Návrh cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2024

30.10.2023, aktualizováno 30.11.2023
 • Oddělení regulace cen v plynárenství
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje v souladu energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2024.

Typ: pdf
Velikost: 966.27 KB
Aktualizováno:
Pravidla konzultačního procesu
 • Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu CR 2024 je prostřednictvím e‑mailové adresy plyn@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP –CR 2024“.
 • Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 • Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém, resp. slovenském jazyce, budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 • Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu CR 2024 je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká, a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu.
 • Připomínky musí být zaslány v členění:
  • připomínka s označením konkrétního ustanovení CR 2024,
  • odůvodnění připomínky,
  • návrh promítnutí připomínky do CR 2024.
 • Lhůta pro podání připomínek je do 14.11.2023.
 • Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
 • Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ.
 • ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 • K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel VKP nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek
Typ: pdf
Velikost: 656.56 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon