Kompenzace ztrát distribučních soustav

09.01.2023, aktualizováno 31.03.2023
 • Oddělení kontroly a správy odvodu
 • Právní předpisy EU
 • Nařízení
 • Kompenzace

Aktuality

Upozornění ERÚ na dodržování správného postupu vyplnění žádosti o kompenzaci poskytované na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Odvod z nadměrných příjmů, kompenzace
 • Kompenzace

Podávání žádosti o kompenzaci poskytovanou na dodávky elektřiny/plynu na ztráty v distribučních soustavách

Nejčastější chyby v CSV souborech ke kompenzaci

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Odvod z nadměrných příjmů, kompenzace
 • Kompenzace

Nejčastější chyby při práci s csv soubory

Upozornění ERÚ na dodržování správného postupu vyplnění žádosti o kompenzace na ztráty v DS

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Odvod z nadměrných příjmů, kompenzace
 • Kompenzace

Podávání žádosti o kompenzaci poskytovanou na dodávky elektřiny/plynu na ztráty v distribučních soustavách

Stanovení jednotkového základu pro výpočet kompenzace u smlouvy typu B

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Kompenzace

Upozornění pro dodavatele žádající o kompenzace kvůli zastropování cen

Workshop ke kompenzacím poskytovaným na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny byl úspěšný

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Odvod z nadměrných příjmů, kompenzace
 • Kompenzace

OTE a ERÚ, pod záštitou MPO, organizovaly on-line workshop, kde byli dodavatelé elektřiny a plynu informováni o postupu při podávání žádostí o úhradu měsíční kompenzace poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny v souvislosti s nařízením vlády č. 5/2023 Sb.

Webinář v souvislosti s nařízením vlády č. 5/2023 Sb.

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Webinář
 • Kompenzace

Na webinář není nutná registrace. 

Aktualizace podkladů pro podávání žádostí o kompenzace na webu OTE

 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • Odvod z nadměrných příjmů, kompenzace
 • Kompenzace

Nařízení Rady (EU) 2022/1854 ze dne 6. října 2022 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie

 • Legislativa a správní činnost
 • Elektřina
 • Plyn
 • Kompenzace
 • Právní předpisy EU
 • Nařízení
 • Legislativa

Základní informace ke kompenzacím ztrát distribučních soustav

Úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v mimořádné tržní situaci (dále jen „kompenzace“) podle energetického zákona (§ 19f) hradí operátor trhu společnost OTE, a.s., sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 264 63 318 (dále jen „operátor trhu“).

Žádosti o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle energetického zákona (§ 19f) a jeho prováděcích předpisů, zejména Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny (souhrnně dále jen jako „Nařízení“), jsou operátorovi trhu zasílány prostřednictvím systému operátora trhu CS OTE.

Na základě energetického zákona (§ 19f odst. 5) po ověření údajů z žádosti a poskytnutých podkladů sděluje ERÚ pochybnosti o správnosti výpočtu prokazatelné ztráty nebo přiměřeného zisku účastníkovi trhu a operátorovi trhu. Operátor trhu vyzve účastníka trhu s elektřinou nebo plynem k úpravě výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku nebo k prokázání správnosti výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Operátor trhu neprodleně předá ERÚ novou žádost účastníka trhu s elektřinou nebo plynem.

Pokud nebudou pochybnosti odstraněny upraveným výpočtem prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku nebo podklady prokazující správnost výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, může ERÚ poskytnutí úhrady účastníku trhu zcela nebo zčásti zakázat rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení.

Manuály

Žádosti vyřizuje OTE, a.s., bližší informace naleznete pod tímto odkazem.

Kontakt

V případě dotazů prosím kontaktujte ERÚ na e-mail kompenzace@eru.cz.

V rámci dohledu nad energetickým trhem ERÚ poskytuje profesionálním účastníkům energetického trhu podporu při řešení nejasných právních otázek s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na energetickém trhu ukládají, a předcházet porušování těchto předpisů, a to formou uveřejňování odpovědí na obdržené dotazy, které splní dále uvedené podmínky. Tento materiál se netýká přístupu k dotazům jiných osob, např. médií nebo spotřebitelů. Posouzení souladu vlastního jednání s právními předpisy je primárně odpovědností každého účastníka trhu. ERÚ v rámci své osvětové činnosti nemůže nahrazovat činnost samotných účastníků trhu ani jejich poradců, např. advokátních kanceláří. Cílem odpovědí na dotazy je zvyšování osvěty na energetickém trhu a transparentní sdělování přístupu ERÚ v případě výkladových nejasností spojených s platnými právními předpisy, nikoli obecné posuzování celých obchodních modelů účastníků trhu. ERÚ očekává, že dotazy účastníků finančního trhu budou kvalifikované, tj. budou odpovídat níže popsaným pravidlům pro tzv. kvalifikované dotazy.

 • Dotaz se vztahuje bezprostředně k působnosti ERÚ na energetickém trhu. Za dotaz vztahující se bezprostředně k působnosti ERÚ lze považovat dotaz, který směřuje k výkladu právních předpisů upravujících oblast energetického trhu.
 • Dotaz je písemný, za písemný dotaz považuje ERÚ především dotaz zaslaný e-mailem na podatelna@eru.cz s označením oblasti dotazu v předmětu (odvod z nadměrných příjmů, kompenzace).
 • Dotaz obsahuje dostatek relevantních informací, součástí informací je vedle věcného popisu dotazu, včetně okolností podstatných pro přípravu odpovědi, i označení pravidla, k jehož výkladu dotaz směřuje (ustanovení zákona nebo vyhlášky, článek úředního sdělení apod.). Dotaz by měl být dostatečně konkrétní, aby bylo zřejmé, že nejde o řešení abstraktních otázek, ale problému, s nímž se účastníci trhu skutečně potýkají. ERÚ proto považuje za relevantní informaci i identitu skutečného tazatele. V případě, že žádá o stanovisko zástupce klienta (advokát, auditor, jiný poradce), je potřeba identifikovat klienta, v jehož prospěch jedná. Současně by měl být z dotazu zřejmý případný obecnější význam dotazu pro účastníky energetického trhu, resp. pro jednotlivé sektory trhu.
 • Dotaz se netýká konkrétního obchodního modelu a jeho obecné slučitelnosti s platnou regulací. ERÚ nebude posuzovat konkrétní obchodní modely či produkty, které se týkají výhradně specifických skutkových okolností tazatele. Dotaz by tedy měl být formulován tak, aby poukazoval na nejasnosti spojené s platnými právními předpisy v souladu s ostatními podmínkami kvalifikovaných dotazů.
 • Dotaz obsahuje analýzu situace a návrh vlastního řešení. Tazatel uvede analýzu problému a vyjádří se k jeho řešení, resp. uvede, v čem spatřuje nejasnost. V běžných případech není důvodu, aby se ERÚ vyjadřoval k dotazům, jak se určitá otázka řeší nebo jaká ustanovení dopadají na určitou situaci. Tyto otázky by měli účastníci trhu umět odpovědět sami nebo s pomocí svých právních poradců. ERÚ jako orgán dohledu nad energetickým trhem nehodlá a ani nemůže nahrazovat jejich činnost. Účelem odborných vyjádření ERÚ je poskytnout výklad orgánu dohledu nad energetickým trhem k aplikaci relevantních předpisů zejména tam, kde je jejich znění nejednoznačné. Analýza připravená tazatelem také umožňuje lépe specifikovat předmět dotazu.
 • Tazatel souhlasí s případným zveřejněním svého dotazu, včetně připojené analýzy situace a návrhu vlastního řešení, stejně jako se zveřejněním odpovědi na něj. ERÚ předpokládá uveřejnění odpovědi formou obecného stanoviska k položené otázce. Podle okolností však může uveřejnit i přijatý dotaz nebo jeho části, v rámci uveřejněného výkladového stanoviska mohou být použity např. citace z dotazu nebo z analýzy, která je k němu přiložena, včetně případné identifikace tazatele.
 • S ohledem na nutnost efektivního využití zdrojů při plnění svých úkolů bude ERÚ každý kvalifikovaný dotaz posuzovat a vyřizovat z pohledu jeho priority. Za prioritní přitom považuje dotazy s obecnějším významem z hlediska regulace energetického trhu či s významem pro širší okruh subjektů, typicky dotazy zaslané prostřednictvím asociací účastníků trhu.
 • Směřuje-li kvalifikovaný dotaz na výklad aktů Evropské unie, není ERÚ příslušný k jejich výkladu.