Návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2021, k cenám tepelné energie

22.08.2022, aktualizováno 05.10.2022
 • Oddělení regulace teplárenství ‎
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie. Navrhované úpravy vychází zejména z praktických zkušeností, které vyplynuly z aplikace nových pravidel kalkulace cen tepelné energie uvedených do praxe od roku 2022 (nové koncepce regulace teplárenství). Navrhovanou úpravou cenového rozhodnutí se nemění principy nové koncepce regulace teplárenství, ale dochází k přesnějšímu vymezení a doplnění v mezích stanovených principů.

Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu změny CR 2022 je prostřednictvím e‑mailové adresy ote@eru.cz Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP – návrh CR TE 2023“.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem cenového rozhodnutí přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu cenového rozhodnutí je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 5. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky do cenového rozhodnutí.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 6. září 2022.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“ nebo „neveřejné“ apod.
 3. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon