Návrh změn cenových rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2023 a 2024

22.11.2023, aktualizováno 28.12.2023
 • Odbor POZE
 • Oddělení OZE
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s energetickým zákonem (§ 17e) zveřejňuje ERÚ návrh změny cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se mění CR č. 11/2022 ve znění CR č. 15/2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2023 (dále jen „návrh změny CR POZE na rok 2023“) a návrh změny cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2023, kterým se stanovuje podpora podporovaným zdrojům energie pro rok 2024 (dále jen „návrh změny CR POZE na rok 2024“).

Zveřejněné návrhy cenových rozhodnutí reagují na obdržená notifikační oznámení Evropské komise SA.104685 (2022/N) Podpora tepla z obnovitelných zdrojů energie s výkonem nad 500 kW, SA.104686 (2023/N) Podpora biometanu a na zprávu o sektorovém šetření pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedené do provozu v roce 2012.

Pravidla konzultačního procesu
 1. Lhůta pro podání připomínek je podle energetického zákona (§ 17e odst. 5) do 07.12.2023.
 2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu změn cenových rozhodnutí POZE pro rok 2023 a 2024 je prostřednictvím e-mailu: poze@eru.cz. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „NÁVRH ZMĚNY CR POZE pro rok 2023“ nebo uvedeno „NÁVRH ZMĚNY CR POZE pro rok 2024“. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné.
 3. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněným návrhům je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení kapitoly, oddílu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 4. Připomínky proto musí být zaslány ve formě:
 • připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu změny CR, k němuž je vznesena,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky do návrhu změny CR.
 1. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
 4. K připomínkám a podnětům doručeným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel veřejného konzultačního procesu nemusí ERÚ přihlížet.
 5. ERÚ vyhodnotí obdržené připomínky a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 6. Veškeré připomínky obdržené v rámci veřejného konzultačního procesu budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ. Jiný způsob zveřejnění vypořádání těchto připomínek se nepředpokládá.
Připomínky
Vypořádání připomínek
Typ: pdf
Velikost: 162.94 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 265.64 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon