Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2024

31.08.2023, aktualizováno 27.09.2023
 • Odbor POZE
 • Oddělení OZE
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní

V souladu s energetickým zákonem (§ 17e) zveřejňuje ERÚ návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2024.

Návrh cenového rozhodnutí stanovuje podporu pro rok 2024 na základě Nařízení vlády č. 189/2022 Sb. pro výrobny elektřiny a tepla uvedené do provozu nebo modernizované v roce 2024, udržovací podporu tepla pro rok 2024 a dále také stanovuje podporu pro stávající výrobny elektřiny a tepla. Podpora je stanovena výlučně pro schémata podpory, která jsou k dnešnímu ni prohlášena za slučitelná s vnitřním trhem Evropské unie. V případě, že Česká republika obdrží do konce tohoto roku nové oznámení o slučitelných podporách (notifikační oznámení), bude cenové rozhodnutí příslušně doplněno.

Navrhovaná výše podpory pro rok 2024 je stanovena v souladu s novelou vyhlášky č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech a metodikou pro meziroční úpravu zelených bonusů na elektřinu. Meziroční snížení z extrémně vysoké ceny silové elektřiny a zemního plynu použitých pro stanovení výše podpory v roce 2023, vede pro rok 2024 ve většině případů k nenulovým zeleným bonusům u většiny obnovitelných zdrojů, ovšem stále výrazně nižších ve srovnání s rokem 2022. Nulová výše zelených bonusů dále trvá především u podpory pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a podporu druhotných zdrojů.

V nejbližších dnech se očekává především oznámení o slučitelnosti podpory pro podporu biometanu, které vyvolá změnu cenového rozhodnutí jak na rok 2024, tak na rok 2023. Společně s touto změnou bude rovněž doplněna výše podpory pro již vydané rozhodnutí o slučitelnosti pro výrobny tepla z biomasy (změna CR na rok 2023) a také nová výše podpory pro výrobny elektřiny využívajících energii důlního plynu uvedených do provozu v období od 1.1.2012 do 31.12.2012, kde z provedeného sektorového šetření vyplynulo, že v tomto sektoru bylo zjištěno riziko nadměrné podpory (změna CR na rok 2024). Konzultace k návrhu změn cenových rozhodnutí na rok 2023 a na rok 2024 neproběhne dříve, než bude cenové rozhodnutí na rok 2024 zveřejněno v Energetickém regulačním věstníku.

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2024 (dále jen "návrh CR POZE 2024").

Pravidla konzultačního procesu
 1. Lhůta pro podání připomínek je podle energetického zákona (§ 17e odst. 5) do 15.09.2023.
 2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu CR POZE 2024 je prostřednictvím e-mailu: poze@eru.cz. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „Návrh CR POZE 2024“. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné.
 3. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu CR POZE 2024 je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení kapitoly, oddílu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 4. Připomínky proto musí být zaslány ve formě:
 • připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu CR POZE 2024, k němuž je vznesena,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky do návrhu CR POZE 2024.
 1. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
 4. K připomínkám a podnětům doručeným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel veřejného konzultačního procesu nemusí ERÚ přihlížet.
 5. ERÚ vyhodnotí obdržené připomínky a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 6. Veškeré připomínky obdržené v rámci veřejného konzultačního procesu budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ. Jiný způsob zveřejnění vypořádání těchto připomínek se nepředpokládá.
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon