R01813 - rozhdonutí k neoznámení údajů týkajících se licence

26.03.2013, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 01206-8/2013-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny týkající se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, čímž nesplnil svoji zákonem stanovenou povinnost zakotvenou v ust. § 9 odst. 1 energetického zákona, se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 26. 3. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 557.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon