Jak postupovat, když potřebujete prodloužit licenci na obchod s elektřinou či plynem?

01.04.2022, aktualizováno 03.05.2022
 • Sekce správních řízení
 • Oddělení správy licencí
 • Regulace
 • Licence

O změnu licence ve smyslu prodloužení její platnosti je nutné požádat v rozmezí 6 měsíců až 90 dní před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena. Licenci pro obchod lze prodloužit nejvýše na dobu 5 let. - viz energetický zákon (§ 9 odst. 6)

Orientační seznam dokladů

 • správní poplatek ve výši 1 000,- Kč;
 • plná moc oprávněné osoby, pokud není žadatelem (originál nebo ověřená kopie);
 • formulář C1 - Žádost o změnu licence fyzické osoby, C2 pro osobu právnickou (zde prosím nezapomeňte uvést dobu, na jakou má být licence prodloužena - nejvýše 5 let);
 • čestné prohlášení, že odpovědný zástupce zůstává stejný, a prokázání odborné způsobilosti odpovědného zástupce (vzdělání technického směru /VŠ nebo SŠ s maturitou/, praxe v oboru /VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let/), v případě, že tak již nebylo dříve učiněno;
 • v případě nového odpovědného zástupce formulář B - Ustanovení odpovědného zástupce, formulář Prohlášení odpovědného zástupce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen), výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce (v případě českého státního příslušníka postačí formulář Údaje pro výpis z Rejstříku trestů) a prokázání odborné způsobilosti odpovědného zástupce (vzdělání technického směru /VŠ nebo SŠ s maturitou/, praxe v oboru /VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let/);
 • poslední účetní závěrka ověřená auditorem v případě, že má žadatel povinnost zpracovat audit, včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost, případně daňovou evidenci nebo záznam o příjmech a výdajích podle zákona upravujícího daně z příjmů;
 • čestné prohlášení o finanční způsobilosti - vzor zde.

Upozorňujeme, že při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon činnosti odpovědného zástupce, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. (O uznání odborné kvalifikace po výkon licencované činnosti více zde.)

Formuláře a další informace je možno nalézt v části Licence.

(Podrobnější informace k jednotlivým dokumentům naleznete v našem metodickém pokynu (PDF, 379 kB).)

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu (§ 139 zákona) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Sdílejte

Share icon