Vydání nové vyhlášky o udělování licencí

26.03.2021, aktualizováno 10.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení
  • Licence

V souladu se schváleným Plánem přípravy vyhlášek pro rok 2021 Energetický regulační úřad (ERÚ) předpokládá s účinností od 1. 1. 2022 vydání vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích a oprávnění k činnosti zprostředkovatele, která by nahradila stávající vyhlášku č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Nad rámec vyhlášky stávající by měly být předmětem této vyhlášky především požadavky plynoucí z připravovaných novel energetického zákona, tj. zavedení registrací zprostředkovatelů (na které se váže nové zmocňovací ustanovení stanovit „vzor formuláře na podávání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele") a úprava podkladů žádosti o udělení licence ve vztahu k zavedení licencí pro akumulační zařízení.

Spolu s výše uvedeným ERÚ předpokládá, že v rámci nové vyhlášky dojde k dílčím změnám či rozšíření stávající právní úpravy tam, kde takové změny vyžadují potřeby správní praxe či v mezidobí vydaná rozhodnutí soudů.

V souvislosti s tím ERÚ nabízí účastníkům trhu dotčeným právní úpravou vyhlášky možnost zaslat ERÚ podněty na změnu stávající vyhlášky, a to ve formátu:

  • podnět,
  • jeho odůvodnění,
  • a pokud je to možné, označení navrhovaných změn v platném znění vyhlášky,

v termínu do 23. dubna 2021, na e-mailovou adresu legislativa@eru.cz.

Časový průběh legislativního procesu k návrhu vyhlášky bude přímo odvislý od legislativního procesu k aktuálně projednávaným návrhům novel energetického zákona. Zapracování nových požadavků zákona je primárním důvodem přípravy návrhu vyhlášky. Protože však současně probíhají přípravy nového energetického zákona, ERÚ si vyhrazuje možnost nezahrnout některé podněty do aktuálně připravovaného návrhu vyhlášky a zabývat se jimi až v kontextu změn vyplývajících pro návrh vyhlášky z nového energetického zákona.

Sdílejte

Share icon