Sdělení k platbám dodávek tepelné energie v městě Chodov

31.01.2024, aktualizováno 31.01.2024
  • Sekce správních řízení
  • Spotřebitel

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se stále častěji obracejí odběratelé tepelné energie v městě Chodov. Zveřejňujeme proto sdělení k platbám za dodávky tepla v Chodově. 

Proč panují ohledně plateb za teplo v Chodově nejasnosti?

Dotazy občanů mají vazbu na probíhající soudní spory týkající se licencí na rozvod tepelné energie ve městě Chodov. Zjednodušeně lze situaci popsat tak, že ERÚ v loňském roce v důsledku skončení dlouholetého soudního sporu o vlastnictví rozvodných tepelných zařízení zrušil licenci společnosti MARSERVIS, s.r.o. a rozšířil licenci společnosti Teplo Chodov s.r.o.  

Společnost MARSERVIS, s.r.o., zrušení licence napadla žalobou u Krajského soudu v Brně, a ten žalobě přiznal odkladný účinek. To v praxi znamená, že zrušení licence dočasně pozastavil. Tím soud nepředjímá samotné (meritorní) rozhodnutí o tom, jestli licence byla zrušena správně, ale umožnil společnosti MARSERVIS, s.r.o., do vydání rozhodnutí činnost rozvodu tepelné energie provozovat.  

Pokud jde o faktický stav, doplňuje ERÚ, že menší část rozvodného tepelného zařízení má aktuálně v držení společnost Teplo Chodov s.r.o., větší část stále fakticky provozuje společnost MARSERVIS, s.r.o.

Komu mají občané platit za dodávky tepla?

Tato problematika s otázkami licence či zmíněného rozhodnutí soudu nemá přímou souvislost. Dodávky tepelné energie je nutno podle zákona uskutečňovat na základě smlouvy o dodávce tepelné energie, ze které odběrateli plyne závazek uhradit cenu tomu, kdo mu teplo dodal. Zákazníci přitom mohou mít současně uzavřenou účinnou a platnou smlouvu s jediným subjektem, protože do jednoho odběrného místa nemohou tepelnou energii dodávat dva dodavatelé. Při změně provozovatele rozvodného tepelného zařízení musí být ze strany nového dodavatele s odběratelem standardně uzavřena nová smlouva, dosavadní smlouva na nového dodavatele nepřechází.

Určující je pro odběratele skutečnost, s kým mají uzavřenou smlouvu o dodávkách tepelné energie. Na jejím základě je jim tepelná energie dodávána a jsou povinni za ni zaplatit. Zákazníkům striktně doporučujeme neplatit za dodávky subjektu, s nímž nemají žádnou smlouvu uzavřenou.

Pouze v případě, že jsou zákazníci, na základě nějakého důvodu, přesvědčeni o tom, že rozvodné tepelné zařízení, z něhož je jim teplo dodáváno, již provozuje jiný subjekt, než s kým mají uzavřenou smlouvu (tj. podle smlouvy mají za dodávku tepelné energie platit jinému subjektu, než který zařízení provozuje), doporučujeme jim obrátit se na smluvního dodavatele a na subjekt, o němž mají za to, že jim tepelnou energii dodává, a uvedenou skutečnost ověřit. Pokud zjistí, že jim teplo dodává jiný subjekt, se kterým uzavřenou smlouvu nemají, měli by se zajímat o to, z jakého důvodu s nimi dosud neuzavřel smlouvu o dodávkách tepelné energie, a jakým způsobem bude uskutečnění bezesmluvní dodávky řešeno.