Co dělat v případě úmrtí držitele licence, chce-li dědic či pozůstalý pokračovat ve výkonu licencované činnosti po zemřelém?

01.04.2022, aktualizováno 17.04.2023
 • Sekce správních řízení
 • Oddělení správy licencí
 • Regulace
 • Licence

Zemře-li držitel licence, mohou ve výkonu licencované činnosti pokračovat až do skončení řízení o dědictví:

 • dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti;
 • dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když není dědicem, je-li vlastníkem nebo spoluvlastníkem energetického zařízení, které slouží k výkonu licencované činnosti;
 • pozůstalý manžel splňující podmínku uvedenou v předchozím bodě, pokud ve výkonu licencované činnosti nepokračují dědicové;
 • správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti, pokud byl k výkonu licencované činnosti ustanoven orgánem projednávajícím dědictví.

1. podstatný úkon

Rozhodnutí pokračovat ve výkonu licencované činnosti po zemřelém musí osoba, splňující výše uvedenou podmínku (kromě správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti), oznámit ERÚ do 3 měsíců ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo zahájení řízení o prohlášení za mrtvého. Správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti do 3 měsíců ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Taková osoba bude ERÚ evidována jako "prozatímní pokračovatel ve výkonu licencované činnosti po zemřelém".

Zdvořile žádáme všechny oznamovatele a pokračovatele ve výkonu licencované činnosti po zemřelém, aby v oznámeních uváděli své jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, svůj vztah k zemřelému držiteli licence (viz odrážky výše) a kontaktní informace telefonní číslo a e-mailovou adresu z důvodu usnadnění následné komunikace.

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná ERÚ (Oddělení správy licencí) musí splňovat náležitosti stanovené ve správním řádu (§ 37). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. Podání můžete tedy učinit například písemně poštou, přes vaši datovou schránku nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

2. podstatný úkon

Níže popsaný postup předpokládá skutečnost, že držitel licence byl vlastníkem energetického zařízení, a tudíž je energetické zařízení součástí řízení o dědictví. Pokud energetické zařízení není součástí řízení o dědictví, upozorňujeme, že je lhůta pro podání žádosti o udělení licence rovněž 3 měsíce ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo ode dne zahájení řízení o prohlášení za mrtvého.

Osoba, která má na základě usnesení o dědickém řízení k energetickému zařízení vlastnický vztah nebo jiná osoba mající k energetickému zařízení vlastnický vztah nebo užívací titul a která hodlá pokračovat ve výkonu licencované činnosti po skončení řízení o dědictví, oznámí tuto skutečnost ERÚ do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, a současně předloží ERÚ žádost o udělení licence (viz Udělení licence).

Pokud energetické zařízení není součástí řízení o dědictví, je potřeba si uvědomit, že lhůta pro podání žádosti o udělení licence je totožná se lhůtou pro zaslání oznámení o úmrtí, a to tedy 3 měsíce ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo ode dne zahájení řízení o prohlášení za mrtvého. Pokud tak není učiněno, zaniká licence ke dni úmrtí nebo ke dni prohlášení za mrtvého nebo ke dni zahájení řízení o prohlášení za mrtvého.

Do doby vydání rozhodnutí ERÚ o udělení licence osobě uvedené v předchozím odstavci prozatímní pokračovatel pokračuje ve výkonu licencované činnosti na základě rozhodnutí ERÚ o udělení licence zemřelého držitele. Vydáním rozhodnutí ERÚ o udělení licence osobě uvedené v přechozím odstavci zaniká licence udělená zemřelému držiteli licence- energetický zákon (§ 10 odst. 810).

Orientační seznam dokladů v případě licence na výrobu elektřiny z FVE do instalovaného výkonu 200 kW

Do 3 měsíců od smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo zahájení řízení o prohlášení za mrtvého:

 • dopis oznámení o úmrtí držitele licence a rozhodnutí oprávněného navrhovatele (pokračovatele) ve výkonu licencované činnosti;
 • kopie úmrtního listu držitele licence.

Do 1 měsíce od právní moci usnesení o dědickém řízení nebo do 3 měsíců ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo ode dne zahájení řízení o prohlášení za mrtvého v případě, kdy energetické zařízení není součástí řízení o dědictví  žádost o udělení vlastní licence:

 • správní poplatek ve výši 1 000,- Kč;
 • plná moc oprávněné osoby, pokud není žadatelem (originál nebo ověřená kopie);
 • žádost o udělení licence – formulář A1 pro fyzickou osobu, A2 pro osobu právnickou;
 • doklad o přiděleném IČ nebo Žádost o přidělení/evidenci IČ;
 • výpis z Rejstříku trestů žadatele o licenci nebo formulář Údaje pro výpis z Rejstříku trestů (u právnické osoby pro všechny statutární orgány);
 • u právnické osoby vždy nebo u fyzické osoby nesplňující odbornou způsobilost formuláře k odpovědnému zástupci:
  • formulář Ustanovení odpovědného zástupce;
  • formulář B - Prohlášení odpovědného zástupce (podpis na formuláři musí být úředně ověřen);
 • u právnické osoby nebo fyzické osoby nesplňující odbornou způsobilost odpovědný zástupce dále přikládá (u fyzické osoby splňující odbornou způsobilost sám žadatel přikládá):
  • vzdělání technického směru (VŠ, SŠ s maturitou nebo vyučení) nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě (originál nebo ověřená kopie);
  • praxe v oboru (pro VŠ a vyučení min. 3 roky praxe, pro SŠ min. 6 let) nejjednodušším způsobem je možno doložit praxi osvědčením o absolvování zkoušky dle vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice s vyznačenou délkou praxe (stačí kopie) nebo prohlášením zaměstnavatele (originál nebo ověřená kopie);

U dvou předchozích bodů (odpovědný zástupce) existuje VÝJIMKA: Při výrobě elektřiny z OZE při instalovaném výkonu energetického zařízení do 50 kW včetně neustanovují fyzické osoby odpovědného zástupce, tudíž nedokládají ani jeho odbornou způsobilost; právnické osoby jej ustanovují, ale jeho odbornou způsobilost také nedokládají.

 • formulář Seznam jednotlivých provozoven pro výrobu elektřiny;
 • zákres provozovny do kopie katastrální mapy;
 • vlastnictví technologické části usnesení o dědickém řízení (originál nebo ověřená kopie) apod.;
 • není-li žadatel jediným dědicem Souhlas spoluvlastníků s podnikáním (originál nebo ověřená kopie);
 • revizní zpráva je-li již původní revizní zpráva neplatná (originál nebo ověřená kopie).

V jiných případech se můžete řídit seznamem dokumentů dokládaných k žádosti o udělení licence dle jejího typu  Informace pro žadatele. Není vždy nutné dokládat všechny dokumenty ty, které jsou obsaženy v původním spise, mohou být zkopírovány do spisu nového. Obecně platí, že formuláře kopírovat nelze, avšak dokumenty o vzdělání či praxi odpovědného zástupce (zůstává-li stejný), zákres provozovny do kopie katastrální mapy, vyjádření Stavebního úřadu, revizní zprávy apod. kopírovat lze, jsou-li stále platné a byly-li správně dodány (zejména, je-li vyžadován originál nebo ověřená kopie).

Podrobnější informace k jednotlivým dokumentům naleznete v našem metodickém pokynu.

Toto vyjádření ERÚ má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu (§ 139) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 421.59 KB

Formuláře a další informace