Výzva Rady ERÚ k dění ve Strakonicích

21.04.2021, aktualizováno 10.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení

Rada Energetického regulačního úřadu vyzývá společnosti Teplárna Strakonice, a.s., a Energo Strakonice, s.r.o., aby respektovaly dosud účinné předběžné opatření Energetického regulačního úřadu vydané v rámci aktuálně vedeného správního řízení. Rada považuje za zcela nepřiměřené a neomluvitelné, pokud spor dvou soukromých subjektů dopadá na spotřebitele, obyvatele sídliště Šumavská ve Strakonicích, kteří jsou zcela vědomě používáni jako rukojmí, aniž by se jakkoliv podíleli na vzniku potíží nebo mohli přispět k jejich řešení.

Rada má za průkazně doložené, že obě strany se neřídily dohodou, která byla dosažena na jednání ve Strakonicích dne 16. ledna 2021, což vyvolává pochybnosti, zda se jí vůbec řídit hodlaly. Minimálně v tom rozsahu, že Energetickému regulačnímu úřadu není známo, že by společnost Energo Strakonice, s.r.o., uhradila částku za vodné, stočné a elektřinu, a že ačkoliv bylo ujednáno, že částky za dodanou tepelnou energii nebudou v mezidobí hrazeny, ale budou předmětem uznání či jednání o narovnání, domáhala se společnost Teplárna Strakonice, a.s., opakovaně postupů úřadu proti společnosti Energo Strakonice, s.r.o., z důvodu nehrazení dodávek, když celá sporná situace místo konstruktivního jednání vyústila v další spor.

Obě společnosti deklarovaly dne 16. ledna 2021 připravenost jednat o vzájemných závazcích, avšak do dnešního dne žádný seriózní pokus o takové jednání neproběhl. Z tohoto důvodu není zřejmé, proč se strany upínají k datu 16. dubna 2021 jakožto k okamžiku, kdy mohou začít ignorovat právní i morální závazky vůči odběratelům, ačkoliv jim nic nebrání jednat o dosažení kompromisu i v současnosti, když nevyužily tří měsíců před 16. dubnem 2021.

Energetický regulační úřad kategoricky odmítá výtky poukazující na jeho nečinnost či dokonce účelové nařčení ze šikany vůči teplárně. Podobné napadání úřadu staví buď na neznalosti zákonů, nebo na vědomé dezinterpretaci skutečnosti.

Opakujeme, že předběžné opatření zabezpečující pokračování dodávek tepelné energie vydané Energetickým regulačním úřadem je stále účinné a bude tomu tak až do doby vykonatelnosti pravomocného rozhodnutí, ke kterému spor směřuje. Jestliže má kterákoliv ze stran důvod se domnívat, že protistrana předběžné opatření neplní, má možnost podat návrh na exekuci předběžného opatření na nepeněžité, resp. na peněžité plnění. Přes řadu neformálních stížností a vyjádření tak žádná ze stran neučinila, namísto toho je již podruhé během čtyř měsíců vyhrožováno spotřebitelům omezením dodávek tepla, které je prezentováno jako nevyhnutelná nutnost.

Ačkoliv má Energetický regulační úřad možnosti, jak případné protiprávní jednání jím licencovaného subjektu postihnout, eventuální postih přichází až ex post a nevyřeší proto současné problémy obyvatel sídliště Šumavská. Na Energetický regulační úřad se obrátila Policie České republiky ve věci přerušení dodávek tepelné energie, ke kterému došlo v polovině ledna 2021, Energetický regulační úřad jí zároveň informoval o důvodných skutečnostech přípravy takového jednání i v současnosti.

Pokud je po Energetickém regulačním úřadu požadováno nějaké hypotetické urychlené řešení, které nenalezly strany sporu po několik dlouhých let a které dosud bezvýsledně řeší soudy v mnoha řízeních a která jsou zcela mimo kompetence úřadu, pak jde pouze o falešný alibismus a o snahu o odvrácení pozornosti od skutečné podstaty problémů a možností jejich řešení. To je totiž pouze v rukách obou společností a jejich vlastníků.

Závěrem Rada Energetického regulačního úřadu znovu žádá všechny účastníky sporu, a to přímé i nepřímé, tedy včetně většinového akcionáře teplárny města Strakonice, aby změnili svůj přístup a v zájmu spotřebitelů zahájili skutečně racionální dialog, který jediný může vést k nalezení trvalého řešení. Rada apeluje na účastníky sporu, aby odpovědně zvážili míru svého podílu na současné situaci a to, jak předejít její eskalaci, a avizuje, že v případě omezení dodávek tepla sám Energetický regulační úřad kromě důsledného uplatnění svých pravomocí podá trestní oznámení obdobné tomu, jaké Policie České republiky prošetřuje ve vztahu k lednu 2021.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 577.17 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon