Odvod z nadměrných příjmů

09.01.2023, aktualizováno 07.06.2024
 • Oddělení kontroly a správy odvodu
 • Právní předpisy EU
 • Nařízení
 • Odvod z nadměrných příjmů

Aktuality

KA ČR připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů

 • Regulace
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Teplo
 • Odvod z nadměrných příjmů

Informace ke sdělení, respektive čestnému prohlášení dle §95k energetického zákona

 • Regulace
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Teplo
 • Odvod z nadměrných příjmů

Informace k vyúčtování pro poplatníky

 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Teplo
 • Vyúčtování
 • Odvod z nadměrných příjmů

Konec povinnosti odvodu z nadměrných příjmů

 • Regulace
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Teplo
 • Vyúčtování
 • Odvod z nadměrných příjmů

Vyúčtování 2. odvodového období - 2023

 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Teplo
 • Vyúčtování
 • Odvod z nadměrných příjmů

Vyúčtování 2. odvodového období - 2023

 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Teplo
 • Vyúčtování
 • Odvod z nadměrných příjmů

Využijte aktualizovaný formulář pro odvod z nadměrných příjmů

 • Úřad
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • Odvod z nadměrných příjmů

Nařízení vlády stanovující vzor odvodového formuláře

 • Regulace
 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • Odvod z nadměrných příjmů

Základní informace k odvodům z nadměrných příjmů

Dne 01.12.2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavedla odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu z nadměrných příjmů je ERÚ.

Formuláře k odvodu z nadměrných příjmů budou zasílány elektronicky do datové schránky ERÚ (eeuaau7).

ERÚ může dle energetického zákona (§ 95g odst. 2) za podmínek dle daňového řádu dožádat provedení úkonů nebo dílčích řízení či jiných postupů orgán Finanční správy. Konkrétně Finanční úřad pro Kraj Vysočina bude pro ERÚ zajišťovat platby záloh na odvod a platby samotného odvodu, jakož i úkony související. Informace k placení daní na účty finančních úřadů jsou zveřejněny na stránkách Finanční správy.

Formulář ke stažení

Vyplněné elektronické formuláře pro odvod z nadměrných příjmů ve formátu .fo zasílejte do datové schránky ERÚ (eeuaau7) s názvem ve tvaru IČO_rok_měsíc_název poplatníka, např.:

 • 70894451_2023_01_Energetický regulační úřad - pro hlášení zálohy ve druhém odvodovém období za leden,
 • 70894451_2022_12_Energetický regulační úřad - pro vyúčtování za první odvodové období,
 • 70894451_2023_Energetický regulační úřad - pro vyúčtování za druhé odvodové období.

Formát .fo je typ textových XML souborů popisujících elektronické formuláře a jsou zabezpečeny podpisem dle XML Signature standardu a jejich obsah lze šifrovat pomocí XML Encryption standardu.

Pro vyplňování elektronického formuláře je nutné mít nainstalován program Form Filler 4 od společnosti Software602 a.s., který je volně ke stažení.

Vzor elektronického formuláře nejdříve uložte na disk počítače a poté do takto uloženého elektronického formuláře vyplňujte data. V případě, že  v elektronickém formuláři nenaleznete své IČO, kontaktujte ERÚ na e-mail odvody@eru.gov.cz.

Vyplněný elektronický formulář zasílaný do datové schránky není nutné elektronicky podepisovat.

Elektronická verze formuláře plně odpovídá podmínkám stanoveným v nařízení vlády o formátu a vzoru formuláře. Při vyplňování elektronického formuláře se postupujete dle pokynů k vyplnění hlášení zálohy na odvod/vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů uvedených v příloze nařízení vlády o formátu a vzoru formuláře.

Nezasílejte požadované údaje ve starších vzorech výkazů. Pro podání tvrzení pro odvod z nadměrných příjmů používejte vždy nejnovější verzi elektronického formuláře z webu ERÚ (funkcionality formuláře mohou být průběžně aktualizovány).

V případě technických problémů s vyplněním elektronického formuláře (např. nemožnost dohledání IČO, výrobny), prosím, kontaktujte ERÚ na e-mail odvody@eru.gov.cz s předmětem technické obtíže.

Proběhla aktualizace elektronického formuláře (hlášení zálohy na odvod / vyúčtování odvodu za 1. odvodové období), do kterého byly doplněny údaje poplatníků, jimž byla v průběhu odvodového období udělena licence.

 

Typ: fo
Velikost: 8.96 MB
Aktualizováno:

Elektronické formulářové podání vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období. Proběhla aktualizace elektronického formuláře vyúčtování odvodu za 2. odvodové období, kde byla upravena funkcionalita formuláře.

UPOZORNĚNÍ: Uvedení čísla účtu pro vrácení přeplatku ve formuláři vyúčtování nenahrazuje žádost o vrácení přeplatku dle ust. § 155 zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Pro vrácení přeplatku je poplatník povinen podat samostatně žádost o vrácení / převedení vratitelného přeplatku dle energetického zákona, k čemuž je možno použít níže dostupný vzor.

 

Typ: fo
Velikost: 9.57 MB
Aktualizováno:

Přílohy ke stažení

K vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období jsou k dispozici vzorové přílohy:

 • Pro vrácení přeplatku je poplatník povinen zaslat zvlášť Žádost o vrácení / převedení vratitelného přeplatku dle energetického zákona (§ 95g).

 • Sdělení (čestné prohlášení) dle energetického zákona (§ 95k odst. 5) o skutečnosti, že poplatníkovi odvodu z nadměrných příjmů nevznikla ve druhém odvodovém období povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů.

 • Sdělení nemusí Energetickému regulačnímu úřadu zasílat:

  • výrobny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,
  • výrobny s registrovanou podporou elektřiny formou výkupní ceny, aukčního bonusu, nebo zeleného bonusu na elektřinu v hodinovém režimu u zdroje uvedeného do provozu nebo modernizovaného ode dne 01.01.2022,
  • přečerpávací vodní elektrárny nebo výrobny využívající energii vody s registrovanou podporou elektřiny podle zákona upravujícího podporované zdroje energie, kterým je stanoven špičkový nebo pološpičkový provoz v povolení k nakládání s vodami nebo jiném rozhodnutí,
  • výrobny vyrábějící energii z biometanu.

Vzor žádosti o vrácení / převedení vratitelného přeplatku dle energetického zákona (§ 95g).

Typ: docx
Velikost: 22.23 KB
Aktualizováno:

Vzor sdělení (čestného prohlášení) dle energetického zákona (§ 95k odst. 5) o skutečnosti, že poplatníkovi odvodu z nadměrných příjmů nevznikla ve druhém odvodovém období povinnost k úhradě odvodu z nadměrných příjmů.

Typ: docx
Velikost: 97.6 KB
Aktualizováno:

Platby odvodů z nadměrných příjmů

Platby odvodu z nadměrných příjmů poukazujte na daňový bankovní účet Finančního úřadu pro Kraj Vysočina vedený v České národní bance.

Číslo účtu

7843-67626681/0710
IBANCZ25 0710 0078 4300 6762 6681
BIC(SWIFT) kódCNBACZPP

  Účet Finančního úřadu pro Kraj Vysočina určený pro placení odvodu z nadměrných příjmů

  Dotazy ohledně platby odvodu z nadměrných příjmů, jakož i úkonů s platbou souvisejících, směřujte na Finanční úřad pro Kraj Vysočina

  Má-li daňový subjekt Finanční správou ČR či ERÚ přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ).

  Nemá-li daňový subjekt přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.

  Pokyny k úhradě správního poplatku - prominutí úroku z prodlení

  Částka1 000 Kč

  Číslo účtu

  19-2421001/0710
  Variabilní symbolIČO
  Zpráva pro příjemceprominutí – úrok z prodlení

  Často kladené dotazy

  Pokyny k vyplnění formuláře

  Při vyplňování elektronického formuláře postupujte dle pokynů k vyplnění hlášení zálohy na odvod nebo vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů uvedených v příloze nařízení vlády o formátu a vzoru formuláře.

  Doporučené postupy při ověřování vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů 

  Komora auditorů ČR připravila pro auditory návrh doporučených postupů při ověřování údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů dle Nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje okruh údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období, u kterých se ověřuje jejich správnost a úplnost, a rozsah v jakém auditor toto ověření provádí.

  Kurz Kč/EUR

  Poplatník odvodu vyplní kurz Kč/EUR zveřejněný Českou národní bankou k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, za který se hlášení/vyúčtování podává.

  Např. pro hlášení zálohy ve druhém odvodovém období za leden 2023 je třeba vyplnit kurz k 31.01.2023, pro vyúčtování za první odvodové období je třeba vyplnit kurz k 31.12.2022.

  Devizový kurz ČNBCZK/EUR
  prosinec 202224,115
  leden 202323,790
  únor 202323,495
  březen 2023

  23,490

  duben 202323,505
  květen 2023

  23,745

  červen 202323,730
  červenec 202323,910
  srpen 202324,075
  září 202324,340
  říjen 202324,560
  listopad 202324,290
  prosinec 202324,725

   

  Kontakt

  V případě technických problémů s vyplněním elektronického formuláře (např. nemožnost dohledání IČO, výrobny), prosím, kontaktujte ERÚ na e-mail odvody@eru.gov.cz s předmětem technické obtíže.

  V rámci dohledu nad energetickým trhem ERÚ poskytuje profesionálním účastníkům energetického trhu podporu při řešení nejasných právních otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na energetickém trhu ukládají, a předcházet porušování těchto předpisů, a to formou uveřejňování odpovědí na obdržené dotazy, které splní dále uvedené podmínky. Tento materiál se netýká přístupu k dotazům jiných osob, např. médií nebo spotřebitelů. Posouzení souladu vlastního jednání s právními předpisy je primárně odpovědností každého účastníka trhu. ERÚ v rámci své osvětové činnosti nemůže nahrazovat činnost samotných účastníků trhu ani jejich poradců, např. advokátních kanceláří. Cílem odpovědí na dotazy je zvyšování osvěty na energetickém trhu a transparentní sdělování přístupu ERÚ v případě výkladových nejasností spojených s platnými právními předpisy, nikoli obecné posuzování celých obchodních modelů účastníků trhu. ERÚ očekává, že dotazy účastníků finančního trhu budou kvalifikované, tj. budou odpovídat níže popsaným pravidlům pro tzv. kvalifikované dotazy.

  • Dotaz se vztahuje bezprostředně k působnosti ERÚ na energetickém trhu. Za dotaz vztahující se bezprostředně k působnosti ERÚ lze považovat dotaz, který směřuje k výkladu právních předpisů upravujících oblast energetického trhu.
  • Dotaz je písemný, za písemný dotaz považuje ERÚ především dotaz zaslaný e-mailem na podatelna@eru.cz s označením oblasti dotazu v předmětu (odvod z nadměrných příjmů, kompenzace).
  • Dotaz obsahuje dostatek relevantních informací, součástí informací je vedle věcného popisu dotazu, včetně okolností podstatných pro přípravu odpovědi, i označení pravidla, k jehož výkladu dotaz směřuje (ustanovení zákona nebo vyhlášky, článek úředního sdělení apod.). Dotaz by měl být dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, že nejde o řešení abstraktních otázek, ale problému, s nímž se účastníci trhu skutečně potýkají. ERÚ proto považuje za relevantní informaci i identitu skutečného tazatele. V případě, že žádá o stanovisko zástupce klienta (advokát, auditor, jiný poradce), je potřeba identifikovat klienta, v jehož prospěch jedná. Současně by měl být z dotazu zřejmý případný obecnější význam dotazu pro účastníky energetického trhu, resp. pro jednotlivé sektory trhu.
  • Dotaz se netýká konkrétního obchodního modelu a jeho obecné slučitelnosti s platnou regulací. ERÚ nebude posuzovat konkrétní obchodní modely či produkty, které se týkají výhradně specifických skutkových okolností tazatele. Dotaz by tedy měl být formulován tak, aby poukazoval na nejasnosti spojené s platnými právními předpisy v souladu s ostatními podmínkami kvalifikovaných dotazů.
  • Dotaz obsahuje analýzu situace a návrh vlastního řešení. Tazatel uvede analýzu problému a vyjádří se k jeho řešení, resp. uvede, v čem spatřuje nejasnost. V běžných případech není důvodu, aby se ERÚ vyjadřoval k dotazům, jak se určitá otázka řeší nebo jaká ustanovení dopadají na určitou situaci. Tyto otázky by měli účastníci trhu umět odpovědět sami nebo s pomocí svých právních poradců. ERÚ jako orgán dohledu nad energetickým trhem nehodlá a ani nemůže nahrazovat jejich činnost. Účelem odborných vyjádření ERÚ je poskytnout výklad orgánu dohledu nad energetickým trhem k aplikaci relevantních předpisů zejména tam, kde je jejich znění nejednoznačné. Analýza připravená tazatelem také umožňuje lépe specifikovat předmět dotazu.
  • Tazatel souhlasí s případným zveřejněním svého dotazu, včetně připojené analýzy situace a návrhu vlastního řešení, stejně jako se zveřejněním odpovědi na něj. ERÚ předpokládá uveřejnění odpovědi formou obecného stanoviska k položené otázce. Podle okolností však může uveřejnit i přijatý dotaz nebo jeho části, v rámci uveřejněného výkladového stanoviska mohou být použity např. citace z dotazu nebo z analýzy, která je k němu přiložena, včetně případné identifikace tazatele.
  • S ohledem na nutnost efektivního využití zdrojů při plnění svých úkolů bude ERÚ každý kvalifikovaný dotaz posuzovat a vyřizovat z pohledu jeho priority. Za prioritní přitom považuje dotazy s obecnějším významem z hlediska regulace energetického trhu či s významem pro širší okruh subjektů, typicky dotazy zaslané prostřednictvím asociací účastníků trhu.
  • Směřuje-li kvalifikovaný dotaz na výklad aktů Evropské unie, není ERÚ příslušný k jejich výkladu.