Vnitřní oznamovací systém Energetického regulačního úřadu

01.09.2023, aktualizováno 10.11.2023
 • Oddělení interního auditu
 • Boj proti korupci
 • Předpisy

Vnitřní oznamovací systém je určen pro zaměstnance ve služebním nebo pracovním poměru v ERÚ, osoby vykonávající v ERÚ odbornou praxi nebo stáž, zaměstnance dočasně přidělené k výkonu práce v ERÚ a zaměstnance ERÚ na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů (§ 9 odst. 1) je na ERÚ určen jako příslušná osoba Zdeněk Maloušek. Příslušná osoba přijímá a posuzuje důvodnost oznámení možného protiprávního jednání podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Podání oznámení

 • Zasláním oznámení v listinné podobě prostřednictvím provozovatelů poskytujících poštovní služby, případně osobním doručením na adresu Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava. Obálku je nutné označit textem „POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTEVÍRAT“.
 • Elektronicky na e-mailovou adresu příslušené osoby oznamovatel@eru.cz.
 • Ústně (osobně) před příslušnou osobou, která o takovém oznámení vyhotoví na místě protokol. V případě osobního podání oznamovatel s příslušnou osobou dohodne telefonicky termín podání oznámení.

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. K anonymním oznámením nebude přihlíženo.

Vyřízení oznámení

 • Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do sedmi dnů ode dne jeho přijetí. Tento postup se nepoužije, je-li zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele, nebo o to oznamovatel požádal.
 • Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá předchozího odstavce se použije obdobně.
 • Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje podle zákona o ochraně oznamovatelů (§ 1 odst. 2), vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění.

Evidence a uchovávání oznámení

 1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu
 • datum přijetí oznámení,
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby,
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
 • navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.
 1. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu pěti let ode dne přijetí oznámení.
 2. Do evidence podle bodu 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle bodu 2 má přístup pouze příslušná osoba.

Povinnosti oznamovatele

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečný důvod se domnívat, že jim oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být postihováno

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu; má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 • nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Ochrana oznamovatele

Osobě, která v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů učinila oznámení a měla oprávněné důvody se domnívat, že oznámení výše uvedeného protiprávního jednání se zakládá na pravdivých informacích, náleží ochrana před odvetným opatřením. Tato ochrana spočívá např. v zákazu skončení služebního/rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení služebního/pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny či nepřiznání osobního příplatku, výpovědi, neumožnění odborného rozvoje atd. Rovněž bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Oznamovací systém pro osoby bez vztahu k ERÚ

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti je určen osobám, které oznamují protiprávní jednání a které pro ERÚ nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.