Žadatel o udělení oprávnění ke zprostředkovatelské činnosti

01.07.2022, aktualizováno 26.06.2023
 • Oddělení správy licencí
 • Zprostředkovatel

Údaje o zprostředkovatelích a jejich osvědčení ke stažení.

Nejčastěji kladené otázky a odpovědi k tématu zprostředkování.

Na koho se nevztahuje povinnost registrace?

Podle energetického zákona (§ 3 odst. 6) není zprostředkovatelem držitel licence (typicky obchodník) jednající za zákazníka při uzavírání smlouvy. Zprostředkovateli nebudou ani zaměstnanci držitele licence jednající za něj.

Podle energetického zákona (§ 3 odst. 8) zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích není jednorázové bezúplatné jednání zmocněnce jednajícího mimo rámec podnikání. Z hlediska uvedeného ustanovení tedy zprostředkovatelem nebude např. člověk sjednávající jednorázově smlouvu pro jinou osobu. Samotná bezúplatnost transakcí ze strany zákazníků neznamená, že se nebude jednat o podnikatelskou činnost a zprostředkování, zprostředkování je vykonáváno i ve prospěch držitele licence.

Žádost o udělení oprávnění

Podání žádosti činí žadatel písemně (prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na podatelně ERÚ) nebo elektronicky (prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem).

Žadatel o udělení oprávnění musí být jako nezaměnitelný právní subjekt řádně identifikován. Způsob identifikace je přitom rozdílný podle toho, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. V případě doplnění podkladů musí být dbáno na to, aby bylo z podání jednoznačné, ke které žádosti doplnění patří. Není-li na zaslaném dokumentu uveden žadatel o oprávnění a není ani odesílatelem uvedeným na obálce, je nutné, aby žadatel přiložil k podání průvodní dopis nebo poznámku. 

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná ERÚ musí splňovat náležitosti stanovené ve správním řádu (§ 37). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. To se vztahuje také k doplnění podaných žádostí. Učiní-li za účastníka řízení podání jeho zmocněnec, musí být ERÚ doloženo oprávnění zmocněnce činit úkony za účastníka řízení (plná moc). V případě, že zašle účastník řízení ERÚ jen dokument, který neobsahuje podpis účastníka řízení či jeho zmocněnce nejedná se o podání, které by bylo podepsáno příslušnou osobou, a nelze k němu přihlížet.

Orientační seznam dokumentů k žádosti

K činnosti zprostředkovatele pro fyzické osoby

 • formulář "Žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele" (E1);
 • formulář "Údaje pro informace z Rejstříku trestů" či samotný výpis z Rejstříku trestů žadatele a taktéž odpovědného zástupce je-li ustanoven;
 • prohlášení žadatele o svéprávnosti a spolehlivosti a taktéž odpovědného zástupce je-li ustanoven;
 • formulář "Žádost o přidělení či evidenci IČO";
 • dokumenty prokazující odbornou způsobilost - ukončené střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou či plynem (ve standardních případech se bude jednat např. o úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení zaměstnavatele o dosažené praxi, ze kterého bude zřejmá pracovní pozice, náplň práce a od kdy do kdy byl dotyčný zaměstnán); pokud žadatel nesplňuje odbornou způsobilost, ustanoví odpovědného zástupce pomocí formulářů "Ustanovení odpovědného zástupce" a "Prohlášení odpovědného zástupce" a prokáže jeho odbornou způsobilost;
 • úhrada správního poplatku 10 000,- Kč za přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele.

K činnosti zprostředkovatele pro právnické osoby

 • formulář "Žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele" (E2);
 • formulář "Údaje pro informace z Rejstříku trestů" či samotný výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, žadatele (právnické osoby) a členů statutárního orgánu žadatele; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí bezúhonnost prokázat rovněž fyzická osoba, která ji zastupuje;
 • prohlášení žadatele (právnické osoby) o spolehlivosti;
 • prohlášení členů statutárního orgánu žadatele o svéprávnosti a spolehlivosti; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí svéprávnost a spolehlivost prokázat rovněž fyzická osoba, která ji zastupuje;
 • formulář "Ustanovení odpovědného zástupce";
 • formulář "Prohlášení odpovědného zástupce";
 • dokumenty prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce - ukončené střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou či plynem (ve standardních případech se bude jednat např. o úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a potvrzení zaměstnavatele o dosažené praxi, ze kterého bude zřejmá pracovní pozice, náplň práce a od kdy do kdy byl dotyčný zaměstnán);
 • úhrada správního poplatku 10 000,- Kč za přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele.