Co dělat v případě rozšíření stávající provozovny na výrobu elektřiny nebo vybudování nové provozovny?

13.07.2023, aktualizováno 13.07.2023
 • Sekce správních řízení
 • Oddělení správy licencí
 • Regulace
 • Licence

Kdy a jak je třeba změnit licenci?

V případě, že jste držitelem licence a rozšiřujete stávající provozovnu o nový zdroj či budujete novou provozovnu, která musí být licencovaná (viz § 3 odst. 3 energetického zákona), je třeba tyto změny promítnout na licenci prostřednictvím žádosti o změnu licence zaslané Energetickému regulačnímu úřadu. Spolu s žádostí o změnu licence je třeba předložit veškeré dokumenty, které dokládají oznamované změny, a zaplatit správní poplatek ve výši 1 000,- Kč. Podmínky týkající se povinnosti disponovat při provozu energetického zařízení licencí či nikoli se posuzují u každé provozovny zvlášť. O změnu požádejte v momentě, kdy ji máte zrealizovanou a hotovou.

provozovna vs. zdroj

Rozšíření provozovny spočívá v přidání nového zdroje do stávající provozovny připojením tohoto nového zdroje do stejného odběrného místa, kde je připojena stávající provozovna. Nelze kombinovat různé typy energetických zařízení v rámci jedné provozovny (např. fotovoltaická elektrárna a kogenerační jednotka nemohou být jednou provozovnou o dvou zdrojích). To, zda bude nové energetické zařízení evidováno jako nový zdroj ve stávající provozovně nebo jako samostatná nová provozovna, je při splnění výše uvedeného na vůli žadatele a dané není předmětem posouzení v řízení o změně licence.

seznam dokladů

Základní doklady:

 • žádost o změnu licence – formulář C1 (pro fyzickou osobu), C2 (pro osobu právnickou);
 • plná moc oprávněné osoby, pokud není žadatelem (originál nebo ověřená kopie);
 • bude-li nové energetické zařízení dalším zdrojem ve stávající provozovně, uveďte do průvodního dopisu či do žádosti samotné informaci o tom, že je připojeno do stejného odběrného místa, jako stávající energetické zařízení měněné provozovny;
 • formulář Seznam jednotlivých provozoven;
 • zákres provozovny do kopie katastrální mapy;
 • doklad o vlastnickém nebo užívacím právu k energetickému zařízení - např. smlouva o dílo, darovací smlouva, nájemní smlouva nebo kupní smlouva apod. + další doklady, na které je dle těchto smluv vázán přechod vlastnictví či užívacího práva, např. faktura + doklad o zaplacení, předávací protokol apod.;
 • souhlas spoluvlastníků s výkonem licencované činnosti v případě společného jmění manželů či jiného druhu spoluvlastnictví;
 • aktuálně platná revizní zpráva zařízení (originál nebo ověřená kopie).

Další doklady:

Bylo-li stávají energetické zařízení pro výrobu elektřiny z OZE o instalovaném výkonu do 50 kW včetně a nyní je přidáváno zařízení pro výrobu elektřiny z OZE o instalovaném výkonu nad 50 kW:

 • doklady o odborné způsobilosti žadatele nebo odpovědného zástupce - vzdělání technického směru (VŠ nebo SŠ s maturitou nebo vyučení v oboru), praxe v oboru (VŠ a vyučení - min. 3 roky, SŠ - min. 6 let) nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě;
 • je-li držitelem licence fyzická osoba, která doposud neměla ustanoveného odpovědného zástupce za licencovanou činnost, je potřeba jej také ustanovit, tzn. doložit formulář ustanovení odpovědného zástupce, formulář prohlášení odpovědného zástupce (podpis odpovědného zástupce musí být na prohlášení úředně ověřen) a jeho trestní bezúhonnost (tzn. výpis z Rejstříku trestů, který lze u českých státních příslušníků nahradit vyplněním osobních údajů dotyčného do formuláře údaje pro informace z Rejstříku trestů).

Bylo-li stávají energetické zařízení pro výrobu elektřiny z OZE o instalovaném výkonu do 200 kW včetně a nyní je přidáváno zařízení pro výrobu elektřiny z OZE o instalovaném výkonu nad 200 kW:

 • potvrzení o neexistenci nedoplatků u orgánů Finanční správy České republiky odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání žádosti;
 • potvrzení o neexistenci nedoplatků u orgánů Celní správy České republiky odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání žádosti;
 • potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydaným příslušnou okresní správnou sociálního zabezpečení odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání žádosti;
 • výstup z insolvenčního rejstříku odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání žádosti;
 • prohlášení žadatele o neexistenci nedoplatků na pojistném na veřejném zdravotním pojištění a jiných nedoplatcích na pokutách a poplatcích;
 • objem dostupných finančních prostředků:
  • měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných zůstatcích za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo
  • vyjádřením banky, u níž má žadatel veden účet o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo
  • smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, pokud žadatel nemá dostatečné vlastní zdroje (zde je potřeba prokázat vázanost finančních prostředků na podnikání v požadovaných energetických odvětvích; v případě, že je poskytovatelem úvěru žadateli spojená osoba podle zákona o daních z příjmů, dokládá žadatel objem dostupných finančních prostředků dle předcházejících dvou bodů /výpis z bankovního účtu nebo vyjádření banky/ také za tuto osobu);
 • daňová evidence nebo záznam o příjmech a výdajích podle zákona o daních z příjmů nebo poslední účetní závěrka včetně její přílohy ve zjednodušeném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost; poslední účetní závěrka je předkládána v plném rozsahu a včetně zpráva auditora v případě, že žadatel má povinnost zpracovávat audit;
 • podnikatelský plán obsahující popis dlouhodobé schopnosti financování licencované činnosti;
 • finanční bilance obsahující předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti.

 

Podrobnější informace k jednotlivým dokumentům naleznete v metodickém návodu níže.

Pokud jde o podmínky zeleného bonusu nebo jiné podpory OZE, kterých by se případně změna licence mohla dotknout, pak v této věci je možné se obrátit na společnost OTE, a.s., která tuto podporu vyplácí, případně v rámci ERÚ na Oddělení OZE (tel. ústředna Praha: 255 715 555, email: poze@eru.cz) a především pak na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je gestorem zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a které je tedy kompetentní se k otázce zachování podpory vyjadřovat.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu (§ 139 zákona) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 421.59 KB

Formuláře a další informace

Obsah

Sdílejte

Share icon