Konzultační proces k čl. 14 nařízení rady (EU) 2022/2576 ze dne 19. prosince 2022 o posílení solidarity prostřednictvím lepší koordinace nákupu plynu, spolehlivých referenčních cen a přeshraničních výměn plynu

13.02.2023, aktualizováno 21.02.2023
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

ERÚ na základě nařízení rady (EU) o posílení solidarity (čl. 14 odst. 7) a v souladu s energetickým zákonem (§ 17e) zahajuje konzultační proces k zavedení jednoho z uvedených mechanismů.

ERÚ obdržel podnět od několika účastníků trhu s plynem, kteří se domnívají, že zavedení automatického postupu dle nařízení rady (EU) o posílení solidarity (čl. 14 odst. 1 až 6) povede k ohrožení dodávek do České republiky.

Na základě analýzy předložené provozovatelem přepravní soustavy NET4GAS, s.r.o., Energetický regulační úřad navrhuje aplikovat postup podle čl. 14 odst. 7 písm. c) nařízení rady (EU) o posílení solidarity, který zachovává v současnosti uplatňovaný přístup.

ERÚ se odůvodněně domnívá, že mechanismus nabídky alespoň původně nenominované kapacity na základě vyhlídky na následující den a na vnitrodenním základě, která má být přidělena jako přerušitelná kapacita, má předpoklad nejmenších negativních dopadů na trh s plynem v České republice, resp. sousední členské státy.

ERÚ v rámci konzultace očekává od účastníků trhu s plynem, kteří mají zejména výhrady vůči zavedení postupu podle nařízení rady (EU) o posílení solidarity [čl. 14 odst. 7 písm. c)], zdůvodnění toho, proč není navrhovaný přístup vhodný a označení jimi požadovaného postupu se zdůvodněním.

Typ: pdf
Velikost: 174.89 KB
Aktualizováno:
Pravidla konzultačního procesu
  1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k záměru aplikovat postup podle nařízení rady (EU) o posílení solidarity [čl. 14 odst. 7 písm. c)] („záměr“) je prostřednictvím e‑mailové adresy plyn@eru.cz. Jiné formy podání připomínek nejsou přípustné. K podání připomínky musí být v předmětu zprávy uvedeno „VKP k UIOLI“.
  2. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.
  3. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému záměru je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat požadavek dotčené strany, a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
  4. Lhůta pro podání připomínek je do 20.02.2023.
  5. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat“.
  6. Veškeré připomínky včetně jejich vypořádání budou po ukončení a vyhodnocení veřejného konzultačního procesu uveřejněny na webu ERÚ.
  7. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
  8. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formu podání podle pravidel konzultačního procesu nemusí ERÚ přihlížet.
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon