Žádost o udělení výjimky podle čl. 6 odst. 10 Nařízení EU 2019/943

11.04.2023, aktualizováno 12.04.2023
 • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s energetickým zákonem (§ 17e) zveřejňuje ERÚ návrh žádosti o udělení výjimky podle Nařízení EU 2019/943 (čl. 6 odst.10) ke schválení.

Pravidla konzultačního procesu
 1. Lhůta pro podání připomínek je podle energetického zákona (§ 17e odst. 5) do dne 26.04.2023.
 2. Možným prostředkem pro podání připomínek je v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4), následující forma:
 • Písemně
 • Ústně do protokolu
 • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
 • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

 1. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněným návrhu Žádosti je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení kapitoly, oddílu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 2. Připomínky proto musí být zaslány ve formátu:
 • připomínka s označením konkrétního ustanovení Žádosti, k němuž je vznesena,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky.
 1. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky zaslané v jiném jazyce než českém resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínky doručen také překlad do českého jazyka.

6. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat. ERÚ rovněž není povinen se zabývat připomínkami, které směřují mimo oblast Žádosti.

7. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení "nezveřejňovat".

8. K připomínkám a podnětům doručeným po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formát podání podle pravidel veřejného konzultačního procesu nemusí ERÚ přihlížet.

9. ERÚ vyhodnotí obdržené připomínky a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon