Povinnost dodavatele zohlednit zastropování cen energií v zálohových platbách platí i pro sjednané spotové ceny

21.11.2022, aktualizováno 21.11.2022
  • Spotřebitel
  • Zálohy

Nastane-li mimořádná tržní situace na trhu s elektřinou nebo plynem (dále také energie), může vláda nařízením stanovit ceny energie dodávané zákazníkům nebo jiným účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem.

Vláda na základě výše uvedeného zmocnění rozhodla, že ceny pro domácnosti budou od 01.01.2023 „zastropovány“ na maximální hranici 5 000 Kč bez DPH za megawatthodinu (MWh) silové elektřiny a 2 500 Kč bez DPH za megawatthodinu plynu (nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci). Máte-li smluvně sjednanou cenu elektřiny nebo plynu, která je vyšší než cena stanovená vládou, bude po dobu účinnosti nařízení vlády platit za ujednanou cena stanovená vládou. Cenový strop se vztahuje i na smlouvy, ve kterých je cena odvozena od změn ceny na organizovaných trzích (tzv. „spotové“ tarify).

Energetický zákon stanovuje dodavateli elektřiny nebo plynu povinnost do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády stanovit novou výši zálohových plateb a zaslat spotřebiteli nebo podnikající fyzické osobě odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí, nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh nový předpis zálohových plateb (§ 19e odst. 5). Nová výše zálohových plateb musí zohledňovat dodávku elektřiny nebo plynu za cenu stanovenou vládou. Vládní nařízení bylo vyhlášeno dne 07.10.2022, což znamená, že dodavatelé měli zaslat dotčeným zákazníkům nové předpisy záloh do 06.11.2022.

ERÚ zastává názor, že by dodavatelé měli novou výši záloh zohlednit již od rozeslání nového předpisu záloh (již v roce 2022), byť mohou nastat situace, kdy by takový postup vhodný nebyl – např. pokud zákazníkovi končí vyúčtovací období v prosinci 2022, je nadbytečné upravovat jeho zálohy za listopad a prosinec tohoto roku, když ani pro část vyúčtovacího období neplatí maximální ceny stanovené nařízením vlády.

Povinnost stanovit novou výši záloh také neznamená, že by dodavatel byl povinen zákazníkovi, který má cenu nižší, než je maximální cena stanovená vládou (5 000 Kč u elektřiny, 2 500 Kč u plynu) zálohy jakkoli měnit. V nařízení vlády jsou ceny stanoveny jako ceny maximální, což v praxi znamená, že pokud má zákazník ve smlouvě s dodavatelem sjednanou nižší cenu, zastropování cen se ho nedotkne (bude nadále platit cenu, kterou má sjednanou). Pakliže zastropování cen energií nemá vliv na jeho cenu, a tedy ani na jeho důvodně předpokládanou spotřebu, není důvodné, aby mu dodavatel stanovil novou výši záloh. Pokud má zákazník sjednanou cenu nižší, je logické, že nedostává nový předpis záloh.

V případě, že má spotřebitel sjednánu pohyblivou cenu dodávky elektřiny nebo plynu, tzv. spot, dodavatel vyúčtuje cenu dodávky maximálně do výše cenového stropu (pokud by cena cenový strop přesahovala). Stanovená výše záloh se musí odvíjet maximálně od cenového stropu.

Obecně mohou být podle energetického zákona (§ 11 odst. 6) zálohy stanoveny nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny nebo plynu v následujícím zúčtovacím období. Orientační možnou výši záloh si můžete ověřit v kalkulátoru, který je dostupný na webových stránkách ERÚ.

Sdílejte

Share icon