Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technicko-ekonomických parametrech

19.06.2023, aktualizováno 11.08.2023
 • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
 • Odbor POZE
 • Oddělení OZE
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška o technicko-ekonomických parametrech.

Návrh vyhlášky oproti současnému znění vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech:

S účinností ještě pro rok 2023:

 1. Upravuje rozsah parametrů pro druhotné zdroje – důlní plyny v reakci na zákon č. 19/2023 Sb. a probíhající legislativní proces k novele nařízení vlády č. 189/2022 Sb.

S účinností od 1. ledna 2024:

 1. Navyšuje výše parametrů spojených s výstavbou nových výroben elektřiny, tepla, biometanu, nebo modernizací výroben elektřiny a dále navyšuje výše měrných provozních nákladů (palivových) existujících výroben tepla.
 2. V reakci na zákon č. 19/2023 Sb. dále rozšiřuje stávající parametry – náklady na pořízení paliva týkající se biomasy využité nejen v procesu čistého spalování, ale nově také v procesu energetického využití (spalování) nevytříděného směsného komunálního odpadu, a to na jeho biologicky rozložitelnou část.

3. V souladu s nařízením vlády č. 189/2022 Sb. a jeho novelou v rámci probíhajícího legislativního procesu vyhláška nově stanoví dobu životnosti a parametry pouze pro „aktivovaná“ schémata provozních podpor. Z tohoto důvodu jsou vypuštěny parametry pro podporované zdroje energie, které nejsou v cenové regulaci využitelné.

Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu změny vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech je prostřednictvím e‑mailové adresy poze@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno uvedeno „Návrh změny vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech “.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 4. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu změny vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 5. Připomínky musí být zaslány v členění:
 • připomínka,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Lhůta pro podání připomínek je do 04.07.2023.
 2. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“ nebo „neveřejné“ apod.
 3. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 4. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 5. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek
Typ: pdf
Velikost: 409.04 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon