Upozornění výrobcům elektřiny – zpochybňování platnosti smluvo výkupu elektřiny je klasifikováno jako protiprávní jednání

06.10.2021, aktualizováno 09.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení

Energetický regulační úřad (ERÚ) zaznamenal v posledních měsících výrazný nárůst případů, kdy se výrobci elektřiny snaží vyvázat ze smluvního závazku dodávky elektřiny, a to různým účelovým zpochybňováním platnosti smluvních ujednání. Důvodem je extrémní nárůst cen elektřiny a snaha výrobců prodat nyní elektřinu výhodněji.

Jak obchodníci, tak výrobci musí vždy dostát svým smluvním závazkům, které vyplývají z uzavřených smluv a předsmluvních ujednání. Jakákoliv snaha o jejich zneplatnění z důvodu aktuální cenové nevýhodnosti, může být v mnoha případech protiprávním jednáním. Vzniklé škody mohou být v takovýchto případech soudně vymahatelné, pokud obě strany nesjednaly ve smlouvě možnost odstoupení od smlouvy či vypovězení závazku.

Na trhu se objevují situace, kdy výrobci elektřiny odmítají obchodníkovi dodávat plánovaný objem vyrobené elektřiny za oboustranně odsouhlasenou cenu. Obchodník je následně nucen si pořídit náhradní množství elektřiny za aktuální tržní ceny. Ten ale může mít nárok na náhradu škody odpovídající součinu plánovaného množství a rozdílu cen při akceptaci a náhradním pořízení.

Sjednání ceny za výkup elektřiny mezi obchodníkem a výrobcem s sebou nese vždy určité riziko. Ceny se stále vyvíjejí a nějaký čas po uzavření smlouvy mohou být výhodnější než cena, za kterou byla smlouva uzavřena. Jak výrobce, tak vykupující obchodník tedy dělají při uzavření smlouvy obchodní rozhodnutí, se kterým jsou spojená i příslušná podnikatelská rizika. Ani extrémní pohyby na trhu a zdánlivá cenová nevýhodnost dříve uzavřených smluv vůči aktuální ceně nejsou důvodem ke zpochybňování nebo porušování předchozích smluvních ujednání.

Jak tedy předejít špatnému výběru termínu pro uzavření smlouvy o výkupu elektřiny?

  • Jedním z možných snížení rizik špatného rozhodnutí může spočívat v tzv. postupném prodeji, kdy výrobce prodává elektřinu postupně v několika tranších s různými termíny fixace ceny (v průběhu roku).
  • Druhou možností je rozložit postupný prodej tak, aby průměrná dosažená cena co nejlépe odpovídala postupu, který ERÚ uplatňuje pro tzv. výpočet ekvivalentní ceny silové elektřiny (ECSE). Ta je určující pro stanovení výše ročních zelených bonusů na následující rok. Jednalo by se o postupný prodej v období leden–červen roku předcházejícího dodávce vyrobené elektřiny. V případě aplikování tohoto postupu má výrobce v podstatě garantovaný výnos oproti režimu výkupní ceny bez ohledu na volatilitu tržních cen elektřiny.

Sdílejte

Share icon