Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro POZE pro rok 2023

01.09.2022, aktualizováno 05.10.2022
 • Oddělení OZE
 • Cenové rozhodnutí
 • Regulace
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní

V souladu s energetickým zákonem (§ 17e) zveřejňuje ERÚ návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2023.

Návrh cenového rozhodnutí stanovuje podporu pro rok 2023 na základě Nařízení vlády č. 189/2022 Sb. pro výrobny energie uvedené do provozu v roce 2023, udržovací podporu tepla pro rok 2023 a dále také stanovuje podporu pro stávající výrobny. Podpora je stanovena výlučně pro schémata podpory, která jsou aktuálně tzv. slučitelná s vnitřním trhem Evropské Unie. Pokud Česká republika obdrží do konce tohoto roku nové oznámení o slučitelných podporách (notifikační oznámení), cenové rozhodnutí bude příslušně doplněno.

ERÚ předkládá zcela mimořádně, s ohledem na stávající bezprecedentní situaci na trzích s elektřinou, návrh cenového rozhodnutí ve dvou variantách stanovení výše zelených bonusů na elektřinu.

V případě první varianty postupoval ERÚ při stanovení zelených bonusů pro rok 2023 v souladu s metodikou, která stanovuje výši ekvivalentní ceny elektrické energie z období leden – červen roku předcházejícího platnosti zeleného bonusu.

Zároveň, s ohledem na aktuální vývoj a nestabilitu na trhu s elektřinou, zahajuje ERÚ konzultaci cenového rozhodnutí ve variantě se stanovením ekvivalentní ceny silové elektřiny, určené z posledního měsíce předcházejícího vydání cenového rozhodnutí, tj. měsíce srpna. Uvedené je provedeno v souladu s odkazem na výhradu změny metodiky při významných změnách na trhu. Výsledky původní metodiky v současné době výrazně neodpovídají aktuální tržní situaci. 

ERÚ se domnívá, že zohlednění ekvivalentní ceny silové elektřiny, určené z posledního měsíce, může lépe odrážet očekávanou realizační cenu výkupu elektřiny na nadcházející rok, a tím i povede k vhodnějšímu nastavení úrovně podpory. 

Z návrhu je patrné, že změna metodiky má dopad výhradně pro výrobny s nejvyšší výkupní cenou (převážně pro fotovoltaické elektrárny). V ostatních případech se prakticky neprojeví. Uvedené kroky by v konečném důsledku vedly k další úspoře nákladů na podporované zdroje energie.

ERÚ bude nadále monitorovat vývoj ceny silové elektřiny i s ohledem na avizované kroky v rámci EU pro „zastropování“ cen elektřiny. Výsledky tohoto monitoringu a konzultační proces využije ERÚ k nastavení takové úrovně ekvivalentní ceny silové elektřiny, která bude nejlépe odrážet předpokládanou tržní situaci.  

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ zahajuje v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2023 (dále jen "návrh CR POZE 2023).

Pravidla konzultačního procesu
 1. Lhůta pro podání připomínek je podle energetického zákona (§ 17e odst. 5) do 16. září 2022.
 2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu CR POZE 2023 je prostřednictvím e-mailu: poze@eru.cz. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „Návrh CR POZE 2023“. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné.
 3. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu CR POZE 2023 je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení kapitoly, oddílu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 4. Připomínky proto musí být zaslány ve formě:
 • připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu CR POZE 2023, k němuž je vznesena,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky do návrhu CR POZE 2023.
 1. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky vznesené v jiném než českém resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.
 2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
 3. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
 4. K připomínkám a podnětům doručeným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel veřejného konzultačního procesu nemusí ERÚ přihlížet.
 5. ERÚ vyhodnotí obdržené připomínky a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 6. Veškeré připomínky obdržené v rámci veřejného konzultačního procesu budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webových stránkách ERÚ. Jiný způsob zveřejnění vypořádání těchto připomínek se nepředpokládá.
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon