu.

  • Návrh na výkon dozoru může podat kterákoliv osoba. ERÚ podněty prošetří a podatele vyrozumí o vyhodnocení podání. Totožnost podatele podnětu ERÚ dalším osobám nesděluje. Návrh na výkon dozoru by měl být dostatečně určitý a měl by obsahovat co nejpřesnější označení osob, provozovny či dodavatele energií, kteří mají být prověřeni.

Kontroly

Část dozoru provádí ERÚ formou kontrol podle kontrolního řádu.

  • ERÚ provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu. Před zahájením kontroly z vlastního podnětu hodnotí ERÚ důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly.
  • Kontrola ERÚ je zahájena doručením písemného oznámení o zahájení kontroly, v němž jsou uvedena jména a čísla služebních průkazů zaměstnanců, kteří jsou kontrolou pověření, budou ji provádět a služebními průkazy se prokazovat.
  • ERÚ výsledek kontroly zaznamenává do protokolu o kontrole, v němž také uvede zjištěný stav, který je doložen potřebnými podklady (dokumenty, fotodokumentací, videozáznamy apod.).

Elektroenergetika a plynárenství

Zvláštní důraz je kladen na vyřizování podání a podnětů úřadu došlých z řad právnických nebo fyzických osob (zákazníků či spotřebitelů). Část podání, která odůvodňují podezření z porušení právních předpisů v dozorové pravomoci ERÚ, je řešena formou kvalifikované odpovědi nebo provedením kontroly, část podání, která nespadají do kompetencí ERÚ, je postoupena příslušným úřadům.

Kontrolní činnost v odvětví elektroenergetiky

Další kontrolní činnost je zaměřena na provádění dozoru nad dodržováním konkrétních ustanovení energetického zákona. Předmětem těchto kontrol pak je např. dodržování práv a povinností držitelů licencí, porušování zákazů činností v ochranných pásmech zařízení elektrizační soustavy, dodržování způsobu rozúčtování nákladů na pořízení elektřiny při poskytování této komodity jiné osobě bez licence, dále dodržování standardů kvality dodávky a služeb v elektroenergetice, společně se zjišťováním technického stavu zařízení, prostřednictvím něhož je dodávána elektřina konečným zákazníkům.

Kontrolní činnost v odvětví plynárenství

Kontrolní činnost v odvětví plynárenství je převážně soustředěna na dodržování ustanovení energetického zákona držiteli příslušných licencí, konečnými zákazníky a ostatními osobami. Specifickým okruhem prováděné kontrolní činnosti v plynárenství jsou kontroly zákazů a omezení při činnostech v ochranných pásmech a bezpečnostních pásmech plynárenské soustavy. Kontroly povinností vlastníků nemovitostí, do kterých je zákazníkům v těchto nemovitostech dodáván plyn, jsou zaměřeny na udržování společného odběrného zařízení sloužícího pro dodávku plynu ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům umožňující bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Ostatní kontrolní činnost

Zároveň jsou po vyhodnocení vnějších podnětů, obsažených ve spotřebitelských podáních, zahajovány kontroly pro podezření z porušení zákona o ochraně spotřebitele (zejména pak zákazu užívání nekalých obchodních praktik), mj. v oblasti práv spojených s odstoupením od smlouvy. Na základě monitoringu a vnějších podnětů jsou prováděny kontroly zaměřené na splnění povinnosti držitelů licencí poskytnout při nabídce a prodeji elektřiny a plynu spotřebiteli úplné informace o ceně podle zákona o cenách před jednáním o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu a dále kontroly plnění povinností dle energetického zákona souvisejících s uveřejňováním cen za dodávky elektřiny a plynu.

Teplárenství

ERÚ vykovává dozor, resp. kontroly v odvětví teplárenství na základě energetického zákona (a souvisejících vyhlášek). Kontroly jsou zaměřeny zejména na prošetření, zda je tepelná energie dodávána se státním souhlasem (na základě příslušné licence), zda dodavatel tepelné energie oprávněně a v souladu s energetickým zákonem přerušil nebo omezil dodávku tepelné energie, na prověření pravdivosti údajů předkládaných držiteli licence ERÚ, jak v rámci regulačního výkaznictví, tak při ověření údajů v licencích. Nejvíce kontrol je zaměřeno na prověření, zda držitelé licencí dodávku tepelné energie měří a jak tepelnou energii odběratelům vyúčtovávají.

ERÚ dále kontroluje dodržování cenových předpisů (zákon o cenách a cenová rozhodnutí ERÚ) účinných v příslušném kontrolovaném roce. Podněty k cenovým kontrolám zasílají převážně odběratelé tepelné energie z důvodů nárůstu cen. ERÚ v této věci vždy zahajuje šetření, ze kterého následně vyplývá, zda jsou důvody k zahájení cenových kontrol.

Oproti elektroenergetice a plynárenství eviduje ERÚ v odvětví teplárenství minimální počet případů, kdy došlo k narušení ochranného pásma rozvodného tepelného zařízení.

OSTATNÍ ČINNOSTI

Významná část podnětů zaslaných na ERÚ se týká rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a na přípravu teplé vody mezi uživatele bytů a nebytových prostor, kterou provádí vlastník objektu nebo jím pověřený správce objektu.

ERÚ prověřuje, zda cena tepelné energie uplatňovaná dodavatelem tepelné energie je v souladu s cenovými předpisy a zda náklady na tepelnou energii fakturované dodavatelem tepelné energie jsou vlastníkem nebo správcem objektu mezi uživatele bytů a nebytových prostor ve stejné výši rozúčtovány. Způsob rozúčtování služeb a nákladů na tepelnou energii mezi konečné spotřebitele v objektu je soukromoprávní vztah, a proto lze případné neshody řešit pouze soudní cestou v rámci soukromoprávních sporů mezi vlastníkem objektu a konečným spotřebitelem.

Obnovitelné zdroje energie

V rámci kontroly v odvětví obnovitelných zdrojů energie (OZE) kontroluje ERÚ ustanovení energetického zákona, která se týkají dodržování práv a povinností držitelů licence na výrobu energií z OZE.

OZE se podle zákona o podporovaných zdrojích energie (§ 2) rozumí obnovitelné zdroje nefosilní přírodní energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření (termální a fotovoltaická), geotermální energie, energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, energie biomasy a paliv z ní vyráběných, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.

Z počátku příliš štědře nastavené plošné dotace, které měly podle původního záměru napomoci k začlenění OZE do energetického mixu ČR, vedly postupem času k tomu, že v současné době jejich platby neúměrně zatěžují cenu elektřiny pro konečné spotřebitele. V zájmu trvalé udržitelnosti tohoto odvětví energetiky nesmí do budoucna docházet k velkým výkyvům a nepředvídatelnostem ve způsobu nastavení výše podpor, zároveň ovšem nelze připustit následné neúměrné zatěžování cen energií.

Kontrolní a dozorová činnost Oddělení kontroly OZE je směřována k tomu, aby úhrady provozních podpor výrobcům energií z OZE byly vynaloženy cíleně, efektivně a účelně.

Počty zahájených a dokončených kontrol a jejich členění podle zamření