Návrh změn Pravidel provozování přenosové soustavy, část II. - Podpůrné služby

16.08.2023, aktualizováno 29.11.2023
 • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s energetickým zákonem (§ 17e odst. 2 písm. c) a e) a § 97a odst. 6) zveřejňuje ERÚ Návrh Pravidel provozování přenosové soustavy, část II. - Podpůrné služby.

Pravidla konzultačního procesu
 1. Lhůta pro podání připomínek je do dne 31.08.2023.
 2. Možným prostředkem pro podání připomínek je v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4), následující forma:
 • Písemně
 • Ústně do protokolu
 • V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz
 • Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

 1. Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu Pravidel provozování přenosové soustavy, části II. je nutno uplatnit tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat text, jehož se připomínka týká (označení kapitoly, oddílu, odstavce, resp. písmena, k němuž je připomínka vznášena), a byl zároveň uveden text rozporované části připomínkovaného dokumentu.
 2. Připomínky proto musí být zalány ve formátu:
 • připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu Pravidel provozování přenosové soustavy, části II, k němuž je vznesena,
 • odůvodnění připomínky,
 • návrh promítnutí připomínky do návrhu Pravidel provozování přenosové soustavy, části II.
 1. Připomínky musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce. Připomínky zaslané v jiném jazyce než českém resp. slovenském jazyce budou akceptovány pouze v tom případě, že bude v termínu pro podání připomínky doručen také překlad do českého jazyka.

6. Připomínky může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny. Připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem přímo dotčeny, se ERÚ není povinen zabývat.

7. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení "nezveřejňovat".

8. K připomínkám a podnětům doručených po termínu nebo k připomínkám nesplňujícím formát podání podle podle pravidle veřejného konzultačního procesu nemusí ERÚ přihlížet.

9. ERÚ vyhodnotí obdržené připomínky a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

Připomínky
Vypořádání připomínek
Typ: pdf
Velikost: 502.37 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon