Výzva Rady ERÚ dodavatelům energie k dodržování sjednaných cen dodávky elektřiny a plynu

07.05.2020, aktualizováno 15.03.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Rada ERÚ
  • Sdělení Rady ERÚ

Výzva Rady ERÚ

Rada Energetického regulačního úřadu vyzývá dodavatele energie, aby věnovali zvýšenou pozornost svému jednání při sjednávání cen dodávky elektřiny a plynu a dodržovali smluvené podmínky. Energetický regulační úřad obdržel od spotřebitelů podněty a stížnosti na nedodržování sjednaných fixních cen elektřiny nebo plynu po dohodnutou dobu.

Dodávka elektřiny nebo plynu spotřebitelům se uskutečňuje na základě smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu podle § 50 odst. 2 a § § 72 odst. 2 energetického zákona. Podstatnou náležitostí smlouvy je závazek zákazníka zaplatit cenu za dodanou elektřinu nebo plyn. Důležité však je, aby smlouva nebo její dodatek obsahovala jednoznačné a srozumitelné ujednání o ceně dodávky elektřiny a plynu a době, po kterou sjednaná cena platí.

Zároveň připomínáme, že pro jednání podnikatele (dodavatele) se spotřebitelem platí požadavky § 1810 a násl. občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Z těchto ustanovení mj. vyplývá, že všechna sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně. Plnění tohoto požadavku je nutné uplatňovat i na ujednání o ceně.

V případě fixace ceny elektřiny nebo plynu na určité sjednané období je proto nezbytné, aby ve smlouvě byla jasným a srozumitelným způsobem uvedena cena elektřiny nebo plynu, a to jejím vyjádřením v Kč za dodávanou jednotku elektřiny nebo plynu. Pouze takové ujednání o ceně je pro spotřebitele jasné a srozumitelné, současně poskytující možnost srovnání s cenou stávajícího nebo jiného dodavatele.

Uvedeným požadavkům v případech fixace ceny neodpovídají ujednání o ceně, která obsahují pouze název ceníku s tím, že cena uvedená v ceníku není ve smlouvě uvedená, nebo ceník není k návrhu smlouvy přiložený. Nebo různá ujednaná obsahují nesrozumitelný vzorec, do kterého musí spotřebitel dosazovat jemu neznámé burzovní hodnoty a podobné údaje.

Spotřebitel musí mít kdykoliv v průběhu trvání smlouvy jasno, za jakou cenu je dodávka elektřiny nebo plynu uskutečňována, a to bez nutnosti jejího vyhledávání na webových stránkách dodavatele, složitého prohlížení jednotlivých ceníků svého dodavatele nebo dokonce burzovních údajů o ceně elektřiny nebo plynu. Taková praxe neodpovídá požadavku zákona na sjednání ceny se spotřebitelem srozumitelným a jasným způsobem.

Zároveň je třeba důsledně trvat na dodržení sjednaného obsahu smlouvy, pokud vůle stran smlouvy směřovala k tzv. fixaci ceny dodávky elektřiny nebo plynu na dohodnutou dobu. Pokud podnikatel jedná vůči spotřebiteli od začátku s tím, že cena dodávky elektřiny nebo plynu bude na určitou dobu, např. 2 let, sjednána jako pevná a neměnná, a spotřebitel s představou fixace ceny dodávky elektřiny nebo plynu smlouvu uzavírá, je nezbytné obsah smlouvy koncipovat uvedeným způsobem.

Není proto přípustné jednání dodavatele, který bez ohledu na sjednání pevné a neměnné ceny dodávky elektřiny nebo plynu před uplynutím sjednané doby fixace cenu dodávky mění, resp. zpravidla zvyšuje. Je třeba respektovat obecné smluvní pravidlo, že smlouva strany zavazuje a lze ji měnit pouze se souhlasem všech stran.

V rozporu se závazkem dodávat elektřinu nebo plyn za neměnnou cenu je rovněž praxe některých dodavatelů, kteří sjednané ceny s odkazem na ceník mění prostřednictvím změny názvu ceníku nebo dokonce sjednané ceníky ruší a nahrazují jinými, aniž by pro takové jednání smlouva poskytovala právní oporu. Dodavatel tímto postupuje v rozporu s obsahem smlouvy o neměnnosti ceny dodávky a jednostranná změna smlouvy v podobě zrušení ceníku nebo jeho změny nemůže vyvolat právní účinky vůči konkrétnímu spotřebiteli.

Budou-li ujednání smlouvy nekonkrétní a nejednoznačná, pak v rámci ochrany práv spotřebitele bude nutné užít ve prospěch spotřebitele výklad pro něj nejpříznivější (§ 1812 odst. 1 občanského zákoníku). Spotřebitel má právo na jednoznačné, transparentní a srozumitelné znění smluvních podmínek včetně cenových.

S cílem předcházet sporům ohledně cen dodávky elektřiny nebo plynu Rada Energetického regulačního úřadu apeluje na dodavatele, aby vždy formulovali ujednání o ceně dodávky elektřiny nebo plynu pro spotřebitele jasně a srozumitelně. Pokud podnikatel jedná vůči spotřebiteli od začátku s tím, že cena dodávky elektřiny nebo plynu bude na určitou dobu, např. 2 let, sjednána jako pevná a neměnná, a spotřebitel s představou fixace ceny dodávky elektřiny nebo plynu smlouvu uzavírá, je nezbytné obsah smlouvy vykládat tímto způsobem.

Ke stažení

Sdílejte

Share icon