Upozornění ERÚ na dodržování správného postupu vyplnění žádosti o kompenzace na ztráty v DS

15.09.2023, aktualizováno 01.12.2023
 • Oddělení kontroly a správy odvodu
 • Odvod z nadměrných příjmů, kompenzace
 • Kompenzace

Při podávání žádosti o kompenzaci poskytovanou na dodávky elektřiny/plynu na ztráty v distribučních soustavách je dle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 463/2022 Sb. nutné řídit se aktuálními vzory a pokyny na oficiálních stránkách operátora trhu OTE, a.s., a to zejména:

 • aktuální manuál k žádostem obchodníků o kompenzace poskytované na dodávku elektřiny/plynu na ztráty v distribučních soustavách,
 • aktuální vzory příloh pro žádosti podávané hromadně za více sítí (součást manuálu).

Nutnost vyplnění žádosti ve správném formátu

 • Uvést vyčíslení jednotkové výše v Kč/MWh na 2 desetinná místa.
 • V příloze hromadné žádosti uvést vyčíslení celkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v Kč bez desetinných míst.
 • Součet hodnot celkových výší prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v Kč bez desetinných míst uvedených v příloze hromadné žádosti musí být roven hodnotě celkové výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku uvedené v žádosti v Kč bez desetinných míst.
 • Kompletnost žádosti a přílohy – vyplnění všech údajů v souladu s § 9 odst. 4 a 5 nařízení vlády č. 463/2022 Sb.
  • Časté chyby: nevyplněné/nesprávně vyplněné ID RÚT, číslo sítě, identifikátor smlouvy s PDS, datum sjednání smlouvy s PDS.

Novelizace nařízení

Nařízení vlády č. 214/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny

§ 8 odst. 3

Je-li cena elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě sjednána provozovatelem distribuční soustavy po 30. červnu 2023 nebo dojde-li po tomto dni ke sjednání změny obsahu smlouvy v části týkající se ceny elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě, určí se jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky elektřiny na ztráty elektřiny v distribuční soustavě v Kč/MWh jako kladný rozdíl mezi výší ceny elektřiny dosažené v obchodní hodině na denním trhu organizovaném operátorem trhu v Kč/MWh navýšené o přirážku ve výši 250 Kč/MWh a výší stanovené ceny elektřiny na ztráty v distribuční soustavě podle § 3 odst. 1 nebo 2.

§8 odst. 5

Je-li cena plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě sjednána provozovatelem distribuční soustavy po 30. červnu 2023 nebo dojde-li po tomto dni ke sjednání změny obsahu smlouvy v části týkající se ceny plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě, určí se jednotková výše prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku z činnosti dodávky plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě v Kč/MWh jako kladný rozdíl mezi cenou plynu ve výši indexu organizovaného trhu s plynem EEX European Gas Spot Index pro plynárenský den pro obchodní zónu Česká republika EGSI CZ pro plyn v Kč/MWh navýšenou o přirážku ve výši 150 Kč/MWh a výší stanovené ceny plynu na ztráty plynu v distribuční soustavě podle § 3 odst. 3.

Sdílejte

Share icon