Návrh změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku Revize 32 – Červen 2021 na základě § 97a energetického zákona, předložený Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

22.03.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 97a odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku Revize 32 – Červen 2021.

Konzultované dokumenty:

Návrh změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku Revize 32 – Červen 2021

Příloha č.3 návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku Revize 32 – Červen 2021

Přehled provedených změn a jejich odůvodnění k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku Revize 32 – Červen 2021

Pravidla konzultačního procesu

Připomínky je možné podat oprávněnou osobou do dne 16. 4. 2021 v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu takto:

 - Písemně

 - Ústně do protokolu

 - V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem: podatelna@eru.cz

 - Datovou zprávou do datové schránky úřadu: ID eeuaau7

Podání učiněné v jiné formě (například faxem, elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu) je nutno do 5 dnů potvrdit jedním ze způsobů uvedených shora.

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu Obchodních podmínek netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením Obchodních podmínek dotčeny, připomínkami uplatněnými po lhůtě, nebo připomínkami podanými jiným způsobem, než je výše uvedeno, se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněným Obchodním podmínkám je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Obchodních podmínek. Připomínka musí být detailně odůvodněna a, je-li to možné, je součástí připomínky návrh nového znění.

Připomínky

Sdílejte

Share icon